Р Е Ш Е Н И Е

173

гр. Нови пазар, 26.05.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №261 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК от страна на ищците В.Р.Й., Ф.Р.Х., З.  Ю.М.,***, Г.Р.М. *** и В.Р.Т. ***, всички представлявани от адв. Б.И. ***  против ответниците С.А.М. и Ф.С.М. ***

            В исковата молба ищците твърдят, че са собственици по наследство, оставено им от наследодателя Ю.Ю.Р. на следния недвижим имот: дворно място, находящо се в с. К., общ. Н., обл. Ш., с площ 1500 кв.м., образуващо УПИ *-* в квартал 27, при граници: улица, УПИ *-*, УПИ *-*,* и УПИ *-*. Наследодателят им починал на 01.01.1980 г. в с. К. и за имота притежавал нотариален акт №*, том. *, дело № */* г. Ищците владеели имота чрез ищеца Ф.Р.Х. и до настоящия момент, без прекъсване. Ответниците пък никога не го били владяли, но неоснователно претендирали право на собственост по давностно владение, за което се снабдили с нотариален акт №*, том *, дело №*/* г. на НпРС. Предвид така изложените факти, обуславящи правния им интерес, ищците молят съда, да признае за установено, че ответниците не са собственици на имота, описан в нотариален акт №*, том. УПИ *, дело №*/* г. на НПРС, като на основание чл.537, ал.3 от ГПК този нотариален акт бъде отменен. Молят, съда да им присъди и направените по делото разноски.

            На ответниците са връчени съдебните книжа по реда на чл.47, ал.1 от ГПК. В срока по тази законова разпоредба никой от ответниците не се е явил, за да получи книжата по делото, затова съдът е приел връчването и на двамата ответници за редовно и на основание чл.47, ал.6 е назначил особен представител на ответниците. Определеният от АК - Шумен адвокат Н.Д. е депозирала писмен отговор на исковата молба, в който се сочи, че исковата молба е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение. Съдът, констатирайки, че отговорът не съдържа реквизитите, посочени в чл.131, ал.2 от ГПК, е дал указания да се изрази становище относно обстоятелствата, на които се основава иска, възражения и обстоятелства, на които те се основават. Указанията на съда не са изпълнени в дадения срок, поради което, в съответствие с разпоредбата на чл.101, ал.3 от ГПК съдът е приел, че в дадения на ответната страна срок с представения писмен отговор не е изразено становище по твърденията на ищците.

Като съобрази представените по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Установява се категорично от представените удостоверения за наследници №*/03.04.2013 г. и №*/02.04.2013 г., първото изд. от Кметство – с. К., обл. Ш., а второто от Кметство с. П., обл. Ш., че ищците по делото са наследници на Ю.Ю.Р. - бивш жител ***, починал на 01.01.1980 г., като всички те са негови внуци.

Представеното по делото заверено копие на нотариален акт №*, том. *, дело №*/* г. на НпРС доказва, че на *.*.* г. наследодателят на ищците Ю.Ю.Р. е бил признат за собственик по давностно влрадение на недвижими имоти, находящи се в с. К., обл. Ш., единият от които празно дворно място от 1820 кв.м., който по плана на селото е образувал парцел *-* от квартал 27, урегулиран от 1050 км.м., при съседи: от две страни улици, В.Х. и П.Х.. Също така с нотариален акт №*, том *, дело №*/* г. на НпРС, на 10.05.1963 т. наследодателят на ишците е признат за собственик на имот, придобит по регулация, който представлява празно дворно място от 490 кв.м. – общинско, придиваемо по регулация към парцел *-* от кв.27 по плана на с. К..

С нотариален акт №*, том *, дело №*/* г. на НпРС ответникът С.А.М. е бил признат за собственик на празно дворно място от 1500 кв.м., находящо се в с. К., обл. Ш., за който имот по плана на селото е отреден парцел *-* от квартал 27, който урегулиран съдържа 1520 кв.м., при граници: улица, Р. Ю. и Х.М.. Очевидно към този момент ответникът е имал сключен граждански брак с ответницата Ф.С.М. /удостоверение за семейно положение №*/16.04.2013 г., изд. от Кметство – с. К., обл. Ш./, поради което следва да се приеме, че двамата ответници се считат за собственици на имота, придобит по давност и представляващ съпружеска имуществена общност.

По делото са посочени гласни доказателстгва, назначена е и съдебно-техническа експертиза, както и допълнителна такава, като последната е с цел да се установи дали имотът, за който ответниците са се снабдили с нотариален акт по давностно владение е идентичен с този, за който наследодателят на ищците притежава нотариални актове. Показанията на посочените свидетели И.Г.К. и Ю.И.А. с категоричност сочат, че до смъртта си наследодателят на ищците Ю.Ю.Р. е владял имота си –обработвал го. След това имотът бил обработван от сина на Р. – Р.Х.Х. – бащата на ищците В.Р.Й. и Ф.Р.Х., а след него имотът бил обработван от ищците. Ищецът Ф.Р.Х. *** и той сеел имота с люцерна, царевица и др. Останалиге ишци преимуществено живеели в Република Турция. Ответниците никога не работили имота лично, или чрез другиго, а ищците никога не изоставили имота си. Ищците по никакъв начин не показали, че се дезинтересират от имота, а от своя страна ответниците по никакъв начин не демонстрирали явно, непрекъснато и необезпокоявано владение.

От съществено значение по делото в настоящия случай е да се установи дали имотът, за който ответниците са се снабидили с нотариален акт по давностно владение, е имотът, принадлежал на наследодателя на ищците, за който последният притежава нотариални актове за имоти придобити по давност и по регулация. Изготвените по делото експертизи в заключенията си са подробни и прецизно проследяват промените в имота на наследодателя на ищците, описан в нотариален акт №*, том. *, дело №*/* г. Така от заключенията по експертизитестава ясно, че кадастралният и регулационен план на с. К. е одобрен през 1950 г., като към разписния лист към плана за имот с пл.№* е посочен като собственик Ю.Ю.Р., който се е подписал в графата за собственик на 04.12.1948 г. Към онзи момент за имота не е бил отреден парцел, а имотът е бил отреден за нужди на ТКЗС. Но имотът никога не бил включван в блок на ТКЗС или друга организация, а през 1962 г. с одобрено изменение на  регулационния план за него е бил отреден парцел *-* в квартал 27. За урегулирането на този парцел се е придавало общинско място по регулация, което и наследодателят на ищците е придобил /предвид горепосочения нотариален акт №* от 1963 г./ После през 1985 г. е имало изменение на плана, отнасящо се към имота и през 1993 г. със заповед №* от 16.08.1993 г. /приложена по делото в заверено копие/ е било одсбрено изменение в кадастралната основа, като за имот пл. №* са отредени парцели *-* и *-* В заповедта е отбелязано, че промяната е съобразно приложената към нея скица №* от 04.08.1993 г. Но от самата скица №* е видно, че тя не съответства на текста на заповадтта относно имоти *-* и *-*. Тексът на заповедта е съобразно скица №* от 04.08.1993 г., която също е приложена по делото, а и е видно, че в съответствие с нея е издадена скицата на ищците, представена при образуване на делото. Тези несъответствия предпоставят затруднение при индивидуализацията на спорния имот и са породени от непрецизно водените документи в съответната служба при общината, но те не могат и не следва да са причина да не може да се установи кой е спорния между страните имот. Доколкото именно заповедта е актът, с който се одобряват промените в регулационния и кадастрален план на едно населено място, то съдът счита, че в случая следва спорният имот да се опише и индивидуализира съгласно текста на заповед №* от 16.08.1993 г., а не съобразно погрешно посочената в нея сдкица. Съгласно заповедта имотът представлявлява празно дворно място с площ от 1 500 кв.м., находящо се в с. К., обл. *., представляващо УПИ *-* в квартал 27, при граници: улица, УПИ *-*, УПИ *-* и УПИ *-*. Именно за този имот ответниците са се снабдили с нотариален акт по давностно владение, без по настоящото дело да е доказано по безспорен начин, че те са придобили този имот по давност в резултат на упражняване на фактическа власт върху имота, продължило повече от десет години, с намерение за своене, което владзение да е несъмнено, непрекъснато, необезпокоявано и демострирано пред действителните собственици на имота. От друга страна е доказанос канегоричност по делото, че процесният имот принадлежи на ищците, които са го придобили по наследство от общия им наследодател Ю.Ю.Р.. Последният се легитимира като собственик на имота с нотариалните актове от 1963 г., а и се установява, че неговото име фигурира в разписния списък към кадастралния и регулационен план на селото и той е бишл уведомяван за промените в плана. Доказва се също, че придобиването на имота по наследство от Р. ищците не са губили владението върху него. Това предпоставя и правния им интерес от предяването на настоящия иск, който съдът счита за основателен и доказан и намира, че като такъв искът следва да се уважи.

На основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт №*, том *, дело №*/* г. на НпРС следва да се отмени.

При този изход на процеса ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер на 60 лв. – държавни такси за образуване на делото и вписване на исковата молба; 310 лв. –възнаграждение за изготвени по делото експертизи и 291, 68 лв. – възнаграждение за особен представител, назначен на ответниците, или разноски общо в размер на 661, 68 лв.

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ищците В.Р.Й. с ЕГН ********** ***, Ф.Р.Х. с ЕГН ********** ***, З.  Ю.М. с ЕГН ********** ***, Г.Р.М. с ЕГН ********** *** и В.Р.Т. с ЕГН ********** ***, че С.А.М. с ЕГН ********** и Ф.С.М. с ЕГН **********, двамата от с. К., обл. Ш. НЕ СА СОБСТВЕНИЦИ на следния недвижим имот: празно дворно място с площ от 1 500 кв.м., находящо се в с. К., обл. Ш., представляващо УПИ *-* в квартал 27, при граници: улица, УПИ *-*, УПИ *-* и УПИ *-*.

            ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт №*, том *, дело №*/* г. на НпРС, с който С.А.М. с ЕГН ********** *** е признат за собственик по давностно владение на празно дворно място, находящо се в с. К., общ. Н., обл. Ш., с площ 1500 кв.м., образуващо УПИ *-* в квартал 27, при граници: улица, Р. Ю. и Х. М..

            ОСЪЖДА С.А.М. с ЕГН ********** и Ф.С.М. с ЕГН **********, двамата от с. К., обл. Ш. да заплатят на В.Р.Й. с ЕГН ********** ***, Ф.Р.Х. с ЕГН ********** ***, З.  Ю.М. с ЕГН ********** ***, Г.Р.М. с ЕГН ********** *** и В.Р.Т. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 661, 68 лв. /шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/.

            Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: