Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 364

 

гр. Н., 08.12.20*г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Н., в публичното си заседание на втори декември две хиляди и четиринадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА  НИКОЛВА

СЕКРЕТАР: В.В.

като разгледа докладваното от съдия Николва гр.д. № 960 по описа на НПРС за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 349, ал.6 от ГПК.

Предявено е искане за обезсилване на влязло в законна сила решение по възлагане на недвижим имот .

В молбата си молителите Ф.Р.С., Р.Р. Р. и З.Р.А. сочат, че с решението по настоящето дело, ВЗС на 07.03.20*г., неподеляемият недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Н., представляващ: дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица, е бил възложен на П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К..

Съгласно решението, съделителите, на които е възложен имота са били осъдени да заплатят на другите съделители, настоящи молители Ф.Р.С., Р. Р.Р. и З.Р.А., за уравняване на дялвете им по 500лв., което съгласно закона и решението следва да се извърши в срок от 6 месеца, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила на решението, която сума е.

Молителите сочат, че таква плащане тримата съделители, на които е възложен имота не са извършили до датата на завеждане на молбата.

Предвид на горното молят съда да постанви решение, по силата на което да обезсили решението по възлагане на недвижимия имот, като същия да бъде изнесен на публична продан.

Ответниците по настоящета молба – съделителите П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. не се явяват и не оспорват искането. Съдщите не представят доказателства за изпълнено задължение по изплащане на уравняването на дялвете.

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично устанвено от фактическа и правна страна следното :

С решение по делото недвижимия имот, находящ се в с. П., общ. Н., Дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица, с пазарна цена към датата на постанвяване на решението 12 000лв. е поставен в дял на оснвание чл.349, ал.2 от ГПК на П.Ю.А. ***, Ф. *** и А. ***.

Със същото решение всеки от тези съделители - П.Ю.А. ***, Ф. *** и А. ***, е осъден да заплати на останалите съделители, в частност и на Ф.Р.С., Р.Р. Р. и З.Р.А., за уравняване на дялвете им по 500лв., което следва да стане в 6 месечен срок от ВЗС на решението. Срокът за изплащане на уравнението е 6 месечен, съгласно чл.349, ал.6 вр. ал.5 от ГПК. Поради тва, че решението е влязло в законна сила на 07.03.20* г., то законоустанвения срок изтича на 07.09.20* г.

Доказателствената тежест на обстоятелствата относно наличието на изпълнение в срока до 07.09.20* г.на паричното задължение за изплащане на посочените суми за уравняване на дялвете на съделителите, които не получават реален дял от имота е върху съделителите, на които имота е възложен - П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К..

Предвид на горното, съдът приема, че ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К. не са доказали изпълниние на своето задължение, поради което молбата за обезсилване на постанвеното решение, в частта за възлагане на имота, следва да се обезсили.

 

Сумата получена при продажбата на имота следва да се разпредели между съделителите според техните квоти по решението за допускане на делбата.

По делото молителката Ф.Р.С. е представила списък на направените от нея разноски, които са в размер на 100лв. Съдът намира, че същите следва да й се присъдят изцяло, като всеки от ответниците П.Ю.А., Ф.М.К. и А.М.К., бъде осъден да й заплати по 33,33лв.

 

Предвид на горното и на оснвание чл. 349, ал. 6 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

                                                         

ПРОГЛА.ВА на оснвание чл. 349, ал. 6 от ГПК за ОБЕЗСИЛЕНО ПО ПРАВО решението за възлагане на РС Н. № 85 от 06.03.20* г. по гр.д.№ 960 / 2012 г., в частта с която е поставил в дял на П.Ю.А. с ЕГН ********** ***, Ф.М.К. с ЕГН ********** *** и А.М.К. с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Н.: Дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица.

 

ИЗНА. НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на оснвание чл. 349, ал. 6, изр.2-ро от ГПК, следния недвижим имот, находящ се в с. П., общ. Н.: Дворно място с площ от 1622 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и два квадратни метра), находящо се в с. П., общ. Н., за което по сега действащия устройствен план на селото е отреден УПИ */* от кв. *, ведно с построените в него жилищна сграда и пристройка, лятна кухня при граници на имота: УПИ */*, *, *, **, * и улица, като получената при извършването на публичната продан сума бъде разпределена между съделителите при квоти,  съобразно дялвете им в съсобствения имот, съгласно решението за допускане на делбата, както следва:

За Ф.Р.С. с ЕГН ********** - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За Р.Р. Р. с ЕГН ********** - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За З.Р.А. с ЕГН ********** - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За Н.С.Н. с ЕГН **********  - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За И.С.С. с ЕГН ********** - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За Г.Е.М. с ЕГН **********  - 6/48ид.ч. (шест от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За П.Ю.А. с ЕГН ********** -3/48ид.ч. (три от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За Х. М. А. с ЕГН ********** -3/48ид.ч. (три от четиридесет и осем идеални части) от целия имот;

За Ф.М.К. с ЕГН ********** -3/48ид.ч. (три от четиридесет и осем идеални части) от целия имот и

За А.М.К. с ЕГН **********  - 3/48ид.ч. (три от четиридесет и осем идеални части) от целия имот.

 

ОСЪЖДА П.Ю.А. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** *** делводните разноски по настоящето производство в размер на 33,33лв. (тридесет и три лева тридесет  и три стотинки) според представения списък с делводните разноски по чл. 80 от ГПК.

 

ОСЪЖДА Ф.М.К. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** *** делводните разноски по настоящето производство в размер на 33,33лв. (тридесет и три лева тридесет  и три стотинки) според представения списък с делводните разноски по чл. 80 от ГПК.

 

ОСЪЖДА А.М.К. с ЕГН ********** ***,  ДА ЗАПЛАТИ на Ф.Р.С. с ЕГН ********** *** делводните разноски по настоящето производство в размер на 33,33лв. (тридесет и три лева тридесет  и три стотинки) според представения списък с делводните разноски по чл. 80 от ГПК.

 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страната.                       

 

                                                            Районен съдия:......../ П /...........

                                                                                          Галина Николва