Р Е Ш Е Н И Е

 

  46

 

гр.Нови пазар,   07.02.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГА.НА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Д.П.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 979 по описа на НПРС за 2013г.,  за да се произнесе взе предвид следното: 

 

Предявени са обективно съединени искове, черпещи правното си основание от чл. 127, ал.2 от СК и чл. 143 от СК.

            ***

Водим от горното и съобразно чл.235 от ГПК, съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето Т. Ш.А.с ЕГН ********** на неговата майка и законен представител А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***.

 

ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето Д. Ш.А.с ЕГН ********** на неговата майка и законен представител А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ НА бащата Ш.А. Р. с ЕГН **********,***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Т. Ш.А.с ЕГН ********** всяка събота и неделя в месеца от 09,30 часа до 16.00 часа, през зимата и от 09,30 часа до 18,00 часа в останалото време, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на ищцата.

При осъществяване на режима на лични контакти, съгл. чл. 8, ал.8 от Закона за закрила на детето, вземането на детето от дома на майката да става лично от бащата, а при нА.чие  на пречки за това, детето да бъде придружавано от друг пълнолетен и  деспособен придружител или от неговата майка.

 

ОПРЕДЕЛЯ НА бащата Ш.А.Р. с ЕГН **********,***, РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ с детето Д. Ш.А. с ЕГН ********** всяка събота и неделя в месеца от 09,30 часа до 16.00 часа, през зимата и от 09,30 часа до 18,00 часа в останалото време, както и по един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на ищцата.

При осъществяване на режима на лични контакти, съгл. чл. 8, ал.8 от Закона за закрила на детето, вземането на детето от дома на майката да става лично от бащата, а при нА.чие  на пречки за това, детето да бъде придружавано от друг пълнолетен и  деспособен придружител или от неговата майка.

 

ОСЪЖДА Ш.А.Р. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Т. Ш.А.с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***, ежемесечна издръжка, в размер на 85лв. (осемдесет и пет лева), считано от датата на подаване на исковата молба – 12.11.2013 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***, против Ш.А.Р. с ЕГН **********,*** претенция за издръжка на детето Т. Ш.А. с ЕГН **********, в останалата й част до 90 (деветдесет) лева, а именно за сумата от 5 (пет)  лева.

 

ОСЪЖДА Ш.А. Р. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на Д. Ш.А. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***, ежемесечна издръжка, в размер на 85лв. (осемдесет и пет лева), считано от датата на подаване на исковата молба – 12.11.2013 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина за нейното изменяне или прекратяване.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.М.Б. с ЕГН **********, живуща ***, против Ш.А. Р. с ЕГН **********,*** претенция за издръжка на детето Д. Ш.А. с ЕГН **********, в останалата й част до 90 (деветдесет) лева, а именно за сумата от 5 (пет)  лева.

 

ОСЪЖДА Ш.А. Р. с ЕГН **********,***, ДА  ЗАПЛАТИ на РС Нови пазар, по сметка на бюджета на  съдебната власт, държавна такса върху определената издръжка в размер общо на 244,80лв.(двеста четиридесет и четири лева и осемдесет ст.). 

 

ОСЪЖДА Ш.А. Р. с ЕГН **********,***, ДА  ЗАПЛАТИ на А.М.Б. с ЕГН **********, живуща *** направените по делото разноски в размер общо на 160,00лв.(сто и шестдесет лева). 

 

Решението, в частта на присъдената издръжка подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 242, ал.1  от ГПК.        

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

Районен съдия: ........................................

                                                                                Галина  Николова