Р    Е    Ш    Е     Н    И    Е                               

                                                                        № 77

                                                     гр.Н.П., 24.02.2014г.

 

    Районен съд Н.П. в публичното съдебно заседание,проведено на петнадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                 Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№993 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

      Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.422 ал.1 от ГПК във вр.чл.415 ал.1 от ГПК,чл.258-269 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД,предявени от Ц.П.Ц. ***,действуващ чрез пълномощника си адв.Г.Г. –ШАК ,против Община Н.П.,представлявана от Кмета Р.П.Х..

      Ищецът Ц.П.Ц.,действуващ чрез пълномощника си адв.Г.Г.,вписана в ШАК,твърди в исковата молба,че между него и ответника Община Н.П. възникнало облигационно правоотношение,произтичащо от сключениия между страните договор от 25.08.2008г. По силата на същия,Община Н.П. възложила на ищеца изготвяне на работен проект,част “Отопление и вентилация” за следните проекти:1.Картинна галерия “***” и Музей –гр.Н.П., 2.Народно читалище “***”с.П.,общ.Н.П. и 3.Народно читалище “** “-с.С.,общ.Н.П..

      В уговорения срок по чл.ІІІ от Договора,Изпълнителя –ищец по делото ,изготвил проектите и с Приемо-предавателен протокол от 15.10.2008г.проектите били предадени на представител на Община Н.П. и приети без възражения.Въпреки това,до настоящия момент ответникът заплатил единствено уговорената в гл.ІІ,т.1 от договора сума в размер на 2000лв.Плащане от страна на ответника до окончателното  възнаграждение обаче не било осъществено и на практика до настоящия момент ответникът не изпълнил договорното си задължение да заплати стойността на извършената работа.Ето защо ,на 20.09.2013г.ищецът депозирал в НПРС заявление по чл.410 от ГПК,по което била издадена Заповед за изпълнение по ЧГД №799/2013г.по описа на НПРС.Ответникът възразил писмено на заповедта,след което,на ищеца било съобщено ,че следва да предяви иск за установяване на вземането си.

      Предвид на гореизложеното,ищецът моли съдът да постанови решение,с което признае за установено по отношение на Община Н.П., представлявана от Кмета Р.П.Х. дължи на ищеца Ц.П.Ц. сумата от 8 160лв.главница за изготвяне на работен проект,част “Отопление и вентилация” за следните проекти:1.Картинна галерия “***” и Музей –гр.Н.П., 2.Народно читалище “***”с.П.,общ.Н.П. и 3.Народно читалище “*** “-с.С.,общ.Н.П..по Договор от 25.08.2008г.,ведно със законната лихва върху вземането,считано от датата на предявяване на заявлението -20.09.2013г.до окончателното изплащане на сумата,ведно с мораторната лихва върху главницата в размер на 2 510.18лв.за периода от 25.09.2010г.до 20.09.2013г./деня на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК/,както и разноски по заповедното производство,вкл.държавна такса в размер на 213.41лв.и адв.възнаграждение в размер на 850лв.

      Ищецът моли ответникът да бъде осъден да му заплати и направените в исковото производство разноски както следва –държавна такса в размер на 213.41лв.и адвокатско възнаграждение в размер на 1200 лв.

       Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника Община Н.П.,като в срока по чл.131 от ГПК същия е депозирал писмен отговор.Оспорва исковете по допустимост и по основание.

      Не оспорва,че на 25.08.2008г. Община Н.П. е сключила договор с Ц.Ц. –проектант свободна професия за изготвяне на работен проект,част “Отопление и вентилация” за следните проекти:1.Картинна галерия “***” и Музей –гр.Н.П., 2.Народно читалище “***”с.П.,общ.Н.П. и 3.Народно читалище “*** “-с.С.,общ.Н.П.,като в раздел ІІ от договора била регламентирана цената и начина на плащане.,а именно-при подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне на Работен проект  се дължало заплащане на сумата в размер на 2000лв.,която сума ищецът признавал,че му е заплатена от ответника.В договора било уговорено,че сума в размер на 8 160лв.ще бъде изплатена от Възложителя –Община Н.П. на Изпълнителя –Ц.П.Ц. при одобрение на проект “Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Н.П.”,с който Община Н.П. кандидатствала за финансиране по Бюджетна линия :BGBG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна социална и културна инфраструктура”,Компонент 3-Културна инфраструктура в срок до 90 дни след подписване на договора за получаване на безвъзмедна помощ.

     Към момента на подаване на исковата молба,както и до момента Община Н.П. не била сключила договор за получаване на безвъзмедна помощ  по Компонент 3-Културна инфраструктура по Бюджетна линия :BGBG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна социална и културна инфраструктура”,поради което ответникът счита,че претенцията на ищеца е недопустима и неоснователна.,поради което моли съдът да я отхвърли изцяло.

     При условията на евентуалност,ако съдът приеме,че Община Н.П. дължи заплащане на претендираната допълнителна сума ,то ответникът прави изрично възражение за изтекла погасителна давност по отношение на претендираната от ищеца мораторна лихва в размер на 2 510.18 лв.Тъй като не е изтекъл уговорения в Договора 90-дневен срок от подписване на договор за безвъзмедна помощ,след изтичането на който община Н.П. изпада в забава,ищецът нямал право на иска по чл.86 от ЗЗД за забава за плащане.

   Съдът като прецени представените с исковата молба писмени доказателства и с писмения отговор на ответника,служебно приложеното ч.гр.д.№799/2013г-по описа на НПРС,както и представеното от ищеца в съдебно заседание писмено доказателство-Насоки за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007г./справка от сайта на МРРБ/ и Списък  на класираните проектни предложения,които не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на финансовия ресурс,по реда на тяхното класиране,съгласно решение на ръководителя на УО на ОПРР ,Схема ВGBG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна социална и културна инфраструктура,допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали,които се явяват годни доказателствени средства по смисъла на чл.187 от ГПК,съдът прие за установено от фактическа страна следното:

     На 25.08.2008г.е сключен Договор за изработка между Община Н.П.,представлявана от кмета В. Е. Т./възложител/ и  Ц.Ц. –проектант свободна професия /изпълнител/ ,с предмет на договора:Изготвяне на работен проект,част “Отопление и вентилация” за следните проекти:1.Картинна галерия “***” и Музей –гр.Н.П., 2.Народно читалище “***”с.П.,общ.Н.П. и 3.Народно читалище “*** “-с.С.,общ.Н.П..Съгласно раздел ІІ т.1 и 2 от договора страните са уговорили цената на договора- 10 160лв.,която е следвало да бъде заплатена както следва :сумата от 2000лв.-при подписване на приемо-предавателен протокол и предоставяне на Работен проект част “Отопление и вентилация”за изброените по-горе обекти и сумата от 8 160лв.,която е следвало да бъде изплатена от Възложителя на Изпълнителя при одобрение на проект “Осигуряване на ефективна и общодостъпна културна инфраструктура в Община Н.П.”,с който Община Н.П. кандидатствала за финансиране по Бюджетна линия :BGBG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна социална и културна инфраструктура”,Компонент 3-Културна инфраструктура в срок до 90 дни след подписване на договора за получаване на безвъзмедна помощ.

     Не се оспорва от ищеца  ,че сумата от 2000лв.по т.2 предл.първо му е заплатена от възложителя.

     На 15.10.2008г. възложителят Община Н.П. и изпълнителят Ц.Ц. са съставили Протокол за предаване на проучвателни и проектни работи /на л.8 по делото/,с който са удостоверили,че изпълнителят е предал,а възложителят –приел възложената работа изпълнена и завършена по обем и съдържание съгласно изискванията на действащите нормативни актове.,т.е.без забележки и възражения по изпълнението.

     В тази връзка и във връзка с подадено заявление  по чл.410 от ГПК е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №399/02.10.2013г.по ч.гр.д.№799/2013г.по описа на НПРС ,с която Община Н.П. е осъдена да заплати на Ц.П.Ц. с пълномощник по делото адв.Г.Г. СУМАТА от 8 160лв.-главница, лихва в размер на 2 510.18лв.за периода от 25.09.2010г.до 20.09.2013г.,както и направените деловодни разноски в размер на 213.40лв./държавна такса/ и адвокатско възнаграждение в размер на 850лв.

     Против заповедта за изпълнение е подадено възражение,като на заявителя е указано в съответния срок да предяви иск за установяване на вземането си,което той е сторил в законоустановения срок.

     При така установеното от фактическа страна ,съдът направи следните правни изводи:

     Въз основа на сключения между страните договор за изработка от 25.08.2008г.помежду им е възникнало облигационно отношение,,регулирано от разпоредбите на чл.258-269 от ЗЗД.С този договор който е неформален,двустранен,възмезден и консенсуален   страните са се задължили за следното: изпълнителят да изработи уговореното и го предаде на възложителя,а той от своя страна да му заплати договорената цена съгласно предвидените в закона срокове.Не се спори от ответника,че ищецът е изправна страна по договора,който е изпълнил надлежно задълженията си по него,както и,че той му е заплатил само част от уговорената цена- тази в размер на 2 000.00лв.

      От момента на предаване на изработеното -15.10.2008г.до подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-20.09.2013г.са изминали почти пет години,като видно от представените от ищеца печатни материали от сайта на МРРБ е,че  поради изчерпаните средства за финансиране,с Община Н.П. не е бил сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ,като на практика не се е сбъднало посоченото  условие за изплащане на втория транш по договора за изработка.

      Нормалното развитие на договора за изработка предполага изпълнение на поетите от съконтрахентите договорни задължения. Изпълнението е завършило  със съставянето на приемо-предавателния протокол  от 15.10.2008г.,като поръчващият е приел извършената работа без възражения /чл.264 ал.2 от ЗЗД/и съгласно чл.266 ал.1 от ЗЗД е длъжен да му заплати възнаграждението за приетата работа.

      В нормата на чл.268 от ЗЗД е предвидено,че в случай на основателни причини,поръчващият може да се откаже от договора,макар изпълнението да е започнало,като заплати на изпълнителя направените разходи,извършената работа и печалбата ,която той бил получил от изпълнението на работата.

     В конкретния случай под “основателни причини” следва да се имат фактори ,извън страните по облигационното правоотношение .Тези причини не се явяват “форсмажорни обстоятелства”по смисъла на чл.267 ал.1 от ЗЗД.,а доколкото при установяването им възложителят не е предприел действия по разваляне на договора/чрез отказ от същия/,за него ,по силата на чл.268 от ЗЗД възниква задължението да заплати на изпълнителя извършената работа.

     Ето защо ,съдът намира,че исковата претенция в частта й за претендирата сума в размер на  8 160.00лв./главница/ се явява основателна и доказана и като такава следва да бъде уважена изцяло,така както е предявена.

   По отношение на исковата претенция в частта й за присъждане на мораторна лихва върху главницата в размер на 2 510.18лв.за периода от 25.09.2010г.до 20.09.2013г./деня на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК/,както и разноски по заповедното производство,вкл.държавна такса в размер на 213.41лв.и адв.възнаграждение в размер на 850лв.,съдът направи следните правни изводи:

      Съгласно чл.84 ал.1 от ЗЗД “Когато денят за изпълнение на задължението е определен,длъжникът изпада в забава след изтичането му,а според ал.2 “когато няма определен срок за изпълнение,длъжникът изпада в забава,след като е бил поканен от кредитора”.

     Действително в договора за изработка е определен падеж на задължението - в срок до 90 дни след подписване на договора за получаване на безвъзмедна помощ,но доколкото такъв не е подписан,следва да се приеме,че настоящия казус попада в хипотезата на ал.2,а именно – длъжникът изпада в забава от деня на поканата ,в случая –подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК.Ищецът не наведе доводи ,а и не ангажира доказателства,поради какви причини,свързани с материалното правоотношение между страните по делото е приел ,че деня,в който длъжникът е изпаднал в забава е 25.09.2010г.,от който момент претендира мораторна лихва за забавено плащане. Ето защо,следва да се приеме,че предявеният иск с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД с цена на иска 2 510.18лв.,представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата за периода от 25.09.2010г.до 20.09.2013г.се явява неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли. В частта й за присъждане на мораторна лихва за забава,издадената заповед за изпълнение следва да бъде обезсилена.

     Като основателен и доказан следва да се уважи акцесорния иск за заплащане на законна лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК/20.09.2013г./ до окончателното изплащане.Като неоснователно и недоказано се явява искането за произнасяне от съда с установителен диспозитив по отношение на направените и присъдени съдебни и деловодни разноски в заповедното производство,тъй като в тази й част заповедта не е обжалвана и е влязла в законна сила в двуседмичен срок от връчването.

     Съобразно уважените искове,на основание чл.78 ал.1 от ГПК ,ответникът Община Н.П. следва да бъде осъдена да заплати на ищеца Ц.П.Ц. направените в исковото производство съдебни и деловодни разноски в размер на  1075.00лв./от направените такива в общ размер на 1413.41лв./.

      Съразмерно отхвърления иск,на основание чл.78 ал.8 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника разноски/юристконсултско възнаграждение/в размер на  288.00лв.

        Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                      Р       Е       Ш       И     :

 

       ПРИЗНАВА  ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Община Н.П.,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Н.П.,ул.”***,представлявана от Кмета Р.П.Х. ДЪЛЖИ  на ищеца Ц.П.Ц. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** по Договор от 25.08.2008г.за изготвяне на работен проект,част”Отопление и вентилация”, СУМАТА в размер на от 8 160лв./осем хиляди сто и шестдесет лева –главница/,за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №399/02.10.2013г.по ч.гр.д.№799/2013г.по описа на НПРС/,ведно със законната лихва върху нея,начиная от 20.09.2013г.до окончателното й изплащане.

     ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр.чл.415 от ГПК във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД ,предявен от Ц.П.Ц. с ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** пазар,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Н.П.,ул.”***,представлявана от Кмета Р.П.Х. ЗА СУМАТА в размер на 2 510.18лв.,представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата от 8 160.00 лв.за периода от 25.09.2010г.до 20.09.2013г.като неоснователен и недоказан И ОБЕЗСИЛВА издадената издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №399/02.10.2013г.по ч.гр.д.№799/2013г.по описа на НПРС В ТАЗИ Й ЧАСТ.

      ОТХВЪРЛЯ искането за произнасяне дължимостта на направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство.

      ОСЪЖДА ответника Община Н.П.,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Н.П.,ул.”***,представлявана от Кмета Р.П.Х. дължи на ищеца Ц.П.Ц. с ЕГН:********** с постоянен адрес:*** направените в исковото производство съдебни и деловодни разноски в размер на 1075.00лв./хиляда седемдесет и пет лева/.

      ОСЪЖДА ищеца Ц.П.Ц. с ЕГН:********** с постоянен адрес:*** да заплати на ответника Община Н.П.,с ЕИК:***,със седалище и адрес на управление:гр.Н.П.,ул.”***,представлявана от Кмета Р.П.Х. направените по делото разноски в размер на 290.00лв.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: