Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 133

 

Гр. Нови пазар, 15.04.2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 08.04.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 978 по описа на съда за 2013г. при секретаря Бойка Ангелова, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени e иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК. 

Делото е образувано по искова молба, подадена от Р.А.С. ***, Г.Н.К. *** и К.Н.К. ***, действащи чрез процесуалният си представител адв. Т.М. ***-Юнион Комерс” ООД, гр. Ш., с ЕИК ***, за установяване собствеността на ищците върху описаните в исковата молба недвижими имоти, представляващи: НИВА, съставляваща имот с идентификатор № *.*.* с площ 20,494 дка, в м. *** и НИВА, съставляваща имот с идентификатор № *.*.* с площ 15,991 дка, в м. ***. Ищците считат, че заедно със З.К.С. (З. К. С.) с ЕГН ********** от гр. К. са съсобственици на гореописаните имоти по наследство от С. А. М. и сина му К. С. А.. Твърдят, че З.К.С. (З. К. С.) – продал на ответника процесните имоти. Дружеството ответник разполагало с титул за собственост, а което поставили под съмнение правото на собственост на ищците. Молят да бъде установено спрямо ответника, че ищците са собственици по наследство общо на ½ ид.ч. от процесните имоти (всеки от тях бил собственик на 1/6 ид.ч.), като претендират заплащане на деловодните разноски само спрямо третото лице-помагач З.К.С. (З. К. С.) с ЕГН ********** от гр. К..

 В съдебно заседание процесуалния представител на ищците поддържа така предявените искове. Счита, че същите са основателни.

С отговора си ответника „Бул-Юнион Комерс” ООД, гр. Ш. признава иска. Твърдят, че към датата на прехвърлителната сделка са действали добросъвестно, тъй като приобретателят се легитимирал като единствен наследник и едва с получаване на исковата молба разбрали, че има и други наследници. По доказателствата се противопоставят единствено касателно приемането на пълномощно рег. № 09491 от 22.07.2005г. на трети нотариус на ***, тъй като същото нямало отношение към делото. Молят съдът да като постановява решението си да не възлага разноските на този ответник на основание чл. 78, ал. 2 от ГПК.

По делото ответника Бул-Юнион Комерс” ООД, гр. Ш. привлече като трета подпомагаща страна З.К.С. (З. К. С.) с ЕГН ********** от гр. К.. Последният не е встъпил в това си качество и не е участвал в производството.

В съдебно заседание представителя на ищците признава иска изцяло и твърди, че не са знаели, че при сключване ан прехвърлителната сделка, прехвърлителя З.К.С. (З. К. С.) с ЕГН ********** от гр. К. е представил невярно удостоверение за наследници.

По делото е открито производство по оспорване на документ на основание чл. 193 от ГПК, а именно касателно удостоверение № 293 от 02.11.2010г., издадено от кметство с. К. за доказване кръга от наследници на Н. К. С. с ЕГН ********** б.ж. на с. К..

От страна на процесуалния представител на ищците е направено искане за постановяване на решение при признание на иска.

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалният представител на ищеца, както и това на ответника, намира следното: Безспорно по делото са налице основанията по чл. 237 от ГПК за постановяване на решение при признание на иска. Ответникът Бул-Юнион Комерс”, гр. Ш.  с отговора и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител изрично призна иска. Признанието не противоречи на закона или добрите нрави. Признанието касае право, с което страната има право да се разпорежда. Процесуалният представител разполага с представителната власт да признава права по делото.

С оглед разпоредбата на чл. 237, ал. 2 от ГПК, решението при признание на иска не се мотивира. С оглед на горе изложеното и на основание на направеното в съдебно заседание от 20.02.2014г. признание на иска, съдът намира, че иска следва да бъде уважен изцяло.

Предвид направеното оспорване на документ с правно основание чл. 193 от ГПК, съдът намира, че следва да се произнесе и спрямо него с решението:

Оспорения документ удостоверение № ***0г., издадено от кметство с. К. удостоверява, че З. К. С. с ЕГН ********** от гр. К. е единствен наследник на брат си Н. К. С. с ЕГН ********** б.ж. на с. К.. По делото се събраха писмени доказателства, а и между страните не се спори, че Н. К. С. с ЕГН ********** б.ж. на с. К. е оставил за наследници ищците – съпругата си Р.А.С. ***, дъщеря си Г.Н.К. *** и сина си К.Н.К. ***. Предвид това оспорения документ следва да се признае за неверен, като на НПРП бъде изпратен сигнал за възможно извършено престъпление.

Предвид изхода на делото и предвид изрично направеното искане от страна на процесуалния представител на ищците за присъждане на разноски, съдът дължи произнасяне по този въпрос. В съдебно заседание процесуалния представител на ищците изрично поиска да бъде осъдено третото лице помагач да заплати на ищците направените по делото разноски. Искането за заплащане на разноски от страна на ищеца беше оттеглено. Съдът като съобрази разпоредбата на чл. 78, ал. 10 от ГПК, намира, че искането на ищците се явява неоснователно. Видно от текста на тази разпоредба третото лице-помагач дължи само разноските, които е причинило със своите процесуални действия. Акцентът тук е върху израза „процесуални действия”, т.е. не такива действия преди процеса, които вменяват на третото лице-помагач вина за водене на делото, а само ако с действията си в производството е причинило направените разноски. В настоящото производство третото лице-помагач не е встъпило и не е осъществило никакви процесуални действия. Следователно не следва да носи отговорност за разноски по делото. Искането на ищците се явява неоснователно и следователно не може да бъде уважено.

Предвид гореизложеното съдът:

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по направеното оспорване на документ с правно основание чл. 193, ал. 1 от ГПК, че удостоверение № 293 от 02.11.2010г., издадено от кметство с. К. е неистински документ в частта, касаеща кои са наследниците по закон на Н. К. С. с ЕГН ********** бивш жител ***, починал на ***г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо БУЛ-ЮНИОН КОМЕРС” ООД, гр. Ш., с ЕИК ***, представлявано от управителите В. Н. П. и П. Н. П., че ищците Р.А.С. ***, Г.Н.К. *** и К.Н.К. *** са собственици на общо ½ ид.ч. от недвижими имоти, представляващи: НИВА, съставляваща имот с идентификатор № *.*.* по КККР на с. К., с площ 20,494 дка, в м. ***, при граници имоти с идентификатори №№ *.*.*, *.*,*, *.*.*, *.*.*, *.*.* и *.*.*  и НИВА, съставляваща имот с идентификатор № *.*.* по КККР на с. К., с площ 15,991 дка, в м. ***, при граници имоти с идентификатори №№ *.*.*, *.*.*, *.*.* и *.*.*.

Оставя без уважение искането на ищците Р.А.С. ***, Г.Н.К. *** и К.Н.К. *** да бъде осъдено третото лице помагач по делото З.К.С. (З. К. С.) с ЕГН ********** от гр. К. да им заплати направените по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /   П   /

 

                                                                                                         Петина Николова