Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

гр. Н.П., 24.01.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – гр. Н.П. в публичното заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №161 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за делба на съсобствени недвижими имоти на основание чл.341 и сл. от ГПК във вр. с чл.34 от ЗС, като производството е във втората си фаза, след допускането на делбата.

Първата делбена фаза по настоящото дело е приключила с решение, постановено на 17.06.2013 г.

В хода на втората делбена фаза е изготвен проекто-разделителен протокол за подялба на допуснатите до делба имоти, обявен за окончателен с решение от 13.11.2013 г.

На проведеното открито съдебно заседание на 18.12.2013 г. е теглен жребий между страните, в съответствие с разпоредбата на чл.352 от ГПК.

Във втората делбена фаза от страна на ответника Ф.Ш.Х., чрез процесуалния му представител адв. С. Л. от В. адвокатска колегия е предявена претенция на осн.чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС против ишцата С.Ш.Х., като се претендира сумата от 1 200 лв., представляваща получена рента от ищцата за периода 2008-2012 г. за ниви с площ от 18, 220 дка, представляваща имот №*** и с площ от 13, 601, представляваща имота №***, двете по плана за земеразделяне на с. В., обл. Ш., отдадени под аренда от страна на ищцата. Сумата се претендира ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на претенцията – 11.09.2013 г. до окончателното плащане.

В хода на делото по същество ищците, чрез процесуалния си представител адв. Г. К. от ШАК заявяват, че желаят съдът да постави на всеки от тях съответния дял, получен при тегленето на жребия. Относно претенцията по сметки ищцата С.Ш.Х., чрез представителя си, изразява становище, че претенцията е частично основателна – само за размер от 246, 50 лв. Счита претенцията по сметки в останалата й до пълния й размер за неоснователна и моли, като такава да се отхвърли.

Ответникът Ф.Ш.Х., чрез представителя си адв. С. Л. заявява, че желае да му бъде възложен имота, който му се е паднал при тегленето на жребия. Поддържа заявената претенция по сметки на основание чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС.

Ответникът И.В.Х. не изразява становище по съществото на делото.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: С решение №176 от 17.06.2013 г. по настоящото дело, влязло в законна сила на 06.07.2013 г., съдът е допуснал до делба следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. В., обл. Ш., а именно: нива с площ 18, 220 дка /а по скица 18, 221 дка/, трета категория, в местността „…….”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, №*** и имот №***; овощна градина с площ 1, 526 дка, четвърта категория, в местността „……”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, №***, имот №*** и №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок; лозе с площ от 3, 353 дка /а по скица 3, 354 дка/, в местността „………”, пета категория, съставляващо имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и нива с площ 13, 601 дка, пета категория, в местността „……..”, съставляваща имот №*** по плана за земеразделяне на селото, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, №***, имот №***, имот №*** и имот №*** между Х.В.Х., Г.В.И., С.Ш.Х., И.В.Х. и Ф.Ш.Х. при квоти: за Х.В.Х. - 1/6 /една шеста/ идеална част; за Г.В.И. - 1/6 /една шеста/ идеална част; за С.Ш.Х.1/4 /една четвърт/ идеална част; за И.В.Х. - 1/6 /една шеста/ идеална част и за Ф.Ш.Х. 1/4 /една четвърт/ идеална част.

За да се установи подялемостта на имотите, допуснати до делба, съобразно квотите на страните, по делото е назначена съдебно-техническа експертиза. Заключението по експертизата, изготвено от вещото лице В.Л.Г., което заключение е прието в хода на производството, установява, че допуснатите до делба земеделски земи могат да бъдат разделени по начин съответстващ на правата на страните по делото. Въз основа на изготвеното от вещото лице заключение, съдът е изготвил проекто-разделителен протокол, който е обявен за окончателен с решение от 13.11.2013 г., влязло в законна сила на 03.12.2013 г. В проведеното съдебно заседание на 18.12.2013 г. е теглен жребий между страните, при което имотите – земеделски земи се разпределят както следва: Дял І за ищцата С.Ш.Х. с право на ¼ идеална част, включващ следните имоти: 1.Имот №*** – овощна градина с площ от 1,526 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 8,431 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и имот № ***. Имотът е образуван от имот № ***. Общата стойност на дял І е 6 512 лв.

Дял ІІ за ответника Ф.Ш.Х. с право на ¼ идеална част, включващ следните имоти: 1.Новообразуван имот № *** – нива с площ 5,171 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот № ***.Имотът е образуван от имот № *** и 2.Новообразуван имот № *** – нива с площ 3,614 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот №***. Общата стойност на дял ІІ е 6 512 лв.

Дял ІІІ за ищеца Х.В.Ю. с право на 1/6 идеална част, включващ следните имоти: 1.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № *** и 2.Новообразуван имот №*** - лозе с площ 1,117 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Общата стойност на дял ІІІ е 4 342 лв.

Дял ІV за ответника И.В.Х. с право на 1/6 идеална част, включващ следните имоти: 1.Новообразуван имот №*** - лозе с площ 1,118 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот № *** и имот №***. Имотът е образуван от имот №***. Общата стойност на дял ІV е 4 342 лв.

Дял V за ищцата Г.  В.И. с право на 1/6 идеални части, включващ следните имоти: 1.Новообразуван имот №*** - лозе с площ 1,118 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №*** и имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № ***. Общата стойност на дял V е 4 342 лв.

Горепосочените изтеглени и разпределени дялове чрез жребий, следва да се възложат съответно на всеки от съделителите с настоящото решение. Всеки от съделителите следва да заплати държавна такса, съобразно размера на дела си, която е от 4% върху стойността на всеки дял, а конкретно за страните е: за С.Ш.Х. – 260, 48 лв.; за Ф.Ш.Х. –  260, 48 лв., за Х.В.Ю. – 173, 68  лв., за И.В.Х. -173, 68  лв. и за Г.  В.И. - 173, 68  лв.

Относно предявената претенция по сметки съдът счита за установено следното: Представени са по делото удостоверение, изд. от “Агро П.” – ООД  - гр. П., представлявано от Г. Ф. и извадки от списък за изплатен наем от дружеството за периода 2008-2012 г. От тези доказателства се установява, че имотите нива с площ 18, 220 дка и нива с площ 13, 601 дка са били отдадени под наем на посоченото дружество, което в периода 2008 г. до 2012 г. ги е обработвало. За 2008 г. и 2009 г. дължимият наем за земите е бил даден на ищеца Х.В.Ю.. Той е получил целия наем, включително и за частите на останалите съделители. За 2010 г., 2011 г. и 2012 г. наемът е бил получен от ищцата С.Ш.Х., но е видно от удостоверението и от извадките от списъците, че е бил получен наем за половината от обработваните земи. Изрично в удостоверението е записано, че за последните три години изплатеният наем на ищцата съставлява наемът, дължим за нейния дял и този на брат й Ф.Ш.Х., които дялове са от по ¼ идеална част. За 2010 г. ищцата е получила наем в размер на 220 лв., за 2011 г. – в размер на 286 лв. и за 2012 г. – в размер на 480 лв., или общо сумата от 986 лв. Следователно, доколкото се установява по делото, че така полученият от ищцата С.Ш.Х. за посочените три години наем представлява такъв само за нейния дял и този на ответника Ф.Ш.Х., то получената сума следва да се раздели на две, тъй като двамата имат равни дялове. Получената сума от 493 лв. е дължима на ответника от страна на ищцата и в този размер предявената претенция на основание чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС е основателна и доказана и в този размер следва да се уважи, като сумата се присъди ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на претенцията – 11.09.2013 г. до окончателното плащане. Претенцията в останалата й част до пълния и размер от 1 200 лв., като неоснователна и недоказана следва да се отхвърли, а именно за сумата от 707 лв.

Ищцата С.Ш.Х. следва да бъде осъдена да заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията по сметки от 50 лв. Тя следва да бъде осъдена също така и да заплати на ответника Ф.Ш.Х. направените по делото разноски, относно претенцията по сметки съобразно уважената част от искането в размер на 41, 15 лв. Ответникът Ф.Ш.Х. следва да заплати на ищцата С.Ш.Х. направените от нея разноски по претенцията по сметки, съобразно отхвърлената част от претенцията в размер на 58, 85 лв.

От страна на ответника Ф.Ш.Х. е отправено и искане да му бъдат присъдени направените разноски по делото за изготвяне на проектите за разделение на земеделските земи от страна на ОС “Земеделие” – гр. Н.П., за частта на ответника И.В.Х., тъй като ответникът Ф.Х. твърди, че тази сума не му е възстановена. Представени са по делото 2 бр. квитанции №3953 и №7605, двете от 17.09.2013 г., от които е видно, че ответникът Ф.Ш.Х. е заплатил в ОСЗ – Н.П. такси общо в размер на 126 лв. Ищците са възстановили на ответника дължимата от тях част от тези разноски, съобразно дяловете им, което се потвърждава от приложената по делото разписка за паричен превод. Нама данни ответникът И.В.Х. да е възстановил на Ф.Ш.Х. разноските, съответстващи на неговата част. Дължимата в случая сума от ответника Х. е в размер на 21 лв., съответствата на дела му от 1/6 ид. ч., поради което той следва да бъде осъден да заплати тази сума в полза на ответника Х..

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.Ш.Х. с ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти: 1.Имот №*** – овощна градина с площ от 1,526 дка, четвърта категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 8,431 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и имот № ***.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.В.Х. с ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти: 1.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № *** и 2.Новообразуван имот № *** - лозе с площ 1,117 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № ***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.В.И. с ЕГН ********** ***, следните недвижими имоти: 1.Новообразуван имот №*** - лозе с площ 1,118 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №*** и имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № ***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* следните недвижими имоти: 1.Новообразуван имот № *** – нива с площ 5,171 дка, пета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот № ***.Имотът е образуван от имот № *** и 2.Новообразуван имот № *** – нива с площ 3,614 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот № ***, имот № ***, имот № *** и имот № ***.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.В.Х. с ЕГН ********** *** следните недвижими имоти: 1.Новообразуван имот №*** - лозе с площ 1,118 дка, пета категория, находящо се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №*** и имот №***. Имотът е образуван от имот № ***. Върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок и 2.Новообразуван имот №*** – нива с площ 4,869 дка, трета категория, находяща се в землището на с. В., обл. Ш., по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ ***, при граници и съседи: имот №***, имот №***, имот №***, имот № *** и имот №***.

ОСЪЖДА С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 260, 48 лв. /двеста и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА Х.В.Х. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 173, 68  лв. /сто седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА Г.В.И. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 173, 68  лв. /сто седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №17 да заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 260, 48 лв. /двеста и шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА И.В.Х. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху стойността на дела си от горепосочените имоти по сметка на Новопазарския районен съд в общ размер на 173, 68  лв. /сто седемдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки/.

ОСЪЖДА С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* сумата от 493 лв. /четиристотин деветдесет и три лева/, представляваща дължима на ответника сума съобразно дела му от получен от ищцата наем за земеделски земи -  нива с площ 18, 220 дка и нива с площ 13, 601 дка, находящи се в землищено на с. В., обл. Ш., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на претенцията – 11.09.2013 г. до окончателното плащане.

ОТХВЪРЛЯ предявената от Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* против С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** претенция на основание чл.346 от ГПК във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС в останалата й част до пълния й размер от 1 200 лв., като неоснователна и недоказана, а именно за сумата от 707 лв.

ОСЪЖДА С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху уважения размер на претенцията по чл.346 от ГПК, във вр. с чл.30, ал.3 от ЗС в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

ОСЪЖДА С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* направени по делото разноски в размер на 41, 15 лв. /четиридесет и един лева и петнадесет стотинки/, съобразно уважената претенция по сметки.

ОСЪЖДА Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* да заплати на С.Ш.Х. с ЕГН ********** *** направени по делото разноски в размер на 58, 85 лв. /петдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/, съобразно отхвърлената претенция по сметки.

ОСЪЖДА И.В.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.Ш.Х. ***, район А., ул.”***” №* направени по делото разноски от 21 лв. /двадесет и един лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в четиринадесет дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: