Р Е Ш Е Н И Е

№ 164

гр. Н., 23.05.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд -  Н. в публичното заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 786 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск с правно основание чл.127, ал.2 във вр. с чл. 143, ал. 2 от СК.

            *******

            Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над детето С. А. с ЕГН ********** на ищцата С.А.А. *** с ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на детето С. А. с ЕГН ********** ще е при майката С.А.А. *** с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.Х., роден на *** г. с постоянен адрес в Република Турция, както следва: всяка първа събота от месеца от 09.00 часа до 18.00 часа на територията на град Н., обл. Ш., както и 7 дни през лятната ваканция на детето, но на територията на гр. Н. и по време, несъвпадащо с платения отпуск на майката, а през празниците, както следва: през нечетните години бащата да взема детето на 3 март, 6 май, 06 септември, първия ден от мюсюлманския религиозен празник Рамазан байрям, втория ден от мюсюлманския религиозен празник Курбан байрям, като в тези дни бащата взима детето сутрин от 09 до 18 часа, без право на преспиване; а през четните години бащата да взима детето на 1 май, 24 май, 2 септември, Нова година, рождения ден на детето, втория ден от мюсюлманския религиозен празник Рамазан байрям, първия ден от мюсюлманския религиозен празник Курбан байрям, като в тези дни бащата взима детето сутрин от 09 до 18 часа, без право на преспиване.

ОСЪЖДА М.Х., роден на *** г. с постоянен адрес в Република Турция  да заплаща за детето С. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител С.А.А. *** с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, считано от 18.09.2013 г., с падеж всяко първо число на месеца, за който се отнася, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законни основания за нейното прекратяване или изменение.

ОСЪЖДА М.Х., роден на *** г. с постоянен адрес в Република Турция  да заплати за детето С. А. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител С.А.А. *** с ЕГН ********** издръжка за минало време, за периода от 18.09.2012 г. до 17.09.2013 г.  в  общ размер на 1 200 лв. /хиляда и двеста лева/, ведно със законната лихва, считано от 18.09.2013 г. до окончателното изплащане на сумата.

             ОСЪЖДА М.Х., роден на *** г. с постоянен адрес в Република Турция  да заплати държавна такса върху уважените претенции за издръжка в размер на 264 лв. /двеста шестдесет и четири лева/, по сметка на Новопазарския районен съд.

ОСЪЖДА М.Х., роден на *** г. с постоянен адрес в Република Турция  да заплати на С.А.А. *** с ЕГН ********** направени по делото разноски в размер на 494 /четиристотин деветдесет и четири/ лева.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК решението, в частта му за присъждане на издръжка, подлежи на предварително изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в четиринадесетдневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: