Р Е Ш Е Н И Е

144

гр. Нови пазар, 23.04.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №150 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за развод по взаимно съгласие на основание чл.50 от СК.

            *******

            Предвид гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.И.М., с ЕГН **********,*** и Р.В.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №*, сключен на *** г. в гр. Ш., за което е съставен акт за граждански брак №**/*** г. на Община – гр. Ш., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете Е.Р.В., с ЕГН ********** на майката В.И.М., с ЕГН **********,***.

ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на детето Е.Р.В., с ЕГН **********  ще бъде при майката В.И.М., с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Р.В.М., с ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №* с детето Е.Р.В., с ЕГН **********, както следва: всяка събота от месеца с преспиване в дома на бащата, втория ден от коледните, новогодишните и великденските празници, както и един месец през лятото, когато отпускът на бащата не съвпада с отпуска на майката.

ОСЪЖДА Р.В.М., с ЕГН **********,  с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №*, да заплаща чрез майката В.И.М., с ЕГН ********** ежемесечна издръжка за детето си Е.Р.В., с ЕГН **********, в размер на 200 лв. /двеста лева/, на всяко пето число от месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяко просрочие, считано от датата на решението за развод до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К., обл. Ш.ска, ул. „***” №*, ет.*, ап.* на В.И.М., с ЕГН **********.

            ПОСТАНОВЯВА, че молителите Р.В.М. и В.И.М. не дължат издръжка помежду си.

            ПОСТАВЯ в дял на В.И.М., с ЕГН **********,*** и същата придобива в еднолична собственост движима вещ представляваща: лек автомобил, марка “***”, модел ***, с рег. № Н ***.

ПОСТАВЯ в дял на Р.В.М., с ЕГН **********,  с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №* и същият придобива в еднолична собственост недвижими имоти и движими вещи, представляващи: нива – имот №*** с площ от 4 598 кв.м., трета категория, находящ се в местността “***”, землището на с. К., община К., при граници и съседи: имот №*** – нива, №*** – полски път, имот №*** – нива и №*** – вътрешна река. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници, или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена раснинелност; нива – имот №*** с площ от 4 199 кв.м., четвърта категория, находящ се в местността “***”, землището на с. К., община К., при граници и съседи: №*** – полски път, имот №*** – нива, №***прокар и имот №*** – нива; нива – имот ***, с площ от 3 565 кв.м., четвърта категория, находящ се в местността “***”, землището на с. К., община К., при граници и съседи: имот №*** – нива, имот №*** – нива, №*** – полски път, имот №*** – нива, имот №*** – нива и имот №*** – нива. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 кV. На 20 м от двете страни до крайните проводници, или на 24 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена раснинелност; нива – имот  *** с площ от 5 000 кв.м., трета категория, находящ се в местността “***”, землището на с. К., община К., при граници и съседи: №*** – полски път, имот №*** – нива, имот №*** – нива, имот №*** – нива, №*** – нива и №*** – електропровод и №*** - електропоровод. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 110 кV. На 20 м от двете страни до крайните проводници, или на 24 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена раснинелност; нива – имот № *** с площ от 4 901 кв.м., пета категория, находящ се в местността “***”, землището на с. К., община К., при граници и съседи: имот №*** – нива, имот №*** – нива, №*** – полски път и имот №***. Върху имота има следните ограничения: Електропровод 20 кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници, или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена раснинелност; лек автомобил, марка “***”, модел – ***, с рег. № Н ***, със застрахователна стойност по удостоверение на ЗК “*****” АД № *** от 07.01.2014 г. 350.00 лв.; комбайна, марка – ***, модел – ***, с рег. № ***, рама № ***, със застрахователна стойност по удостоверение на ЗК “*****” АД №*** от 07.01.2014 г. от 1100.00 лв.; трактор, марка – ***, модел – ***, с рег. № Н ***, със застрахователна стойност по удостсоверение на ЗК “*****” АД №*** от 07.01.2014 г. от 2000.00 лв. и ремарке, марка *** модел – ***, с рег. № Н ***, със застрахователна стойност по удостоверение на ЗК “*****” АД № *** от 07.01.2014 г. от 200.00 лв.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака молителката В.И.М. да носи предбрачното си фамилно име Т.

ОСЪЖДА В.И. Т, с ЕГН **********,*** да заплати  държавна такса върху поставеното в неин дял имущество в размер на 20 лв. /двадесет лева/

ОСЪЖДА Р.В.М., с ЕГН **********,  с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №* да заплати по сметка на Новопазарския районен съд държавна такса върху размера на присъдената издръжка от 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

ОСЪЖДА Р.В.М., с ЕГН **********,  с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №* да заплати по сметка на Новопазарския районен съд допълнителна държавна такса в размер на 15.00 лв. /петнадесет лева/.

ОСЪЖДА Р.В.М., с ЕГН **********,  с настоящ адрес: гр. К., обл. Ш.ска, ул. „*****” №* да заплати  държавна такса върху поставеното в негов дял имущество в размер на 135, 71 лв. /сто тридесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                           

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :  /  П  /