Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

гр. Нови пазар, 07.01.2013 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – гр. Нови пазар в публичното заседание на дванадесет и седми ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №807 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за делба на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС от страна на ищците М.Н.В. *** и Б.Н. Ц. от гр. П., обл. Ш. против ответника И.Н.И. от гр. К., обл. Ш..

            Производството е във втората фаза на делбата.

            В хода на делото по същество ищците, чрез процесуалния си представител изразяват становище, че допуснатият до делба имот следва да бъде изнесен на публична продан.

            Становището на ответника в хода на делото по същество е неясно, но от изявленията му се прави извод, че също смята, че имотът следва да се изнесе на публична продан. 

            Във втората делбена фаза от страна на ответника е предявена претенция на основание чл.346 от ГПК. Ответникът твърди че в допуснатия до делба имот е изградил гараж, извършил е облицовка на вътрешните стени на жилищната сграда, както и остъкление на коридор към кухнята. Твърди, че построяването на гаража и ремонтите е извършил със собствени средства. Поради това ответникът моли, съдът да осъди всяка от ищците да му заплати за така извършените в имота подобрения сумата от по 5 000 лв., или общо сумата от 10 000 лв.

            Като съобрази събраните по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

С решение по настоящото дело №93, постановено на 10.04.2013 г. съдът е допуснал до делба следния недвижим имот, находящ се в гр. К., обл. Ш., а именно: имот №*.*, за който е образуван УПИ *-* в кв.*, отреден за жилищно застрояване, с изградени в имота следните сгради: Сграда №1 – масивна жилищна сграда – еднофамилна с площ от 66 кв.м.; страда №2 – масивна, друг вид сграда за обитаване с площ от 40 кв.м. и сграда №3 – масивна, хангар, депо, гараж с площ от 25 кв.м., при граници на имота: *.*; *.*; *.*; *.* между М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №*, Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* и И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.* при квоти: 1/3 /една трета/ идеална част за М.Н.В., 1/3 /една трета/ идеална част за Б.Н.Ц. и 1/3 /една трета/ идеална част за И.Н.И. .

Решението на съда по допускането на делбата е влязло в законна сила на 26.04.2013г.

В хода на втората делбена фаза е назначена съдебно-техническа експертиза, със задачи, вещото лице да определи поделяем ли е реално допуснатият до делба имот, каква е пазарната му стойност, както и стойността на всеки дял, в случай, че имотът може да се подели реално. Съгласно изготвеното заключение по експертизата, прието от съда и неоспорено от страните, се установява, че имотът, допуснат до делба не може да бъде реално поделен, съобразно квотите на страните по делото. Заключението на вещото лице установява също, че пазарната стойност на имота възлиза на 27 000 лв. Следователно в случая доколкото се установява, че не могат да бъдат определени реални дялове за страните, съответстващи на квотите им, то делбата следва да се извърши чрез изнасянето на имота на публична продан, съгласно разпоредбата на чл.348 от ГПК, като първоначалната цена на имота, при изнасянето му на продан, следва да е в размера, определен от вещото лице в изготвената експертиза, а именно в размер на 27 000 лв. На страните по делото следва да бъде указано, че при публичната продан всеки от съделителите може да изкупи имота в съответствие с разпоредбата на чл.354 от ГПК

Относно претенцията по сметки, предявена от ответника спрямо ищците, съдът счита, че се установява следното: От показанията на посочените от ответника по делото свидетели Л. Х. И.а и С. Х. Н., както и от писмените доказателства – копия от декларация от 01.11.1995 г.; обяснителна записка от м.март 1996 г.; декларация от 22.05.1976 г.; строително разрешение №69/16.08.1982 г.; строителен протокол №42/16.08.1982 г.; разрешение за строеж №69/23.04.1996 г.; протокол №2/23.04.1996 г. за определяне на строителна линия и ниво; 20 бр. фактури и експ. бележки съдът счита, че се доказва безспорно, че в процесния имот през 1982 г. е била построена лятна кухня /тъй като от 1982 г. датират строителните книжа/, а през 1996 г. е бил изграден гараж. Съдът счита за безспорно и обстоятелството, че в построяването на лятната кухня е участвал ответника с труд и със закупуване на материали, което е видно от свидетелските показания, а и от представените фактури. Към този момент, обаче общият наследодател на страните Н. И.Н. е бил жив и показанията и на двамата свидетели сочат, че той също е участвал в направата на лятната кухня, както с труд, така и със средства. Но изграждането на гаража през 1996 г. е било осъществено от ответника. Видно е от свидетелските показания на двамата свидетели, а и от представените по делото фактури, че към този момент ответникът и съпругата му работели в бившия завод “***”, където вместо трудово възнаграждение, те получили тухли и именно тези материали били вложени в направата на гаража. Също така в показанията си свидетелят С. Н. с категоричност твърди, че ответникът сам е направил гаража в имота, без участието на общия наследодател, както и осъткленията в имота. Съдът счита свидетелските показания за правдиви и добросъвестно изложени. Макар че свидетелката е съпруга на ответника, а свидетелят е негов родственик по сватовство, то няма основание съдът да не даде вяра на твърденията им, защото те съвпадат с данните от писмените доказателства, помежду си не съдържат противоречия, а и от съдържанието им е видно, че са правдиво дадени /видно е че именно свидетелката заявява, че общият наследодател е участвал в направата на постройка и ремонти в имота, което принципно представлява неизгоден факт за ответника/.

Предвид гореустановените факти, касаещи претенцията по сметки, съдът счита, че същата е частично основателна и доказана. Съдът приема, че безспорно е установено по делото, че в процесния имот ответникът със собствени труд и средства е построил гараж и е направил остъкление на коридор към кухня. Но съдът не приема за доказано безспорно, че той е извършил облицовка на вътрешните стени на жилищната сграда, защото доказателствата в тази насока не са безспорни, предвид данните, че в дейностите извън направата на гараж и осътъкление, е участвал и общия наследодател и не е с категоричност доказано какво е участието на ответника и размера на това участие. Тук следва да се отбележи, че заявената по делото и приета за разглеждане от съда претенция по сметки касае само  изграждане на гараж, направено осъкление на коридор към кухнята и направена облицовка на вътрешните стени на жилищната сграда, не и други дейности, било то направа на друга постройка, или други ремонти, за които в хода на делото има данни. Затова съдът е ограничен и следва да се произнесе само по така заявената претенция. От заключението по назначената по делото експертиза е установено, че стойността на гаража в имота възлиза на сумата от 5 390 лв., а на извършеното остъкление 240 лв., или общо сумата от 5 630 лв. Доколкото съдът приема, че претенцията на ответника е основателна и доказана само относно вложените от него средства и труд за направата на гаража и осъткление на коридор към кухнята, то е видно, че стойността на тези подобрения е от 5 630 лв. От тази сума следва да се приспадне 1/3 част, защото това е частта на самия ответник, с която той би следвало да участва в подобренията, т.е. в размер на 1 876, 67 лв. Останалите 2/3 от сумата следва да се заплатят на ответника от ищците, като всяка от тях му дължи по 1 876, 67 лв. В тези размери и претенцията на ответника спрямо ищците е основателна и доказана, а в останалата на част на претенцията спрямо всяка от ищците, до пълния размер от 5 000 лв., претенцията следва да се отхвърли, или за сумата от по 3 123, 33 лв. 

            Всеки от съделителите следва да заплати държавна такса върху стойността на дела си, а именно в размер на по 360 лв.

Всяка от ищците следва да заплати държавна такса върху присъдения размер на претенцията по сметки, а именно от по 50 лв. всяка.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния допуснат до делба недвижим имот, находящ се в гр. К., обл. Ш., а именно: имот с площ от 464 кв.м. /четиристотин шестдесет и четири квадратни метра/, представляващо имот №*.*, за който е образуван УПИ *-* в кв.*, отреден за жилищно застрояване, с изградени в имота следните сгради: Сграда №1 – масивна жилищна сграда – еднофамилна с площ от 66 кв.м.; страда №2 – масивна, друг вид сграда за обитаване с площ от 40 кв.м. и сграда №3 – масивна, хангар, депо, гараж с площ от 25 кв.м., при граници на имота: *.*; *.*; *.*; *.* с права върху имота: 1/3 /една трета/ идеална част за М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №*; 1/3 /една трета/ идеална част за Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* и 1/3 /една трета/ идеална част за И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.*.

УКАЗВА на страните, че при публичната продан всеки от съделителите може да изкупи имота в съответствие с разпоредбата на чл.354 от ГПК.

ОСЪЖДА М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати на И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.* сумата от 1 876, 67 лв. /хиляда осемстатин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/, съставляващи направени в процесния имот подобрения.

ОСЪЖДА Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати на И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.* сумата от 1 876, 67 лв. /хиляда осемстатин седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/, съставляващи направени в процесния имот подобрения.

ОТХВЪРЛЯ предявената от И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.* против М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №* и Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* претенция по сметки в останалата част до пълния размер от 5 000 лв. за всяка от ищците, или за сумата от 3 123, 33 лв. за всяка.

            ОСЪЖДА М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/ по сметка на Новопазарския районен съд.

            ОСЪЖДА Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/ по сметка на Новопазарския районен съд.

            ОСЪЖДА И.Н.И. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. „****”, №****, ет.*, ап.* да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева/ по сметка на Новопазарския районен съд.

            ОСЪЖДА М.Н.В. с ЕГН ********** от гр. К., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати държавна такса върху стойността на присъдената сума за подобрения в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

            ОСЪЖДА Б.Н.Ц. с ЕГН ********** от гр. П., обл. Ш., ул. “****”, №* да заплати държавна такса върху стойността на присъдената сума за подобрения в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:   /  П  /