Р Е Ш Е Н И Е

 

205

 

гр.Нови пазар,   24.06.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд – Нови пазар в публичното си заседание на дванадесети юни  две хиляди и четиринадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  427  по описа на НПРС за 2013 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

С ВЗС решение съдът е допуснал извършването на делба между Х.К.М. ***, А.К.А. ***, М.Ш.Р. ***, М.Ш. ***, Б.Б.Р., живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № *, Р.Б.Р., живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № * и Р.Б.Р., живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № *, на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Б., общ. К., обл. Ш., представляващ нива с площ от 29,298 дка (двадесет и девет декара двеста деветдесет и осем кв.м.), трета категория, м.”***” имот № *** (***) по плана за земеразделяне на с. Б., при граници на имота: имоти №№ ***, ***, ***, ***. , при следните квоти: Х.К.М. – 9/36ид.ч.(девет от тридесет и шест идеални части), А.К.А. – 9/36ид.ч. .(девет от тридесет и шест идеални части), М.Ш.Р. – 6/36ид.ч. (шест от тридесет и шест идеални части), М.Ш. Р. – 6/36ид.ч. (шест от тридесет и шест идеални части), Б.Б.Р. – 2/36ид.ч. (две от тридесет и шест идеални части), Р.Б.Р. – 2/36ид.ч. (две от тридесет и шест идеални части) и Р.Б.Р. – 2/36ид.ч. (две от тридесет и шест идеални части).

Страните  не са предявявали претенции по сметки или възлагане на имоти по реда на чл.346 от ГПК .

 

Съделителите  имат следните дялове, съгласно решението по допускане на делбата: Х.К.М. – 9/36ид.ч., А.К.А. – 9/36ид.ч., М.Ш.Р. – 6/36ид.ч., М.Ш. Р. – 6/36ид.ч., Б.Б.Р. – 2/36ид.ч., Р.Б.Р. – 2/36ид.ч. и Р.Б.Р. – 2/36ид.ч.

В съдебно заседание във втората фаза на делбата съделителите  Р.Б.Р., Р.Б.Р. и Б.Б.Р. са поискали поставяне в общ дял на полагащата им се част от имуществото и съдът е допуснал това.

 По делото е назначена експертиза за определяне поделяемостта на допуснатия до делба имот и пазарна му стойност, както и стойността на всеки от дяловете. Видно от заключението на вещото лице пазарната стойност общо на допуснатия до делба имот 24 970 лв., като разпределянето на дяловете е възможно, като се оформят два дяла по 9/36, със стойност на всеки от тях по 6 242,50 лв. и три дяла, всеки по 6/36, със стойност на всеки от тях по 4 161,66 лв.

Видно от заключението на експертизата е възможно обособяването на посочените дялове за съделителите, както следва:

Дял първи, който се равнява на 9/36 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

новообразуван имот с условен № І (от имот – нива с № ***), с площ на новообразувания имот 7,324дка, трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К..

За този имот е определен от ОСЗГ К. идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***,***.

Имота е образуван от имот № ***.

Стойността на дела е 6 242,50 лв., а пазарната стойност на този дял е 6 243 лв.

 

Дял втори, който се равнява на 9/36 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

новообразуван имот с условен № ІІ (от имот – нива с № ***), с площ на новообразувания имот 7,324дка, трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К..

За този имот е определен от ОСЗГ К. идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Стойността на дела е 6 242,50 лв., а пазарната стойност на този дял е 6 243 лв.

 

Дял трети, който се равнява на 6/36 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

новообразуван имот с условен № ІІІ (от имот – нива с № ***), с площ на новообразувания имот 4,883дка, трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К..

За този имот е определен от ОСЗГ К. идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

Дял четвърти, който се равнява на 6/36 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

новообразуван имот с условен № ІV (от имот – нива с № ***), с площ на новообразувания имот 4,883дка, трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К..

За този имот е определен от ОСЗГ К. идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

Дял пети, който се равнява на 6/36 ид.ч., съгласно експертизата и одобрения проект за разделяне на имотите включва:

новообразуван имот с условен № V (от имот – нива с № ***), с площ на новообразувания имот 4,883дка, трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К..

За този имот е определен от ОСЗГ К. идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

Съдът намира, че при липса на равни дялове теглене на жребий не може да се извърши, а дяловете следва да се разпределят, съобразно квотата на всеки от съделителите, като съделителите с по – голям дял да получат имот с по – голяма площ, отговарящ в максимална степен на техния дял от общото имущество.

Съдът намери, че дял първи равняващ се на 9/36ид.ч. от имота, следва да се разпредели на съделителката Х.К.М., която има право на 9/36ид.ч. от имота. Стойността на получения дял е 6 242,50 лв.

Дял втори, равняващ се на 9/36ид.ч. от имота, следва да се разпредели на съделителката А.К.А., която има право на 9/36ид.ч. от имота. Стойността на получения дял е 6 242,50 лв.

Дял трети, равняващ се на 6/36ид.ч. от имота, следва да се разпредели в общ дял на съделителите Б.Б.Р., Р.Б.Р. и Р.Б.Р., всеки от които потделно има право на 2/36ид.ч., а общо тримата получават дял равняващ се на 9/36ид.ч. от имота. Стойността на получения дял е 4 161,66 лв.

Дял четвърти, равняващ се на 6/36ид.ч. от имота, следва да се разпредели в общ дял на съделителката, която има право на 9/36ид.ч. от имота. Стойността на получения дял е 4 161,66 лв.

Дял пети, равняващ се на 6/36ид.ч. от имота, следва да се разпредели в общ дял на съделителя М.Ш.Р., който има право на 9/36ид.ч. от имота. Стойността на получения дял е 4 161,66 лв.

Всеки от съделителите, получил съответен дял следва да бъде осъден да заплати дължимите ДТ върху стойността на дела, който получава. Съделителката Х.К.М. следва да заплати 249,74 лв. държавна такса, съделителката А.К.А. също следва да заплати 249,74 лв., съделителят М.Ш.Р. следва да заплати 166,47 лв. държавна такса,  съделителката М.Ш. Р. също следва да заплати 166,47 лв. държавна такса, а всеки от съделителите Б.Б.Р., Р.Б.Р. и Р.Б.Р. следва да заплати по 55,49 лв. държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.353 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ на Х.К.М. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ПЪРВИ, включващ следния недвижим имот:

НИВА с площ от 7,324дка (седем декара триста двадесет и четири квадратни метра), трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К. с идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Стойността на дела е 6 242,50 лв., а пазарната стойност на този дял е 6 243лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ на А.К.А. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ВТОРИ, включващ следния недвижим имот:

НИВА с площ от 7,324дка (седем декара триста двадесет и четири квадратни метра), трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К. с идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Стойността на дела е 6 242,50 лв., а пазарната стойност на този дял е 6 243лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ В ОБЩ ДЯЛ НА Б.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № *, Р.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № * и Р.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № *, ДЯЛ ТРЕТИ, включващ следния недвижим имот:

НИВА с площ от 4,883 дка (четири декара осемстотин осемдесет и три квадратни метра), трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К. с идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

 

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ НА М.Ш. Р. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ, включващ следния недвижим имот:

НИВА с площ от 4,883 дка (четири декара осемстотин осемдесет и три квадратни метра), трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К. с идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ НА М.Ш.Р. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ПЕТИ, включващ следния недвижим имот:

НИВА с площ от 4,883 дка (четири декара осемстотин осемдесет и три квадратни метра), трета категория, в м.”***”, по плана за земеразделяне на с. Б.,  с ЕКАТТЕ ***, общ. К. с идентификационен № ***, съгласно скица – проект № ***/24.04.2014 г., при граници и съседи: имоти с №№ ***, ***, ***, ***.

Имота е образуван от имот № ***.

Право на преминаване през имот № ***.

Право на преминаване през имота № ***.

Стойността на дела е 4 161,66 лв., а пазарната стойност на този дял е 4 161лв.

 

ОСЪЖДА  Х.К.М. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 249,74лв. /двеста четиридесет и девет лева и седемдесети четири ст./.

 

ОСЪЖДА  А.К.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 249,74лв. /двеста четиридесет и девет лева и седемдесети четири ст./.

 

ОСЪЖДА  М.Ш.Р. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 166,47лв. /сто шестдесет и шест лева и четиридесет и седем ст./.

 

ОСЪЖДА  М.Ш. Р. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 166,47лв. /сто шестдесет и шест лева и четиридесет и седем ст./.

 

ОСЪЖДА  Б.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № * ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 55,49лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./.

 

ОСЪЖДА  Р.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № * ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 55,49лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./.

 

ОСЪЖДА  Р.Б.Р. с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р Т., със съдебен адрес с. Б., ул. „С.” № * ДА ЗАПЛАТИ ДТ / 4% / върху стойността на дела си в размер на 55,49лв. /петдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в двуседмичен срок от връчването му на страните.

        

        

                                                          Районен съдия : .......................................

                                                                                           Галина Николова