Р Е Ш Е Н И Е

№ 60

гр. Нови пазар, 18.02.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

           Районен съд – гр. Нови пазар в публичното заседание на петнадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №899 по описа за 2012 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

           Предявен е иск за делба на съсобствени недвижими имоти на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС, като производството е във втората си фаза, след допускането на делбата.

Първата делбена фаза по настоящото дело е приключила с решение, постановено на 11.03.2013 г.

В хода на втората делбена фаза е изготвен проекто-разделителен протокол за подялба на допуснатите до делба имоти, обявен за окончателен с решение от 04.11.2013 г.

На проведеното открито съдебно заседание на 04.12.2013 г. е теглен жребий между страните, в съответствие с разпоредбата на чл.352 от ГПК.

Във втората делбена фаза от страна на ищцата М.Б.С., чрез процесуалния й представител адв. Т. М. от Ш. адвокатска колегия е предявена претенция на осн.чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС против ответника Б.Б.А., като се претендира сумата от 40 лв. на декар годишно, представляваща частта на ищцата от сумата, която ответникът получава като рента за отдаването под аренда на нива с площ от 29, 243 дка, имот №*** по плана за земеразделяне на с. В., обл. Ш., считано от 29.10.2012 г. до 20.05.2013 г., като сумата се претендира ведно със законната лихва до окончателното плащане.

В хода на делото по същество ищцата, чрез процесуалния си представител адв. Т. М. от ШАК заявява, че желае съдът да постави на всеки от съделителите съответния дял, получен при тегленето на жребия. Относно претенцията по сметки ищцата, чрез представителя си заявява, че е получалиа част от сумата, като моли ответника да бъде осъден да й заплати остатъка. Моли също така, ответникът да бъде осъден да й заплати и половината от разноските по делото, които ищцата е направила по делото.

           Ответникът Б.Б.А. заявява, относно претенцията по сметки, че ищцата е получила парична сума, съответстваща на дела й и претенциятя й е неоснователа.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: С решение от 11.03.2013 г. по настоящото дело, влязло в законна сила на 29.03.2013 г., съдът е допуснал до делба следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. В., обл. Ш., а именно: Нива с площ от 29, 243 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, в местността „……….”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: №*** - път, имот №***, имот № ***, имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***; Изоставена нива, находяща се в землището на с. В., обл. Ш. с площ 4, 700 дка, пета категория, в местността „……….”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на слото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и №*** –полски път; Овощна градина с площ от 2, 200 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, в местността „……….”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и №*** - път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; лозе с площ от 4, 017 дка, находящо се в землището на с. В., обл. Ш. четвърта категория, в местността „……….”, съставляващо имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, №*** - път, имот №*** и №*** – полски път. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват  в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и Нива с площ от 9,773 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвъртата категория, в местността „……….”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, №*** – полски път и имот №*** между М.Б.С. и Б.Б.А. при квоти: 1/2 /една втора/ идеална част за М.Б.С. и 1/2 /една втора/ идеална част за Б.Б.А..

За да се установи подялемостта на имотите, допуснати до делба, съобразно квотите на страните, по делото е назначена съдебно-техническа експертиза. Заключението по експертизата, изготвено от вещото лице К.М.В.-Ж., което заключение е прието в хода на производството, установява, че допуснатите до делба земеделски земи могат да бъдат разделени по начин съответстващ на правата на страните по делото. Въз основа на изготвеното от вещото лице заключение, съдът е изготвил проекто-разделителен протокол, който е обявен за окончателен с решение от 04.11.2013 г., влязло в законна сила на 19.11.2013 г. В проведеното съдебно заседание на 04.12.2013 г. е теглен жребий между страните, при което имотите – земеделски земи се разпределят както следва: Дял І за ищцата М.Б.С. с право на 1/2 идеална част, включващ следните имоти: 1. Имот №*** – изоставена нива с площ от 4,700 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и №*** - полски път. 2. Новообразуван имот №*** -  овощна градина с площ 1,100 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – овощна градина на Г.Я.М.; имот №*** – нива на Г.Ф.Ф.; имот №*** – нива насл. на В.Р.А.; имот №*** – овощна градина; имот №*** - полски път на община. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. Новообразуван имот №*** - лозе с площ 2,008 дка, находящо се в землището с. В., обл. Ш., четвърт категория , ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – лозе на Г.Ф.Ф.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – лозе на Д.В. А. и имот №*** – лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 4. Новообразуван имот № *** – нива с площ 4,886 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива на Р.И. А.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – нива; имот №*** – нива на М.Ф.М.. 5. Новообразуван имот №*** – нива с площ 13,353 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива насл.на Х.Е.Т.; имот №*** – нива на „***” ЕООД; имот №*** – нива на П.И.Я.; имот №*** – нива на Д.М.Д.; имот №*** – нива и имот №*** – път на държавата.

Общата пазарна стойност на дял І е 17 410 лв.

Дял ІІ за ответника Б.Б.А. с право на 1/2 идеална част, включващ следните имоти: 1. Новообразуван имот №*** -  овощна градина с площ 1,099 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – овощна градина; имот №*** – нива насл. На В.Р.А.; имот №*** – нива на Г.Ф.М. и имот №*** – път на община. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. Новообразуван имот №*** – лозе с площ 2,009 дка, четвърта категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – лозе; имот №*** – лозе на Д.В. А.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – лозе на Г.Ф.Ф..Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,847 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива; имот №*** – полски път на община; имот №*** – нива насл.на Н.М.Д.; имот № *** -  нива на М.Ф.М.. 4. Новообразуван имот №*** - нива с площ 15 890 дка, ченвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива; имот №*** – нива на Д.М.Д.; имот №*** – нива на Х.И.Н.; имот №*** – нива насл.на С.З.С.; имот №*** –път на държавата.

Общата пазарна стойност на дял ІІ е 17 410 лв.

Горепосочените изтеглени и разпределени дялове чрез жребий, следва да се възложат съответно на всеки от съделителите с настоящото решение. Всеки от съделителите следва да заплати държавна такса, съобразно размера на дела си, която е от 4% върху стойността на всеки дял, а конкретно за страните е: за М.Б.С. – 696, 40 лв. и за Б.Б.А. – 696, 40  лв.

Относно предявената претенция по сметки съдът счита за установено следното: Представени са по делото служебна бележка от 20.06.2013 г., изд. от от “***” – ООД  - гр. П., представлявано от Г. Ф.;  удостоверение от 14.01.2013 г., изд. от същото дружество и заверено копие на договор за наем на земеделска земя от 25.05.2012 г., сключен между ответника Б.А. и “***” – ООД. От тези доказателства се установява, че имотът нива с площ 29, 243 дка е отдаден под наем от страна на ответника на посоченото дружество за срок от една стопанска година, при наемна цена от 30 лв. за декар, платими в срок до 20.12. на съответната календарна година. В удостоверението, издадено от дружеството-наемател е отразено, че за стопанската 2012/2013 г. ищцата е получила наем в размер на 300 лв., или за 10 декара от отдадената под наем нива. Видно е, че наемът за една стопанска година, съгласно условията на сключения договор за наем, възлиза на сумата от 877, 20 лв. От тази сума половината се следва на ищцата, т.е. в размер на 438, 60 лв. Но доколкото е установено, че ищцата е получила наемна цена в размер на 300 лв., до дължимата й се сума от страна на ответника е в размер на 138, 60 лв. В този размер предявената претенция на основание чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС е основателна и доказана и в този размер следва да се уважи. Сумата следва да се присъди ведно със законната лихва, но не считано от датата на предявяване на претенцията, а от 20.12.2013 г., тъй като това е датата до която съгласно договора за наем наемната цена се изплаща на наемодателя и съответно датата, на която ответникът е получил наемната сума. Претенцията в останалата й част до пълния и размер, като неоснователна и недоказана следва да се отхвърли.

Ответникът Б.Б.А. следва да бъде осъден да заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията по сметки от 50 лв. Той следва да бъде осъден също така и да заплати на ищцата направените по делото разноски /за изготвянето на експертизата по делото и за изготвянето на проекта за делба/, съответни на неговата част от процесните имоти. Съобразно представените по делото вносни бележки и квитанции сумата, която ответникът следва да заплати на ищцата е от 144, 50 лв.

           Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на М.Б.С. с ЕГН ********** *** следните недвижими имоти: 1. Имот №*** – изоставена нива с площ от 4,700 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и №*** - полски път. 2. Новообразуван имот №*** -  овощна градина с площ 1,100 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – овощна градина на Г.Я.М.; имот №*** – нива на Г.Ф.Ф.; имот №*** – нива насл. на В.Р.А.; имот №*** – овощна градина; имот №*** - полски път на община. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. Новообразуван имот №*** - лозе с площ 2,008 дка, находящо се в землището с. В., обл. Ш., четвърт категория , ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – лозе на Г.Ф.Ф.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – лозе на Д.В. А. и имот №*** – лозе. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 4. Новообразуван имот № *** – нива с площ 4,886 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ **, при граници и съседи: имот №*** – нива на Р.И. А.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – нива; имот №*** – нива на М.Ф.М.. 5. Новообразуван имот №*** – нива с площ 13,353 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива насл.на Х.Е.Т.; имот №*** – нива на „***” ЕООД; имот №*** – нива на П.И.Я.; имот №*** – нива на Д.М.Д.; имот №*** – нива и имот №*** – път на държавата.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Б.Б.А. с ЕГН ********** *** следните недвижими имоти: 1. Новообразуван имот №*** -  овощна градина с площ 1,099 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – овощна градина; имот №*** – нива насл. На В.Р.А.; имот №*** – нива на Г.Ф.М. и имот №*** – път на община. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 2. Новообразуван имот №*** – лозе с площ 2,009 дка, четвърта категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – лозе; имот №*** – лозе на Д.В. А.; имот №*** – полски път на община; имот №*** – лозе на Г.Ф.Ф..Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. 3. Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,847 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива; имот №*** – полски път на община; имот №*** – нива насл.на Н.М.Д.; имот № *** -  нива на М.Ф.М.. 4. Новообразуван имот №*** - нива с площ 15 890 дка, ченвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №*** – нива; имот №*** – нива на Д.М.Д.; имот №*** – нива на Х.И.Н.; имот №*** – нива насл.на С.З.С.; имот №*** –път на държавата.

ОСЪЖДА М.Б.С. с ЕГН ********** *** заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 696, 40 лв.  /шестстотин деветдесет и шестдесет лева и четиридесет стотинки/.

ОСЪЖДА Б.Б.А. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 696, 40 лв.  /шестстотин деветдесет и шестдесет лева и четиридесет стотинки/.

ОСЪЖДА Б.Б.А. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Б.С. с ЕГН ********** *** сумата от 138, 60 лв. /сто тридесет и осем лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима на ищцата сума съобразно дела й от получен от ответника наем за земеделски земи -  нива с площ от 29, 243 дка, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., четвърта категория, съставляваща имот №***, ведно със законната лихва, считано от 20.12.2013 г. до окончателното плащане.

ОТХВЪРЛЯ предявената от М.Б.С. с ЕГН ********** *** против Б.Б.А. с ЕГН ********** *** претенция на основание чл.346 от ГПК във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС в останалата й част до пълния й размер, като неоснователна и недоказана.

ОСЪЖДА Б.Б.А. с ЕГН ********** *** заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията по чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

ОСЪЖДА Б.Б.А. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Б.С. с ЕГН ********** *** направени по делото разноски в размер на 144, 50 лв. /сто четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки/.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в четиринадесет дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: