П Р О Т О К О Л   № 277

 

гр. Нови пазар, 17.09.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на  17.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар  Б.А. сложи за разглеждане Гр.       дело     528  по описа за  2013 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.15 часа се явиха : 

Ищецът П.К., ред.призован се явява лично.

Ищецът Н.П., ред.призован не се явява, за него се явява адв. Б.И., ред.упълномощен.

Ответникът Х.Т., ред.призован не се явява.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по даване ход на делото.

Адв. И. – Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

                                                  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът констатира, че с решение от 15.07.2014 г. е обявил за окончателен проекто-разделителния протокол по делото. Съдът счита, че жребий следва да се тегли измежду дялове първи и втори, които са равностойни – по 1/4 ид.ч. Дял първи не следва да участва в жребия, а следва направо да бъде поставен на ответника. За провеждането на жребия съдът състави два еднакви по вид и размер бели листа, в които са отбелязани дяловете с номера 1-ви и 2-ри - по 1/4 ид.ч. Съдът сгъва листовете по начин, непозволяващ да се вижда текста и прикани ищеца П.К. да изтегли жребий за себе си.

            Ищецът П.К. изтегли за себе си дял 2-ри.

            За ищеца Н.П. остава дял 1-ви.

            Съдът ПРИЛАГА към материалите по делото въпросните листчета.

            Въз основа на изтегления жребий съдът следва да постави в дял на страните съответните имоти и да им възложи разноските по делото. Поради това в дял на ответника следва да се поставят имотите описани в дял трети, в дял на ищеца П.К. следва да се поставят имотите описани в дял втори и на ищеца Н.П. следва да се поставят имотите описани в дял първи. Относно дължимите по делото държавни такси се установява следното: стойността на дял трети е в размер на 28 400 лв. Следователно дължимата от ответника държавна такса в размер на 4 % от тази сума възлиза на 1136 лв. Стойностите на дял първи и втори са по 14 200 лв. всеки и следователно всеки от ищците дължи държавна такса в размер на по 4 % върху тази сума, а именно от по 568 лв. всеки. Въз основа на заключението на вещото лице и на съставения проекто разделителен протокол, въз основа на проведения жребий  и гореизложените обстоятелства, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОСТАВЯ в дял на Н.П.К., с ЕГН **********,*** ДЯЛ  І с 1/4 идеална част, включващ:

Новообразуван имот № ***, находящ се в землището на с. Т., обл. Ш., представляващ - нива с площ 6,251 дка, ІІІ категория, в местността „Я.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива ;

Имот № *** – полски път на община;

Имот № *** – нива на З.Г.Б.;

Имот № *** – нива на ЕТ „***”;

Имот № *** – нива насл. На О.М.Г.

Имотът е образуван от имот № ***.

Новообразуван имот № ***, находящ се в землището на с. Т., обл. Ш., представляващ - нива с площ 11,499 дка, ІІІ категория, в местността „К.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива насл.на Е.а.а.;

Имот № *** – нива на училище „П. В.” с. Т. И.;

Имот № *** – нива;

Имот № *** – полски път на община

Имотът е образуван от имот № ***

Стойността на дял І е 14 200 лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на П.К.Х.И., с ЕГН **********,*** ДЯЛ ІІ с 1/4 идеална част, включващ: 

Новообразуван имот № ***, находящ се в землището на с. Т., обл. Ш., представляващ нива с площ 17,749 дка, ІІІ категория, в местността „Я.”, при граници и съседи:

Имот № *** – нива насл. На О.М.Г.;

Имот № *** – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

Имот № *** – нива на Х.Ф.;

Имот № *** – полски път на община;

Имот № *** – нива

Имотът е образуван от имот № ***

Стойността на дял ІІ е 14 200 лв.

 

ПОСТАВЯ в дял на Х.Т.Т., с ЕГН **********,*** ДЯЛ ІІІ с 1/2 идеална част, включващ:

Новообразуван имот № ***, находящ се в землището на с. Т., обл. Ш., представляващ нива с площ от 19,495 дка, ІІІ категория, в местността „К.”, при граници и съседи:

Имот № *** - нива;

Имот № *** – нива на училище „П. В.” с. Т. И.;

Имот № *** – нива на Т. Т. Д.;

Имот № *** - нива на И.К. Т.;

Имот № *** полски път на община

Имотът е образуван от имот № ***.

Имот № ***, находящи се в землището на с. Т., обл. Ш., представляващ нива с площ от 16,005 дка, ІІІ категория, находящ се в местността „К.”, при граници и съседи:

Имот №***- нива на И.К. Т. и др.;

Имот №*** - нива на Т. Т. Д.,

Имот №***- нива на училище „***”- с. Т. И.;

Имот №***- нива на Е.А.М.

Имотът е образуван от имот № ***.

Върху имота има тежести – право на преминаване през имот № ***.

Пазарната стойност на дял ІІІ е 28 400 лв.

 

            ОСЪЖДА П.К.Х.И., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер 568 лв./петстотин шестдесет и осем лева/ по сметка на РС Нови пазар.

            ОСЪЖДА Н.П.К., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер 568 лв./петстотин шестдесет и осем лева/ по сметка на РС Нови пазар.

ОСЪЖДА Х.Т.Т., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса върху дела си в размер 1136 лв./хиляда сто тридесет и шест лева/ по сметка на РС Нови пазар.

 

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 14-дневен срок от днес за ищците, а за ответника от съобщаването му.

 

Заседанието завърши в 10.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :