Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 44

 

гр.Нови пазар, 07.02.2014 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд  Нови пазар,  в публичното си заседание  на  четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в следният състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова, гр.д. № 966 по описа на НПРС за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявена е искова молба от “Транскарт фаненшъл сървисис”, съдържаща три обективно кумулативно съединени иска. първият иск е за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 500,21лв. представляващо главница; иск за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 434,14 лв., представляващо договорна лихва за периода от 22.07.2008 г. до 30.06.2013 г. и иск за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 633,00 лв., представляващо договорни такси по кредита, ведно със законната лихва върху главницата.

Основанията за исковете са по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл.430 от ТЗ.

Претенцията на ищеца се основава на  преустановени плащания по договор за предоставяне на кредит Транскарт с № ***, сключен на 17.12.2007г. за сумата от 1000лв. В периода след 17.12.2007 г. ответникът е извършвал многократно теглене на суми в брой, съгласно договора, като кредитът е използван активно в целия му размер. Поради невнасяне на дължимите погасителни вноски в пълен размер и в срок кредитната карта е била блокирана, а поради невнасяне не четири поредни вноски кредитът му е станал предсрочно изискуем.

Ищецът сочи, че към момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение ответникът дължи 500,21лв. главница, 434,14лв. договорна лихва и 633лв. такси.

 

Ответникът в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК  не е депозирал писмен отговор, не е посочил доказателства и не е направил доказателствени искания. В съдебно заседание не оспорва получаването на кредита. Твърди, че го е изплатил, но не разполага с доказателства за това. Няма доказателствени искания.  

 

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:      

От представения по делото договор за предоставяне на кредит на физическо лице, сключен на 16.01.2008г, ищцовото дружество Транскарт фаненшъл сървисис е  предоставило  на ответника кредит в  размер на  за сумата от 1000лв. срокът на кредита е 24 месеца. Съгласно условията на договора кредитополучателят следва до 15-то число на всеки месец да погасява общото задължение по кредита, натрупано за към последната дата на предходния месец. Ако кредитополучателят не направи това в посочения срок от 16-то число на месеца започва да му се начислява лихва в размер на 18% по карта Транскарт класик и в размер на 14,64% по карта Транскартголд. Съгласно чл. 5, б.”в” от договора ако в срок от 60дни картополучателят не погаси сума по кредита, равна или по – голяма от миничалната погасителна вноска, посочена в последното месечно извлечение , издателят блокира картата и начислява такса, съгласно ценовата листа.

Съгласно чл. 10 от договора издателят има право за обяви кредита за предсрочноизискуем като изпрати съобщение на картополучателя в случай на неизпълнение от страна на последния на някои от неговите задължения по договора.

От представените по делото доказателства се установява, че ответникът е получил кредитна карта Транскарт Голд, изадена на 28.02.2007 г.

По делото са представени договора за предоставяне на кредитната карта, общите условия за издаване на картите към него, ценовата листа, както и извлечение за задължението на ответника. Всички тези документи не са оспорени от ответника, напротив той признава както получаването на кредита, така и че е изпадал в забава при обслужването му. От приложената справка за задълженията на ответника се установява, че същия има непогасена главница в размер на 500,21лв., както и начислена лихва върху главницата в размер на 434,14лв. и такси в размер на 633,00лв. общото му задължение е в размер на 1 567,35лв.

Ответникът не представя доказателства за пълното погасяване на вземането на ищеца, поради което съдът приема, че същия в действителност дължи претендираните от ищеца суми, във връзка с получената от него карта Транскарт Голд.

В този смисъл претенциите на ищеца се явяват доказани по основание и размер.

Съгласно чл. 78, ал1 от ГПК заплатените от ищеца по настоящето дело разноски в размер на 118,66лв., които  следва да се възложат на ответника по делото.

 

Водим от горното и на основание чл.235 от ГПК, новопазарският районен съд

 

Р   Е   Ш   И:

      

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,  по отношение на Р.Х.Т. с ЕГН **********,***, че ВЗЕМАНЕТО на “ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС” - ЕАД, гр. С., район „Л.”, бул.”***, ЕИК ***, представлявано от Ю.А.С.– Изпълнителен директор, по заповед за изпълнение, постановена по ч.гр.д. № 814/2013г. на НПРС,  за сумата от 500,21 лв. (петстотин лева и двадесет и една стотинки) – главница, ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на заявлението – 19.07.2013г. до окончателното изплащане на главницата, СЪЩЕСТВУВА.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,  по отношение на Р.Х.Т. с ЕГН **********,***, че ВЗЕМАНЕТО на “ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС” - ЕАД, гр. С., район „Л.”, бул.”***, ЕИК ***, представлявано от Ю.А.С.– Изпълнителен директор, по заповед за изпълнение, постановена по ч.гр.д. № 814/2013г. на НПРС,  за сумата от 434,14лв. (четиристотин тридесет и четири лева и четиринадесет стотинки) – договорна лихва за периода от 22.07.2008 г. до 30.06.2013 г, СЪЩЕСТВУВА.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,  по отношение на Р.Х.Т. с ЕГН **********,***, че ВЗЕМАНЕТО на “ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС” - ЕАД, гр. С., район „Л.”, бул.”***, ЕИК ***, представлявано от Ю.А.С.– Изпълнителен директор, по заповед за изпълнение, постановена по ч.гр.д. № 814/2013г. на НПРС,  за сумата от 633 лв. (шестстотин тридесет и три лава) – договорни такси по кредита, СЪЩЕСТВУВА.

 

ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, Р.Х.Т. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ НА “ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС” - ЕАД, гр. С., район „Л.”, бул.”***, ЕИК ***, представлявано от Ю.А.С.– Изпълнителен директор, направените по делото разноски в размер на 118,66лв.(сто и осемнадесет лева и шестдесет и шест ст.).

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

 

След влизане в законна сила на решението, препис от него да се докладва по ч.гр.д. № 814/2013 г. по описа на НПРС и се издаде изпълнителен лист въз основа на издадената заповед за изпълнение и за присъдените по настоящето дело суми.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ : .........................................

                                                                            Галина Николова