П Р О Т О К О Л  № 276

 

гр. Нови пазар, 17.09.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на  17.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар  Б.А. сложи за разглеждане Гр.       дело     791  по описа за  2011 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.00  часа се явиха : 

Ищцата, ред.призована се явява лично.

Ответникът С.С. се явява лично и като процесуален представител на другия ответник Е.С..

Ответникът Е.С. не се явява.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

Ищца – Да се даде ход на делото.

Ответник С.С. – Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че с решение от 19.06.2014 г. е обявил за окончателен проекто-разделителния протокол по делото. Решението е влязло в законна сила, поради което към момента съдът следва да пристъпи към теглене на жребий и поставяне на дялове. Съдът счита, че жребий следва да се тегли измежду дялове втори и трети, които са равностойни – по 1/4 ид.ч. Дял първи не следва да участва в жребия, а следва направо да бъде поставен на ищцата. За провеждането на жребия съдът състави две еднакви по вид и размер бели листа, в които са отбелязани дяловете с номера 2-ри и 3-ти - по 1/4 ид.ч. Съдът сгъва листовете по начин, непозволяващ да се вижда текста и прикани ответника С.С. да изтегли жребий за себе си.

            Ответникът С.С. изтегли за себе си дял 2-ри.

За ответника Е.С. остава дял 3-ти.

            Съдът ПРИЛАГА към материалите по делото въпросните листчета.

            Въз основа на изтегления жребий съдът следва да постави в дял на страните съответните имоти и да им възложи разноските по делото. Поради това в дял на ищцата следва да се поставят имотите от дял първи, в дял на ответника С.С. следва да се поставят имотите описани в дял втори и на ответника Е.С. следва да се поставят имотите описани в дял трети. Относно дължимите по делото държавни такси се установява следното: стойността на дял първи е в размер на 44 932 лв. Следователно дължимата от ищцата държавна такса в размер на 4 % от тази сума възлиза на 1797.28 лв. Стойностите на дял втори и трети са по 22 466 лв. всеки и следователно всеки от ответниците дължи държавна такса в размер на по 4 % върху тази сума, а именно от по 898,64 лв. всеки. Въз основа на заключението на вещото лице и на съставения проекто разделителен протокол, въз основа на проведения жребий  и гореизложените обстоятелства, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОСТАВЯ в дял на Ц.К.П., с ЕГН **********,*** ДЯЛ  І с ½ идеална част, включващ:

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 30.098 дка, ІV категория,  в местността „***”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива на ЕТ „***”;

Имот № *** – нива на ЕТ „***”;

Имот № *** – нива насл. На С.М.К.;

Имот № *** – нива на държавен поземлен фонд;

Имот № *** – нива на Г.Е.В.;

Имот № *** – полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** - полски път на Общ. Н. К..

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 11.301 дка, VІІІ категория, в местността “***”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива на М.Ш.А.;

Имот № *** – полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – нива насл. На И.К. И.;

Имот № *** - нива на Г.Й.Г.;

Имот № *** – нива на С.Х.Г..

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ 21,722 дка, VІ категория в местността „К.А.”, при граници и съседи:

Имот № *** - нива на ЕТ „***”;

Имот № *** - нива на ЕТ „***”;

Имот № *** – нива;

Имот № *** – нива;

Имот № *** полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – пасище, мера на Общ. Н. К..

Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Имотът е образуван от имот № ***.

Стойността на дял І е  44 932 лв. /четиридесет и четири хиляди деветстотин тридесет и два лева/.

 

ПОСТАВЯ в дял на  С.Б.С., с ЕГН **********,*** ДЯЛ ІІ с ¼ идеална част, включващ: 

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 19.209 дка, ІІІ категория в местността „М. Ч.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива насл. На А.Т.М.;

Имот № *** – нива на А.Ю.М.;

Имот № *** – нива на Н.Н.А.;

Имот № *** – полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – нива на Е.Л. Б..

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 9,104 дка, от които 8,643 дка VІІІ категория и 0,461 дка ІІІ категория, в местността „М.Т.”, при граници и съседи:

Имот № *** - полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – нива;

Имот № *** – гор.стоп.територия на МЗГ – Държавно лесничейство.

Имотът е образуван от имот № ***.

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 3,639 дка, VІ категория, в местн. „К.А.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива;

Имот № *** – нива;

Имот № *** - полски път на Общ. Н. К..

 

Имотът е образуван от имот № ***

Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Стойността на дял ІІ е 22 466 лв. /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/.

 

ПОСТАВЯ в дял на Е.Б.С., с ЕГН **********,*** ДЯЛ ІІІ с  ¼ идеални части, включващ: 

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 19.204 дка, ІІІ категория, в местн. „М. М.”, при граници и съседи:

Имот № *** – полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – нива на М.Д.К.;

Имот № *** – нива В.М.П.;

Имот № *** – нива на държавен поземлен фонд;

Имот № *** – нива на Т.В.Л..

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 9,104 дка, от които 7,744 дка VІІІ категория и 1,360 дка ІІІ категория, в местн. „М. Т.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива;

Имот № *** - полски път на Общ. Н. К.;

Имот № *** – нива на А.Ю.А.;

Имот № *** – нива на О.С.О.;

Имот № *** – пор.стоп територия на МЗГ Държавно лесничейство.

Имотът е образуван от имот № ***

Имот № *** по плана за земеразделяне на с. К., обл. Ш.ска, представляващ нива с площ от 3,640 дка, VІ категория в местн. „К.А.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива;

Имот № *** – нива;

Имот № *** – нива на ЕТ „***”;

Имот № *** полски път на Общ. Н. К..

Имотът е образуван от имот № ***

Върху имота има следните ограничения : Електропровод 20 kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

Стойността на дял ІІІ е 22 466 лв.  /двадесет и две хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/.

            ОСЪЖДА Ц.К.П., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер  1797,28 лв. / хиляда седемстотин деветдесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/ по сметка на РС Нови пазар.

ОСЪЖДА С.Б.С., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер 898,64 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ по сметка на РС Нови пазар.

ОСЪЖДА Е.Б.С., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер 898,64 лв. /осемстотин деветдесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки/ по сметка на РС Нови пазар.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 14-дневен срок от днес.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Съдът констатира, че производството по делото следва да продължи относно претенцията по сметки, предявена от ответниците против ищцата. Запитва страните имат ли искания, ще сочат ли други доказателства относно претенцията по сметки.

            Ищца – Нямам доказателства и нямам искания.

            Ответник – Нямам искания и няма да представям други доказателства. Представям договор за правна защита във връзка с този иск.

            Съдът дава възможност на ищцата да се запознае с пълномощното.

            Ищцата не прави изявление и съдът ПРИЛАГА представеното пълномощно по делото.

Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

            Ищца – Парите, които съм получавала от рентата, г-н братовчеда също може да си вземе парите от Община Н.К. за другите земи, които се обработват и защо трябва аз да плащам тези пари, той да ходи да си взема парите. Аз ползувам половината земи, които се обработват от един арендатор. Аз използвам половината от всичките земи, тези земи, които сега те взеха се обработват от арендатор. Под аренда съм дала половината от всички декари, които са предмет на делото, а другата половина се обработват и не зная дали те са вземали рента, защото моя адвокат не се е свързал с арендатора, а от Общината ми казаха, че се внасят парите за другите ниви в Общината и той може да ги получи от там. Нека той да си получи рентата за другите земи и смятам, че аз не трябва да давам пари, защото останалата част се обработва от тях и аз не съм получавала  за тях пари. Претенцията е неоснователна.

            Ответник – Моля да уважите предявената претенция на половината за получената рента в пълен размер, така както е предявена. Не отговаря на истината, че тя е отдала свои собствени земи, които й се падат в дял, тя е отдавала изцяло нивите, а не част от тях, посочвам нивите с номера 03, 01 и 20, тъй като става въпрос за съсобствени земи нормално е и основателно тя да дължи половината от рентата. Беше доказано, че е получавана рента, видно от свидетелските показания  на арендатора. Искът е доказан изцяло по размер и моля да го уважите, молим и за разноските във връзка с този иск.

            Съдът обяви, че ще се произнесе с решението си в законоустановения срок.

Заседанието завърши в 10.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :