Р Е Ш Е Н И Е

№ 181

гр. Н.П., 29.05.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд Н.П. в публичното заседание на деветнадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №828 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за делба на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС от Т.В.П., И.И.К., П.В.П. и Т.С.Д. против ответниците Д.С.Д., Х.П.Х., В.П.Х., Т.Т.Д., В.Т.Х., С.Т.Х., К.Д.П. и М.Д.С..       

Производството е във втората фаза на делбата.

            От съделителите не са постъпили претенции /напр. по сметки на осн. чл.346 от ГПК/, подлежащи за разглеждане и произнасяне във втората делбена фаза.

            Като съобрази събраните по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            С решение по настоящото дело, постановено на 05.01.2012 г. съдът е допуснал до делба следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. М., обл. Ш., а именно: нива от 14, 723 дка, трета категория, в местността “Д.”, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №*** – полски път, имот №*** – на Г.Ж.Т., имот №*** – на насл. на Б.В.К. и имот №*** – на насл. на С.М.М.; нива от 11, 385 дка, трета категория, в местността “Г.”, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №*** – на насл. на Д.М.М. Д., имот №*** – на насл. на В.Й.С., №*** – полски път и имот №*** – на насл. на Н.Ж.Т.; нива от 9, 701 дка, трета категория, в местността “П.”, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: №*** – полски път, имот №*** – на насл. на К.Г.К., №*** – полски път и имот №***- на насл. на Т.Б.З.; нива от 17, 944 дка, трета категория, в местността “Н.”, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №*** – на Кметство – с. М., имот №*** – на Л.Г.М., имот №*** – на И.П. Й. и №*** – полски път, с ограничение при ползване на имота – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност и нива от 2, 123 дка, трета категория, в местността “Н.”, представляваща имот №*** по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №*** – на насл. на В.К.Ч., №*** – полски път и имот №*** – на насл. на Ж.Д.Д., с ограничение при ползване на имота – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност между Т.В.П., И.И.К., П.В.П., Т.С.Д., Д.С.Д., Х.П.Х., В.П.Х., Т.Т.Д., В.Т.Х. и С.Т.Х., при квоти: 1/6 /една шеста/ идеална част за Т.В.П., 1/3 /една трета/ идеална част за И.И.К., 1/6 /една шеста/ идеална част за П.В.П., 1/9 /една девета/ идеална част за Т.С.Д., 1/9 /една девета/ идеална част за Д.С.Д., 1/36 /една тридесет и шеста/ идеална част за Х.П.Х., 1/36 /една тридесет и шеста/ идеална част за В.П.Х., 1/54 /една петдесет и четвърта/ идеална част за Т.Т. Д., 1/54 /една петдесет и четвърта/ идеална част за В.Т.Х. и 1/54 /една петдесет и четвърта/ идеална част за С.Т.Х..

С решението си съдът е отхвърлил предявения иск за делба спрямо ответниците М.Д.С., с ЕГН **********,*** и К.Д.П., с ЕГН ********** ***, като неоснователен и недоказан и е приел, че тези ответници не следва да участват в делбата.

Решението на съда в първата фаза на делбения процес по допускането на делбата е влязло в законна сила на 21.02.2012 г.

            По делото във втората делбена фаза на процеса е назначена съдебно-техническа експертиза, за да се установи дали е възможно допуснатите до делба имоти да бъдат реално поделени между страните по делото, като всеки съделител получи реален дял от земите, съответстващ на притежаваната от него идеална част от имотите, както и да се установи каква е пазарната стойност на имотите и на отделните дялове, в случай, че такива могат да се обособят. От изготвеното заключение от вещото лице В. Г. е видно, че общата пазарна стойност на допуснатите до делба имоти възлиза на сумата от 44 500 лв., като вещото лице е посочила пазарната стойност за всеки от имотите, както и стойността на всеки дял. В заключението е посочено също така, че допуснатите до делба имоти са неподеляеми, съобразно квотите на страните, тъй като не могат да се образуват самостоятелни имоти за съделителите с квоти по 1/36 ид.ч. и по 1/54 ид.ч. Но вещото лице изрично е отбелязала, че проектът за делба, изготвен при предходното разглеждане на делото може да бъде приложим и в настоящия случай, ако съделителите с квоти по 1/36 ид. ч. и 1/54 ид.ч. направят искания да им бъдат определени общи дялове и поддържа изготвения при предходното разглеждане на делото проект и вариант за подялба. При предходното разглеждане на делото съделителите, разполагащи с тези квоти са направили изрични искания да им бъдат определени общи дялове. В настоящото дело такова искане е направено от страна на съделителя Х.П.Х., който заявява, че желае да му бъде определен общ дял със съделителя В. П.Х.. Съдът с протоколно определение от 16.04.2014 г. е задължил съделителите  Т.Т. Д., В.Т.Х., С.Т.Х. и В. П.Х. да се явят в съдебно заседание или писмено да заявят пред съда потвърждават ли желанието си, заявено при предходното разглеждане на делото, да им бъдат определени общи дялове. Тези съделители не са се явили и не са дали отговор на поставения им въпрос, но и никой от тях не е оттеглил направеното искане за определяне общ дял. Затова съдът счита, че следва да приеме, че исканията им се отнасят и за настоящото разглеждане на делото. В настоящия случай е неприемливо делбата да се извършва по реда на чл.348 от ГПК – чрез изнасяне на имотите на публична продан, защото е видно, че могат да се обособят реални дялове, макар и два от тях да са общи, но за тях искане от страните с по-малките квоти е било направено при предходното разглеждане на делото, което съдът приема, че важи и в настоящото производство, доколкото не са заявили, че го оттеглят. Едновременно с това е видно от представеното по делото заверено копие на нотариален акт №*, том *, рег. №*, дело №*/* г. на Нотариус А.А. с район на действие РС Шумен, че с общия дял, поставен на съделителите Т.Т. Д., В.Т.Х. и С.Т.Х. при предното разглеждане на делото, същите са извършили разпореждане. Също така съдът не намира за уместно и да провежда теглене на жребий между съделителите с еднакви квоти от по 1/6 ид.ч и 1/9 ид.ч., а счита, че следва да извърши делбата при условията на чл.353 от ГПК, като на съделителите имотите бъдат разпределени по начина, извършен и при предното разглеждане на делото, като на съделителите Т.Т. Д., В.Т.Х. и С.Т.Х. се постави в дял имотът, с който са извършили разпоредителна сделка.

Видно е от доказателствата по делото, че са били обособени седем дяла, от които два общи, както следва: Дял първи, представляващ: Нива от 3,089 дка /три декара осемдесет и девет кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по плана за земераделяне на с. М., обл. Ш., при граници: имот №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 2 472 лв.; Дял втори, представляващ: Нива от 3,089 дка /три декара осемдесет и девет кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по картата на землището на с.М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 2 472 лв.; Дял трети, представляващ: Нива от 6,183 дка /шест декара сто осемдесет и три кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 4 943 лв.; Дял четвърти, представляващ: Нива от 6,182 дка /шест декара сто осемдесет и два кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, ***. Върху имота има следните ограничения – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 4 943 лв.; Дял пети представляващ: Нива от 9,271 дка /девет декара двеста седемдесет и един кв.м./, трета категория, в местността “Д.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 7 417 лв.; Дял шести, представляващ: Нива от 5,579 дка /пет декара петстотин седемдесет  и девет кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения - електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда  високостеблена растителност. Този имот е образуван от имот №***. и  Нива от 3,692 дка /три  декара шестстотин деветдесет и два  кв.м./, трета категория, в местността “Г.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 7 417 лв. и Дял седми, представляващ: Нива от 7,692 дка /седем декара шестстотин деветдесет и два  кв.м./, трета категория, в местността “Г.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***; Нива от 3,523 дка /три декара петстотин двадесет и три кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, и №***. Този имот е образуван от имот №***; Нива от 2,123 дка /два декара сто двадесет и три кв.м./, трета категория, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения - електропровод 20 КV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда  високостеблена растителност и Нива от 5,450 дка /пет декара четиристотин и петдесет кв.м./, трета категория, в местността “Д.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Този имот е образуван от имот №***. Стойността на този дял, съобразно заключението на вещото лице е 14 834 лв.

Съобразно притежаваните от страните квоти и изявленията на част от съделителите да им се определят общи дялове, съдът счита, че дял седми следва да постави на И.И.К.; дял шести следва да се постави на П.В.П.; дял пети следва да се постави на Т.В.П.; дял четвърти следва да се постави на Д.С.Д.; дял трети следва да се постави на Т.С.Д.; дял втори следва да постави общо на Х.П.Х. и В.П.Х. и дял първи следва да се постави общо на Т.Т. Д., В.Т.Х. и С.Т.Х..

Всеки от съделителите по делото следва да заплати държавна такса върху стойността на дела си, както в настоящия случай следва да се има предвид, че при предходното разглеждане на делото същите са платили такси. Но при настоящото разглеждане е видно, че стойностите на всеки от дяловете е завишена Поради това съдът като определи дължимата от всеки съделител държавна такса и приспадне внесената такава при предходното разглеждане на делото, следва да определи дължимата такса от всеки съделител. Съгласно това правило дължимата от И.И.К. държавна такса в случая е от 593, 36 лв. От нея следва да се приспадне внесената по гр.д. №329/2006 г. на НпРС такса от 241, 04 лв., при което този съделител следва да заплати държавна такса от 352, 32 лв. Всеки от съделителите Т.В.П. и П.В.П. дължи държавна такса от по 296, 68 лв. След приспадане на внесените от тях такси от по 120, 52 лв., всеки от тези съделители следва да внесе сумата от по 176, 16 лв.  Всеки от съделителите Т.С.Д. и Д.С.Д. дължи държавна такса от по 197, 72 лв. При предходното разглеждане на делото държавна такса е била внесена само от Т.Д., поради което след приспадане на внесената от нея такса от 80, 36 лв., тя следва да внесе сумата от 117, 36 лв. За съделителя Д.Д. няма данни по делото да е заплатил държавна такса, а видно от отбелязването на постановеното решение, спрямо него е издаден изпълнителен лист за дължимата такса. Поради това съдът следва да постанови Д.С.Д. да заплати пълния размер на таксата от 197, 72 лв., а в случай, че той е заплатил определената му с предходното решение на съда такса и представи документи за това, то настоящото решение, в частта му за разноските, може да бъде изменено по реда на чл.248 от ГПК. Съделителите Х.П.Х. и В.П.Х. дължат държавна такса общо от 98, 88. След приспадане на внесената от тях такса от 40, 16 лв., те следва да внесат сумата от 58, 72 лв. Съделителите Т.Т.Д., В.Т.Х. и С.Т.Х. дължат също държавна такса от 98,88 лв. За тях няма данни по делото да са платили държавната такса, определена им с предишното решение на съда, а както и за съделителя Д., така и за тези три съделители, е отбелязано, че за присъдената им държавна такса е издаден изпълнителен лист. Затова и по отношение на тях съдът следва да постанови те да заплатят пълната такса от 98, 88 лв., а в случай, че те са платил определената им с предходното решение на съда такса и представят документи за това, то настоящото решение, в частта му за разноските и по отношение на тях, може да бъде изменено по реда на чл.248 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.И.К. с ЕГН ********** с пост. адрес с. С., обл. С., следните недвижиме имотеи, находящи се в землището на с. М., обл.Ш., а именно:

Нива от 7,692 дка /седем декара шестстотин деветдесет и два  кв.м./, трета категория, в местността “Г.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***;

Нива от 3,523 дка /три декара петстотин двадесет и три кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, и №***.

Нива от 2,123 дка /два декара сто двадесет и три кв.м./, трета категория, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения - електропровод 20 КV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда  високостеблена растителност и

Нива от 5,450 дка /пет декара четиристотин и петдесет кв.м./, трета категория, в местността “Д.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. 

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.В.П. с ЕГН ********** с пост. адрес гр. Т., кв. “*”, №*, бл.*, вх.*, ап.*, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 9,271 дка /девет декара двеста седемдесет и един кв.м./, трета категория, в местността “Д.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.В.П. с ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 5,579 дка /пет декара петстотин седемдесет  и девет кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения - електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда  високостеблена растителност. И

 Нива от 3,692 дка /три  декара шестстотин деветдесет и два  кв.м./, трета категория, в местността “Г.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Т.С.Д. с ЕГН **********,***, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 6,183 дка /шест декара сто осемдесет и три кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***. Върху имота има следните ограничения – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.С.Д. с ЕГН ********** с пост адрес ***, настоящ адрес гр. В., ул. “*** и със съдебен адрес гр. Н.П., обл. Ш., чрез адв. Г. **, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 6,182 дка /шест декара сто осемдесет и два кв.м./, в местността “Н.”, имот №*** по картата на землището на с. М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №***, ***. Върху имота има следните ограничения – електропровод 20 КV, на 10 м. от двете страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Х.П.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес ***, В.П.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес ***, следния недвижим имот, находящ се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 3,089 дка /три декара осемдесет и девет кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по картата на землището на с.М., обл. Ш., при граници: имоти №***, №***, №*** и №***.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Т.Т.Д., с ЕГН **********,***, В.Т.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес *** и С.Т.Х., с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот, находяк се в землището на с. М., обл. Ш., а именно:

Нива от 3,089 дка /три декара осемдесет и девет кв.м./, трета категория, в местността “П.”, имот №*** по плана за земераделяне на с. М., обл. Ш., при граници: имот №***, №***, №*** и №***.

 

ОСЪЖДА И.И.К. с ЕГН ********** с пост. адрес с. С., обл. С. да заплати по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 352, 32 лв. триста петдесет и два лева и тридесет и две стотинки/.

 

ОСЪЖДА Т.В.П. с ЕГН ********** с пост. адрес гр. Т., кв. “*”, №*, бл.*, вх.*, ап.* да заплати по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 176, 16 лв. /сто седемдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/.

 

ОСЪЖДА П.В.П. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 176, 16 лв. /сто седемдесет и шест лева и шестнадесет стотинки/..

 

ОСЪЖДА Т.С.Д. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 117, 36 лв. /сто и седемнадесет лева и тридесет и шест стотинки/.

 

ОСЪЖДА Д.С.Д. с ЕГН ********** с пост адрес ***, настоящ адрес гр. В., ул. “***  да заплати по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 197, 72 лв. /сто деветдесет и седем лева и седемдесет и две стотинки/.

 

ОСЪЖДА Х.П.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес ***, В.П.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес *** да заплатят по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 58, 72 лв. /петдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/.

 

ОСЪЖДА Т.Т.Д., с ЕГН **********,***, В.Т.Х., с ЕГН **********, с пост. адрес *** и С.Т.Х., с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на съда държавна такса върху стойността на дела си в размер на 98,88 лв. /деветдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/.

 

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /  П  /