Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

168

 

Гр. Нови пазар, 26.05.2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           Районен съд Нови пазар, в открито публично съдебно заседание от двадесети май две хиляди и четиринадесета година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР :  ВАЛЕНТИНА ВЕЛИКОВА

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 977  по описа на НПРС за 2013 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявени са девет положителни установителни искове по чл. 124 от ГПК, обективно кумулативно съединени, за признаване на всеки от ищците спрямо  ответниците, че ищците са собственици на по 1/6ид.ч. от всеки от трите имота, както следва: 1/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 16 574кв.м. в м.”Я.” с предназначение нива; 2/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 1706кв.м. в м.”Я.” с предназначение нива и 3/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 5860кв.м. в м.”П.” с предназначение нива.

Ищците сочат, че са собственици на описаните имоти, за всеки от ищците по 1/6ид.ч., т.к са ги придобили по наследство с праводателя на ответниците З.К. С., като наследници на К. С. А., б.ж. на с. К..

Предвид на горното ищците молят съда да постанови решение, с което да признае за установено правото им на собственост върху имотите.

 

Ответниците не представят писмен отговор и не се явяват в съдебно заседание, същите са известени за неблагоприятните последици от това.

 

По делото е открито производство по оспорване на документ на основание чл. 193 от ГПК, а именно удостоверение за наследници № 63 от ***г., издадено от кметство с. К. за доказване кръга от наследници на К. С. А., приложено по нотариалното дело № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара.

 

В последното по делото съдебно заседание, проведено на 20.05.2014 г., ищцата е направила искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответниците по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответниците не са представили в срок писмен отговор, не се явяват в първото по делото заседание, за което са били редовно призовани, както и не са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. В конкретния случай на ответниците, са били дадени указания, че при неспазване на сроковете за размяна на книжа и неявяването им в съдебно заседание, както и при наличие на предпоставките на чл.239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът може да постанови неприсъствено решение.

Съдът, въз основа на представените от ищците и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239,ал.1 т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намира искът за доказан от фактическа и правна страна, поради следните съображения:

Ищците Р.А.С. ***, Г.Н.К. *** и К.Н.К. *** са наследници на К. С. А., б.ж. на с. К., починал на *** г. Същия е имал за свои наследници съпруга и двама сина. Съпругата Н. А.а е починала през 2007г., синът му З.К. К.С. е жив, а синът му Н. К. С. също е починал на *** г. удостоверението е издадено под № *** г. на Кметство с. К., общ. К.. По делото е приложено и удостоверение за наследници на починалия Н. К. С. на *** г., от което се установява, че същия след смъртта си е оставил наследници по закон – съпруга Р.А.С. и две деца – Г.Н.К. и К.Н.К., всички те са ищци по делото.

Следователно живите наследници на общия наследодател К. С. А. са ищците и синът му З.К. К.ов С..

С решение № ГД831/18.04.1995 г. са признати и възстановени правата на собственост на наследниците на К. С. А. върху притежавани от него недвижими имоти, в землището на с. К., общ. К., както следва: 1/нива с площ от 16,574дка, трета категория, м.”Я.” имот № ***; 2/ нива с площ от 1,705дка, трета категория, м.”Я.” имот № *** и 3/ нива с площ от 5,860дка, трета категория, м.”П.” имот № ***.

По делото са представени скици и удостоверения за данъчни оценки на имотите, които сочат, че по сега действащата кадастрална карта тези имоти, намиращи се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш. представляват: 1/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 16 574кв.м. в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива; 2/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 1706кв.м. в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива и 3/ имот с идентификатор № *.*.* с площ от 5860кв.м. в м.”П.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива.

Следователно наследниците на наследодателя К. С. А., след възстановяване на земите му през 1995 г. имат право на по една втора идеална част от имуществото му. Това са двамата му сина Н. К. С. и З.К. К.ов С.. След смъртта на Н. К. С., неговите права върху 1/2ид.ч. от трите имота се наследяват от тримата му наследници по закон – тримата ищци по делото, които съгласно чл. 5 и чл. 9 от ЗН имат по равни права, т.е по 1/3ид.ч. от имуществото на наследодателя си, което е 1/2ид.ч. от собствеността на всеки от имотите. Следователно всеки от ищците има право на по 1/6ид.ч. от имуществото на общия наследодател К. С. А., б.ж. на с. К., починал на 16.03.1976 г. върху всеки от трите недвижими имота.

На 23.07.2009 г., още приживе на наследодателя Н. К. С., неговият брат З.К. С. е продал трите имота на ответникът У.У. С., представяйки по нотариалното дело удостоверение за наследници, в което като наследник на общия наследодател е вписан само той, л.92 от делото. Това удостоверение за наследници е оспорено от ищците по реда на чл. 193 от ГПК, като неистинско. По делото е представено удостоверение за наследници, под № *** г. на Кметство с. К., общ. К., в което са посочени всички наследници на починалия наследодател и се установява, че към 25009 г. синът му Н. е бил жив и същия е наследник по закон. Като е представил неистинско удостоверение за наследници, З.К. С. се е легитимирал като единствен собственик на имотите и ги е продал на ответника У. С.. Това  е станало с НА № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара.

По време на сделката приобретателят на имотите, ответникът У.С. е имал сключен граждански брак с втората ответница З.А.С., поради което и придобитото от съпруга й имущество, съгл. Чл. 21 от СК става съпружеска имуществена общност.

Така се установява, че извършената сделка накърнява правата на ищците, досежно техните права на собственост върху имотите от по 1/6ид.ч.върху всеки от трите недвижими имота.

Съдът намира, предявените от ищците искове за основателни и доказани и следва да се уважат.

Съдът намира, че искането на ищците за заплащане на направените по делото разноски в размер на е основателно и следва да се уважи изцяло. Направените по делото разноски на ищцата Р. са в размер на 1149лв. и същите следва да се заплатят от ответниците  солидарно.

Съдът намира и направеното оспорване на представеното по нотариалното дело удостоверение за наследници за доказано, съгл. Чл. 193 от ГПК и следва да се признае за неистинско удостоверение за наследници № ***., издадено от кметство с. К., общ. К. за наследниците на К. С. А., приложено по нотариалното дело № ** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара. Относно този документ е направено искане за изпращане на сигнал в районна прокуратура Нови пазар за установяване наличието на данни за извършено престъпление по повод издаването му с невярно съдържание, което отразява като жив наследник на К. С. А. единствено неговият син З.К. С. с ЕГН ********** от гр. К..

Предвид гореизложеното и на основание чл. 239 от ГПК, съдът:

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 193, ал. 1 от ГПК, че удостоверение № ***., издадено от кметство с. К., общ. К. за наследниците на К. С. А., приложено по нотариалното дело № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара е неистински документ.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Р.А.С. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 16 574кв.м./шестнадесет хиляди петстотин седемдесет  и четири квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Р.А.С. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 1706кв.м. /хиляда седемстотин и шест квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Р.А.С. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.н: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 5860кв.м./пет хиляди осемстотин и шестдесет квадратни метра/ в м.”П.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Г.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.н: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 16 574кв.м./шестнадесет хиляди петстотин седемдесет  и четири квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Г.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 1706кв.м. /хиляда седемстотин и шест квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че Г.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 5860кв.м./пет хиляди осемстотин и шестдесет квадратни метра/ в м.”П.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че К.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.н: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 16 574кв.м./шестнадесет хиляди петстотин седемдесет  и четири квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че К.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 1706кв.м. /хиляда седемстотин и шест квадратни метра/ в м.”Я.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване – нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, че К.Н.К. с ЕГН ********** ***, Е СОБСТВЕНИК на 1/6 ид.ч./една шеста идеална част/ от следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., общ. К., обл. Ш.: имот с идентификатор № *.*.* с площ от 5860кв.м./пет хиляди осемстотин и шестдесет квадратни метра/ в м.”П.” с трайно предназначение земеделска, по начин на ползване - нива, при граници и съседи: имоти с идентификатори: № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*, № *.*.*.

 

ОСЪЖДА солидарно У.У.С. с ЕГН ********** и З.А.С. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТЯТ НА Р.А.С. ***, в размер на 1149лв./хиляда сто четиридесет и девет лева/.

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК НЕ ПОДЛЕЖИ на обжалване.

В едномесечен срок от постановяването на неприсъственото решение страната, срещу която то е постановено може да поиска от Шуменски окръжен съд неговата отмяна, при наличието на предпоставките по чл.140 от ГПК.

 

Препис от решението и удостоверение за наследници № ***., издадено от кметство с. К., общ. К. за наследниците на К. С. А., приложено по нотариалното дело № *** г. на Нотариус с рег. № *** на Нотариалната камара е неистински документ и удостоверение за наследници № *** г. на Кметство с. К., общ. К. да се изпратят на Районна прокуратура Нови пазар, за преценка наличието на извършено престъпление при издаването на удостоверение за наследници № 63 от 29.04.2009г., на Кметство с. К., общ. К..

          

 

                                                          Районен съдия: ……………………………

                                                                                        Галина Николова