Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 83

 

Гр. Нови пазар, 26.02.2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 20.02.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 739 по описа на съда за 2013г. при секретаря Б.А., за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени e иск с правно основание чл. 87, ал.3 от ЗЗД. 

Делото е образувано по искова молба вх. № 4358 от 10.09.2013г., подадена от М.К. *** и Ж.П.Ж. *** срещу К.К.П. ***. В исковата молба се твърди, че първата ищца М.Г. и покойният й съпруг П. Ж. Г. прехвърлили подробно описания в исковата молба свой недвижим имот на сина си К. П.Ж., за което бил съставен нотариален акт №*** г. за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледани е и издръжка. Последният, обаче, не изпълнявал задължението си да ги издържа и гледа. Освен това, починал на ***г. Ответницата К.К.П. била дъщеря и единствен наследник на приобретателя, но и тя не изпълнявала задължението за издръжка и гледане. На 01.08.2013г. починал П. Г.. Вторият ищец бил син на ищцата М.Г. и починалия й съпруг П. Г.. Затова двамата молят съда да развали договора за издръжка и гледане до 5/6 ид.ч. поради неизпълнение от страна на лицето, което е поело задължението да ги издържа и гледа, както и присъждане на направените  разноски.

 В съдебно заседание процесуалния представител на ищеца поддържа така предявените искове. Счита, че същите са основателни.

В предоставения на ответницата К.К.П. едномесечен срок не е постъпил писмен отговор, въпреки че с разпореждането си от 29.11.2013г. съдът изрично й е указал това право и последиците от неподаването на отговор.

В съдебно заседание ответницата К.К.П. се явява и признава изцяло иска. Заявява, че не е гледала баба си и дядо си, както и че няма други претенции за имота извън това, което й се полага по наследство от баща й.

От страна на процесуалния представител на ищците е направено искане за постановяване на решение при признание на иска.

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалният представител на ищеца, както и това на ответника, намира следното: Безспорно по делото са налице основанията по чл. 237 от ГПК за постановяване на решение при признание на иска. Ответницата К.К.П. в съдебно заседание изрично призна иска. Признанието не противоречи на закона или добрите нрави. Признанието касае право, с което страната има право да се разпорежда.

С оглед разпоредбата на чл. 237, ал. 2 от ГПК, решението при признание на иска не се мотивира. С оглед на горе изложеното и на основание на направеното в съдебно заседание от 20.02.2014г. признание на иска, съдът намира, че иска следва да бъде уважен изцяло.

Предвид това и с оглед разпоредбата на чл. 78, ал. 1 от ГПК ищците имат право на възстановяване на направените по делото разноски, които съгласно списъка за разноските са в размер на 400 лв – адвокатско възнаграждение.

На трето място, неплатена е останала държавната такса по делото. Предвид това и на основание чл. 77 от ГПК страната, срещу която е постановено решението следва да заплати дължимата по делото държавна такса в размер на 309,86лв.

Предвид гореизложеното съдът:

 

                                               Р Е Ш И:

 

РАЗВАЛЯ договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен между М.К. Г. с ЕГН ********** и П. Ж. Г. с ЕГН ********** (починал) като прехвърлители и К. П.Ж. с ЕГН ********** (починал) като приобретател, обективиран в Ноатриален акт ***г. на държавен нотариус при НПРС до размера от 5/6 ид.ч..

Осъжда К.К.П. *** да заплати на М.К. Г. с ЕГН ********** от с. К. и Ж.П.Ж. ***, деловодните разноски в размер на 400 лева.      

Осъжда К.К.П. *** да заплати по сметка на НПРС държавна такса в размер на 309,86лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                         Петина Николова