Р    Е    Ш    Е    Н   И   Е

                                                                № 49

                                              гр.Нови  пазар,13.02.2014г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на тринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                         Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                  Секретар:В.В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№861 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано по предявен положителен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК –от П. А.  В.,К.Н.Х. и А.В.А.,последните двама,действуващи чрез пълномощника си адв.Б.И. *** ***.

    Ищците твърдят,че съгласно НА №***г.,трите по описа на НПРС са собственици на  недвижим имот,представлаващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 7 900 кв.м.,находящо се в с.Ц.,съставляващ по плана на същото село имот планоснимачен номер 140 от квартал 12,при съответните граници.С нотариални актове №***г.покойният им баща и съпруг дарил по 2000 кв.м.на всяко от децата си-първата молителка и на вече покойния им син В. А.В..Последния,вече починал,а като наследник по право на заместване-третия ищец А.В.А..Към настоящия момент тримата ищци били собственици и съсобственици на първоначално описания имот,по дарение и по наследство,като първата молителка притежавала 2000/7900 ид.части по дарение и 650/7900 ид.част по наследство.Втората молителка имала по собственост и наследство 2 600/7900 ид.части,а третия ищец имал части равни на първата ищца-. 2 650/7900 ид.ч.от целия имот.

    Видно от удостоверение №93/24.09.2013г.издадено от Община *** *** ,по настоящия и действащ план на с.Ц.,имота на ищците образувал ПИ №176 в квартал 10.Освен това било записано,че ПИ №176 се намира извън регулациаята на с.Ц..

     Ищците владеели имота,но не можели да се снабдят с необходимите документи за разпореждане с него.Никога не били загубвали владението на този имот,но били възпрепятствани да се ползват от имота им и да се разпореждат с него поради промяна на регулацията.

     С оглед на гореизложеното,молят да бъдат призовани на съд и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено спрямо Община *** ***       ,че те-ищците са собственици на следния недвижим имот :ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 7 900 кв.м.,находящо се в с.Ц.,общ.*** ***,обл.Ш.,съставляващ по плана на същото село имот планоснимачен номер140 от квартал 12,при съответните граници,описани подробно в нотариални актове №***г.,трите по описа на НПРС,а по настоящия план образува :НИВА с площ от 8 120 кв.м.,находяща се в землището на с.Ц.,с ЕКАТТЕ ***,общ.*** ***,обл.Ш.,в местността “***”,десета категория,съставлваща имот №*** по плана за земеразделяне,при граници и съседи:кад.***-жил.територия,кад.***-градски парк, №***-нива на общ.*** ***,кад.***-градски парк ,№***-нива на Г. И. Б..

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК ответникът Община *** ***,представлявана от кмета Т.н К. ,чрез процесуалния си представител юристконсулт Т. Н. е депозирал писмен отговор ,с който признава иска по допустимост,но го оспорва по основание.Твърди,че през 2000 година е започнала процедура по изработване на нов кадастрален план в графичен и цифрови вид на с.Ц.,общ.*** ***,обл.Ш..В протокол №53 на комисия,назначена със Заповед №РД-02-14-1358 от 14.07.2000г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за приемане на резултатите от дейността по съвместяване на данните в контактната зона по изработване на новия кадастрален план за процесния имот  със собственик А.В. Х. било отбелязано,че става с площ от 1058 кв.м.,а от остатъка се образува нов парцел ,който остава извън регулация и е с площ от 8 493 кв.м.

     Със заповед №41 от 16.03.2001г.на кмета на община *** *** ,на основание Протокол №53/19.12.2001г.на комисия,назначена със Заповед №РД-02-14-1358 от 14.07.2000г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството ,бил одобрен новия кадастрален и регулационен план на с.Ц.,обл.Ш. .,заедно със схемите към него с поправките  и допълненията,одобрени от комисията,където била записана тази промяна относно промяната в имота на А.В. Х. под №73.Нямало данни ищците да са обжалвали КП в предоставения им от закона срок,както и да са отправили писмени искания или възражения до техническата служба на общината.

   Така отделения парцел с площ от  8 493 кв.м.останал извън регулация и попадал в категория имоти със статут на земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.С изменението на ЗСПЗЗ през 2007г.земите по чл.19 от ЗСПЗЗ са били прогласени за общинска собственост по силата на закона,но върху тях бил наложен временен 5-годишен ограничителен режим за разпореждане и управление,който изтекъл на 13.02.2012г.Именно поради това и на основание Протоколно решение №1,одобрено със заповед №РД-27-126 от 24.11.2008г.на директора на ОСЗ гр.Ш.,същият имот бил актуван като частна общинска собственост с Акт №*** дула 01143,вписан в Служба по вписвания при НПРС с вх.рег.№5558/30.11.2012г.Акт №***

    Поради гореизложеното,ответникът моли съдът да отхвърли изцяло предявения иск като неоснователен и недоказан.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     От приетото по делото  писмено доказателство удостоверение за наследници на А.В. Х.,б.ж.на с.Ц.,починал на ***г.е,че ищците К.Н.Х.,П. А. В. и А.В.А. са негови наследници по закон/първата - съпруга,втората-дъщеря ,а третият-внук,по право на заместване на починалия си баща В.А./.

     С НА за собственост на недвижим имот,придобит по давност №***г.по описа на НПРС, наследодателят на ищците е признат за собственик по давностно владение върху следния недвижим имот: :ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 7 900 кв.м.,находящо се в с.Ц.,общ.*** ***,обл.Ш.,съставляващо по плана на същото село имот планоснимачен номер140 от квартал 12,при  граници на имота:П. Д. Т.,Т. С. К. и дере.

     С НА №***г.по описа на НПРС,А.В. Х.,за себе си и като пълномощник на първата ищца  К.Х.,са подарили на сина си В. А. 2000/7900 ид.ч.от гореописания имот,а с НА №***г.са подарили на дъщеря си П. А. също 2000/7900 ид.ч.от същия имот.

     ПИ 140 в кв.12 по стария план на с.Ц.,общ.*** ***,посочен в нотариалните актове е идентичен  с ПИ 176 в кв.10 по сега действащия прав на с.Ц.,общ.*** *** ,като ПИ 176 се намира извън регулацията на делото,се сочи в удостоверение с изх.№93/24.09.2013г.,издадено от Дирекция “УТ” при Община *** ***.

     Според удостоверение с изх.№94/11.10.2013г.,издадено също от Община *** ***, част от ПИ 140 кв.12 по плана на с.Ц. е идентичен с ПИ -176 в кв.10 по регистъра на действащия план на с.Ц.,намира се извън регулация и е идентичен с имот с №*** в землището на с.Ц.,с ЕКАТТЕ ***,общ.*** ***,обл.Ш..

       Имот с №010140 в землището на с.Ц. е записан по картата за замеразделяне като собственост на Община *** ***,представляващ НИВА,общинска частна собственост,с площ от 8.120дка,десета категория, в местността “***”,при граници и съседи:имот №***-Жил.територия на с.Ц., имот №*** –Градски парк на Ц., имот №*** –нива на Община *** ***, имот №***-Градски парк на с.Ц. и имот №***-нива на Г. И. Б. /Скица №К02434/10.10.2013г.на л.18 по делото/.

   Във връзка с открита процедура по изработване на нов кадастрален план на с.Ц.,общ.*** ***,обл.Ш.,с Протокол №53/15.11.2000г.е взето решение за отстраняване несъответствията и непълнотите и грешките около строителната граница на населеното място,като в т.73 от това решение е посочено,че имот с кад.№176 от КП със собственик А.В. Х. става с площ 1058 кв.м., а от остатъка се образува нов №365 в ПЗ с площ 8 493 кв.м.

    Със заповед №41/16.03.2001г,издадена от Кмета на Община *** *** неджиб К.,кадастралния и регулационния план на с.Ц.,заедно със схемите към него ,поправките и допълненията е одобрен.

     С протоколно решение №1/18.11.2008г.на ОСЗГ с.*** ***,имот с №*** ,с площ от 8.120 кв.м. е определен като такъв със статут по чл.19 от ЗСПЗЗ-т.нар.”земя от остатъчния поземлен фонд”.

     На 19.11.2012г.е съставен Акт за частна общинска собственост №*** дело **,с който на основание чл.2 ал.1 т.2,чл.56 ал.1 ,чл.58 ал.1 и а2 от ЗОС,чл.13 ал.2 от ЗСПЗЗ и протоколно решение №1,одобрено със заповед №РД-27-126/24.11.2008г.на Директора на ОД”Земеделие”гр.Ш. е актуван като частна общинска собственост на Община *** *** ,следния недвижим имот: НИВА,с площ от 8.120дка,десета категория,

Имот с №*** в землището на с.Ц.,в местността “***”,при граници и съседи:имот №***-Жил.територия на с.Ц., имот №*** –Градски парк на Ц., имот №*** –нива на Община *** ***, имот №***-Градски парк на с.Ц. и имот №***-нива на Г. И. Б..

      Ищците са представили по делото и удостоверение с изх.№ІІІ-840/21.03.2012г.,издадено от ОД”Земеделие”гр.Ш.,в което е посочено,че В. А. е отписан от Регистъра на земеделските производители и не упражнява произтичаща от това дейност от 12.03.2012г.Регистриран е като земеделски производител на 11.02.2004г.,с пререгистрации за периода 2005-2012г.

      По искане на ищщците,по делото бяха разпитани свидетелите К. А. Н. и Х. И. Р.. От показанията им,които съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно дадени и непротиворечащи помежду им,се установява,че на свидетелите е добре известно ,че наследодателят на ищците,както и първите две ищци и наследодателят на третия от тях ,притежавали като свой собствен недвижимия имот с площ около 5-6 декара/градина/,в който е построена и къща.Къщата се намирала с лице към улицата,а градината оставала навътре.Ищците обработвали мястото,сяли го с люцерна,лук,картофи.Към момента имота се ползвал от трето лице.На свидетелите не бил известен факта градината да е извън границите на селото.

     При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      В тежест на ищците по делото беше да докажат по категоричен начин,че са придобили  по дарение и наследство правото на собственост върху процесния недвижим имот,представляващ по стария план на с.Ц. ПИ №176 в квартал 10,а след промяната на кадастралния план: :НИВА с площ от 8 120 кв.м.,находяща се в землището на с.Ц.,с ЕКАТТЕ ***,общ.*** ***,обл.Ш.,в местността “***”,десета категория,съставлваща имот №*** по плана за земеразделяне,при граници и съседи:кад.№***-жил.територия,кад.№***-градски парк, №***-нива на общ.*** ***,кад.№***-градски парк ,№***-нива на Г. И. Б..

    На 11.03.1988г./с НА №***./наследодателят на ищците А.В. Х. се е снабдил със титул за собственост върху недвижим имот,представлаващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 7 900 кв.м.,находящо се в с.Ц.,съставляващ по плана на същото село имот планоснимачен номер 140 от квартал 12. Впоследствие идеални части от собствеността върху този имот са прехвърлени на сина и дъщерята на Х.,като тази промяна очевидно не е била отразена по регулационния план на селото ,където имотът е останал записан на негово име до 2000г.,когато е започнало изработването на новия кадастрален план на селото.

   Проследявайки движението на този имот се установява,че по стария план на село Ц.,той е бил с №140 от кв.12,а по регистъра и действащия план на селото той е идентичен с ПИ 176 от кв.10 и се намира извън регулацията на с.Ц.. 

      В резултат на изработването на новия кадастрален план на с.Ц.,съобразно Протоколно решение №53/19.12.2001г.на комисия,назначена със Заповед №РД-02-14-1358 от 14.07.2000г.на Министъра на регионалното развитие и благоустройството ,бил одобрен новия кадастрален и регулационен план на с.Ц.,обл.Ш. е настъпила промяна в статута и квадратурата на този имот, /ПИ 176/,като е посочено,че същият стана с площ 1058 кв.м.,а от остатъка се образува нов №365 в ПЗ с площ 8 493 кв.м.

     Новообособения парцел   №365 с площ 8 493 кв.м.е останал извън регулация.

     В представената от ответника административна преписка не са представени доказателства,от които да е видно дали на ищците е станало известно кога е влязъл в сила сега действащия кадастрален и регулационен план на село Ц. и настъпилата промяна в статута на имота,по отношение на който те имат претенции за собственост.

      ЗКИР изисква установяването на границите на имотите по одобрената кадастрална карта да отговаря на документите ,легитимиращи носителите на вещните права.Необходимо е кадастърът да съответства на данните за вещните права,включително и обема на правото на собственост,според актовете,които ги удостоверяват.По делото не се установи ищците дали са били уведомени за промяната в регулационния план на селото,с оглед възможността им за възражения по същия.

      Съгласно съдебната практика/ Решение №883 от 14.12.2010г.на ВКС по гр.д.№1432/2009г.г.,І г.о.,ГК/”Разпоредбите на ЗСПЗЗ са неприложими по отношение на дворно място,изключено от регулационния план на населеното място,за което липсват данни да е включено в ТКЗС или фактически да е отнето ,след надлежно обезщетяване на собственика.Искът по чл.97 ал.1 от ГПК/отм.,сега чл.124 ал.1 от ГПК/е надлежно правно средство за защита на собствеността,а давността –допустим способ за придобиване на правото на собственост.

     С оглед на горното,съдът намира,че неправилно ответникът се позовава на разпоредбата на чл.19 от ЗСПЗЗ ,защото не  се касае за земеделска земя,останала след възстановяването правата на собствениците.Напротив,същата е била със известен собственик,вписан като такъв в съответните регистри и който лично,а след смъртта му и неговите наследници,в продължение на повече от десет години /от 1988г.до завеждане на делото/ са упражнявали явно,спокойно,непрекъснато е необезпокоявано владение върху този имот,годно да ги легитимира като негови собственици.

      Предявеният иск се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло.

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                   Р      Е      Ш      И    :

 

        ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответника Община *** ***,представлявана от кмета Т. Ф. К., със седалище и адрес на управление:с.*** ***,обл.Ш.,ул.”***,с Булстат:****,че ищците П. А. В. с ЕГН:********** ***, К.Н.Х. с ЕГН:**********,*** и А.В.А. с ЕГН:**********,*** СА СОБСТВЕНИЦИ  на следния недвижим имот :ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО от 7 900 кв.м.,находящо се в с.Ц.,общ.*** ***,обл.Ш.,съставляващ по плана на същото село имот планоснимачен номер140 от квартал 12,при съответните граници,описани подробно в нотариални актове №***г.,трите по описа на НПРС,а по настоящия план образува :НИВА с площ от 8 120 кв.м.,находяща се в землището на с.Ц.,с ЕКАТТЕ ***,общ.*** ***,обл.Ш.,в местността “***”,десета категория,съставлваща имот №*** по плана за земеразделяне,при граници и съседи:кад.№***-жил.територия,кад.№***-градски парк, №***-нива на общ.*** ***,кад.№***-градски парк ,№***-нива на Г. И. Б..

     Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от съобщаването до страните,че е изготвено.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: