Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 52

 

гр.Н.   *.02.20*г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА  НИКОЛВА

СЕКРЕТАР: ДАНИЕЛА ПЕТКВА

като разгледа докладваното от съдия Николва гр.д. № 960 по описа на НПРС за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

С решение по първата фаза на делбата е допусната такава между Ф.Р.С., Р.Р. Р., З.Р.А., П.Ю.А., Х. М. А., Ф.М.К., А.М.К., Н.С.Н., Г.Е.М. и И.С.С., на следния недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Н., Дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица, при следните квоти: За Ф.Р.С. - 6/48ид.ч.; За Р.Р. Р. - 6/48ид.ч.; За З.Р.А. - 6/48ид.ч.;За Н.С.Н. - 6/48ид.ч.;За И.С.С. - 6/48ид.ч.;За Г.Е.М. - 6/48ид.ч.;За П.Ю.А. -3/48ид.ч.;За Х. М. А. -3/48ид.ч.;За Ф.М.К. -3/48ид.ч. и За А.М.К. - 3/48ид.ч.

Решението по допускане на делбата е ВЗС на 27.06.2013 г.

 

В първото по делото съдебно заседание ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. са направили искане по чл. 349, ал.2 от ГПК за възлагане на имота, поради тва, че към момента на откриване на наследството са живели и в момента живеят в него, както и не притежават други недвижими жилищни имоти.              

            Ищцата Ф. Р. С. е предявила спрямо всеки ответницата П.Ю.А. от с. П., ответницата Ф.М.К. от с. П. и ответника А.М.К. от с. П., с правно оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за заплащане на обезщетение за личното ползване на притежаваните от ищцата 6/48ид.ч. от допуснатия до делба недвижим имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г. в размер на 50лв., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане. Ищцата Р.Р.Р. също е предявила три иска спрямо същите трима ответника за заплащане на обезщетение за личното ползване на притежаваните от нея 6/48ид.ч. от допуснатия до делба недвижим имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г. в размер на 50лв., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

            Съдът въз оснва на събраните по делото доказателства прие следното:

           

            І. По извършване на делбата на имота.

            С решението за допускане на делбата, в първата фаза на делбеното производство е допусната такава между съделителите при посочените квоти.

            В рамките на производството по устанвяване на поделяемостта на допуснатите до делба недвижими имоти е назначена съдебно техническа експертиза, която устанвява по несъмнен начин, че имота е неделим и същия има пазарна стойност от 12 000лв.

            Следвателно при този извод на вещото лице единствената законва възможност за извършване на делбата е изнА.не на имота на публична продажба, съгл. чл. 348 от ГПК, но тва решение следва да се вземе след като се обсъди претенцията на ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. за възлагането му, доколкото ако се докаже оснвателността на претенцията, възлагането му изключва първият възможен способ за ликвидиране на съсобствеността, а именно публичната продажба.

            По отношение на искането на ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. ищците правят признание на твърдението, че те живеят в имота към откриване на наследството, а видно от справката за притежаваните от ответниците недвижими имоти, се устанвява, че те не притежават друг жилищен имот.

            Следвателно искането за възлагане на имота е оснвателно и съсобствеността върху процесния имот следва да се приключи, като същия се възложи на ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К..

            Пазарната стойност на имота е 12 000лв. Поради тва, че този имот изцяло се възлага на ответниците  същите следва да бъдат осъдени да заплати равностойността на дела на другите съделители. Тва означава, че по равно, всеки от тримата ответници следва да заплати на съделителите, които не получават реален дял от имота, полагащата им се част от него, съобразно квотите си по решението за допускане на делбата. Така се устанвява, че тримата ответници, на които се възлага имота П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. следва да бъдат осъдени да заплатят по отделно на Ф.Р.С., Р. Р. Р., З.Р.А., Н.С.Н., И.С.С. и Г.Е.М. по 500лв., а на Х. М. А. по 250лв. за уравняване на дялвете им. Съгласно чл.349, ал.5 и 6 от ГПК уравнението е парично, то се дължи ведно със законната лихва в 6 месечен срок от влизане в сила на решението за възлагане и лицето става собственик на имота след пълното изплащане на сумите. В противен случай ако не се изплати уравнението, решението по възлагане ще бъде обезсилено по право и имота ще бъде изнесен на публична продан.

            Всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати дължимите държавни такси, съгл. чл. 355 от ГПК във вр. чл. 69, ал.1, т.1 от ГПК вр. чл. 8 от Тарифата за ДТССГПК в размер на 4 % върху стойността на дела на всеки един. Стойността на дялвете им се изчислява въз оснва на полагащата им се част от имота, изчислена в пари, съобразно квотите им.

Така съделителите, имащи право на по 6/48 ид.ч. от имота, което се равнява на 1 500лв. от негвата пазарна стойност, следва да заплатят по 60лв. държавна такса, а съделителите, имащи по 3/48 ид.ч. от имота, равняващи се на 750лв. следва да заплатят по 30лв. държавна такса.

 

            ІІ. По претенцията по сметки.   

            Двете ищци са предявили претенции по сметки за заплащане на обезщетение за ползването на собствените им по 6/48ид.ч. от трима от ответниците - П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К.. Последните не оспорват, че през посочения в претенцията на ищците период са ползвали и към момента продължават да ползват целия имот, т.к не разполагат с друго жилище.

            За устанвяване на размера на дължимото обезщетение е назначена експертиза, която устанвява, че стойността на обезщетението за ползването на всеки 6/48ид.ч. от имота е в размер на 103,77лв. или всеки от тримата ползватели на имота, П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. следва да заплати на всяка от двете ищци по 34,59лв. По всеки от уважените искве по сметки се дължат държвани такси съгласно разпоредбата на чл. 355, изр.2-ро от ГПК, където е посочено, че по присъединените искве в делбеното производство разноските се определят по чл. 78. Такива присъединени искве са претенциите по сметки и следвателно държавната такса, която се дължи се определя в размера по чл. 1 от ТДТССГПК по 4%, но не по – малко от 50лв.

            Следвателно ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. следва да заплатят за уважените спрямо тях искве по сметки в полза на Ф.Р.С. и Р.Р. Р. по 100лв. държавни такси, т.к са два иска с минимална такса от по 50лв.

 

            ІІІ. По разноските.

За извършването на делбата и за уважените искве по сметки в полза на двете ищци по делото, се дължат от всеки от съделителите следните по размер държавни такси: от Ф.Р.С., имаща права върху 6/48ид.ч. – 60лв., от Р.Р. Р., имаща права върху 6/48ид.ч. – 60лв., от З.Р.А. - 6/48ид.ч, имаща права върху 6/48ид.ч. – 60лв., от Н.С.Н. - 6/48ид.ч., от И.С.С., имаща права върху 6/48ид.ч. – 60лв., от  Г.Е.М. , имаща права върху 6/48ид.ч. – 60лв., от П.Ю.А., имаща право на 3/48ид.ч.130лв. (30лв. върху стойността на дела и две по 50лв. за исквете по сметки), от Х. М. А. , имаща право на 3/48ид.ч. само 30лв., върху стойността на дела, от Ф.М.К., имаща право на 3/48ид.ч.- 130лв. и от А.М.К., имащ право на 3/48ид.ч.- 130лв.

            Съдът констатира, че по делото ответниците Н.С.Н., Г.Е.М. и И.С.С. не са заплатили дължимото по оснвната съдебно техническа експертиза, всеки от по 15лв., като въпреки тва същата е изготвена и приета по делото. Съдът е дал указания на ответниците за заплащане на сумите, но към момента на изготвяне на съдебното решение, същите не са постъпили по сметката на съда. С разпореждане от 13.02.20* г. е постанвено на вещото лице да се изплати сумата от 45лв. от бюджета на съда, поради което страните, които я дължат следва да бъдат осъдени да я възстанвят на съда.

            Страните не претендират направените по делото разноски.

            Водим от гореизложеното и на оснвание чл.346 и 349 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

І. По извършване на делбата:

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на оснвание чл.349, ал.2 от ГПК на П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, Ф.М.К. с ЕГН ********** *** и А.М.К. с ЕГН ********** ***,, следния недвижим имот: следния недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Н., Дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица.

Действителната пазарна цена на имота е 12 000лв.(дванадесет хиляди лева).

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на З.Р.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Е.М. ***, р-н Ц., ул.”Р.” № *, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 250лв.(двеста и петдесет лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на З.Р.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Е.М. ***, р-н Ц., ул.”Р.” № *, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 250лв.(двеста и петдесет лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на З.Р.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН ********** ***, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Е.М. ***, р-н Ц., ул.”Р.” № *, сумата от 500лв.(петстотин лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 250лв.(двеста и петдесет лева), за уравняване на дела му, ведно със законната лихва, в 6 (шест) месечен срок от влизането в сила на решението по възлагане.

 

 

ІІ. По исквете за сметки:

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Х. М. А. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 34,59лв.(тридесет и четири лева петдесет и девет стотинки), представляващи обезщетение на оснвание чл. 31, ал.2 от ЗС за личното ползване на притежаваните от ищеца 6/48ид.ч. от недвижимия имот, за периода от 26.11.2012 г. до дата на първото по делото съдебно заседание във втората фаза на делбата – *.09.2013 г., ведно със законната лихва до окончателното й заплащане.

 

ІІІ. По държавните такси  и разноски.

 

ОСЪЖДА  Ф.Р.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

 

ОСЪЖДА  Р.Р. Р. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

ОСЪЖДА З.Р.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

 

ОСЪЖДА  П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 130лв.(сто и тридесет лева).

 

ОСЪЖДА  Х. М. А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 30лв.(тридесет лева).

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 130лв.(сто и тридесет лева). ОСЪЖДА  А.М.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 130лв.(сто и тридесет лева).

 

ОСЪЖДА  Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

 

ОСЪЖДА  Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. направените по делото разноски в размер на 15лв.(петнадесет лева).

 

ОСЪЖДА  Г.Е.М. ***, р-н Ц., ул.”Р.” № *, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

 

ОСЪЖДА  Г.Е.М. ***, р-н Ц., ул.”Р.” № *, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. направените по делото разноски в размер на 15лв.(петнадесет лева).

 

ОСЪЖДА  И.С.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. държавна в размер на 60лв.(шестдесет лева).

 

ОСЪЖДА  И.С.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на РС Н. направените по делото разноски в размер на 15лв.(петнадесет лева).

 

На оснвание чл. 349, ал.6 от ГПК, ако уравнението на дялвете не бъде изплатено в 6 /шест/ месечния срок, решението се обезсилва по право и имота се изнА. на публична продан.

 

На оснвание чл. 80, изр.2-ро от ГПК страните нямат право да искат изменение на решението в частта му за разноските.

 

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страната.

                       

 

                                                             Районен съдия:.....................................

                                                                                          Галина Николва