Р Е Ш Е Н И Е

№ 371

гр. Нови пазар,13.12.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 153 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск с правно основание чл.45, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 647 лв., която сума се претендира ведно със законната лихва, считано от 02.06.2012 г. до окончателното плащане от страна ищеца В.Ц.Г. *** против ответника С.В.Р. ***

           

            В исковата молба ищецът сочи, че на 02.06.2012 г., около 20.30 часа в гр. К., обл. Ш. ответникът, при условията на опасен рецидив, му е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи горен зъб вдясно, като това затруднило дъвченето и говоренето му за около два месеца. Освен това ответникът причинил на ищеца разкъсноконтузна рана на горната устна в дясно  с размери 1,5/1 см., разкъсноконтузна рана  по розовата част на долната устна в дясно срещу първи и втори зъб  с размери 0,5/0,5 см., както и травматичен периодонтит на втори зъб в дясно. Тези травматични увреждания наложили прегледи и лекуване на травматичния пулпит на зъб №12 и изработка на металокерамичен мост на зъб №12-№21, поради липса на зъб №11. За така проведените прегледи и лечения ищецът заплатил следните суми: сумата от 610 лв. изразходвана за лечението на травматичен пулпит на зъб №12 и изработка на металокерамичен мост на зъб №12-№21, поради липса на зъб №11; сумата от 15 лв. за преглед в „МБАЛ-Ш.” АД-Отделение по съдебна медицина; сумите от 15 лв. и 7 лв.- за прегледи в „АПДП Д-р В.”ООД. Считайки, че вследствие деянието на ответника са му причинени имуществени вреди, ищецът моли, съдът да осъди ответника С.В.Р. да му заплати горепосочените суми в общ размер на 647 лв., ведно със законната лихва, считано от 02.06.2012 г., до окончателното изплащане.

            Ответникът С.В.Р. не е подал отговор на исковата молба в законоустановения срок, не се явява на насроченото съдебно заседание, не изпраща представител на заседанието и не взема становище по иска. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

Съдът е обявил делото за решаване, като е приел, че са налице предпоставките по чл.238 от ГПК и условията на чл.239 от ГПК. Видно от материалите по делото, съдът е разпоредил на ответника да се изпратят преписи от исковата молба и приложенията към нея, ведно с уведомление по чл.131 – 133 от ГПК. Ответникът не е депозирал отговор по иска, като на същия са указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищцовата страна може да се произнесе с неприсъствено решение, като тези указания са му дадени с разпореждането на съда от 22.08.2014 г., което е получил на 28.08.2014 г. редовно, чрез баща си В.Р.. За последиците от неподаването на отговор и неявяването на заседанието по делото и за възможността съдът да се произнесе с неприсъствено решение, ответникът е предупреден и с определението за насрочване на делото от 10.10.2014 г., което той е получил редовно при условията на чл.41, ал.2 във вр. с ал.1 от ГПК. В това определение също са указани последиците от неявяването на ответника в съдебно заседание, без да е поискал разглеждането на делото да протече в негово отсъствие. Безспорно в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба, не се е явил на заседанието по делото, не е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие и от страна на ищеца страна е направено искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение по делото. От посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея доказателства, съдът счита, че искът е основателен. По делото е изискано и приложено служебно НОХД №193/2013 г., представено е заверено копие на фактура 143/06.08.2012 г. /съдържаща се и в материалите по наказателното производство/, извършена е също така констатация по представени касови бележки.

Така представените по делото документи, с оглед твърдяните от ищеца причинени му имуществени вреди, обосновават основателността на исковата претенция, така, както е предявена. Ето защо ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца претендираната искова сума от 647 лв., ведно със законната лихва, считано от подаването на иска – 23.04.2013 г. до окончателното плащане, както и направените по делото разноски от 300 лв.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА С.В.Р. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ НА В.Ц.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 647 лева /шестстотин четиридесет и седем лева /, представляваща обезщетение за причинени му имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от подаването на иска – 23.04.2013 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА С.В.Р. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на В.Ц.Г. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски от 300 лв., /триста лева /.

ОСЪЖДА С.В.Р. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – Нови пазар държавна такса върху уважения размер на исковата претенция, а именно такса от 50 лв. /петдесет лева/.

            Неприсъственото решение не подлежи на обжалване, а защитата срещу него е по реда и при условията на чл.240 от ГПК.

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П /