Р Е Ш Е Н И Е

 

  150

 

гр.Н.П.   08.05.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

            Районен съд – Н.П. в публичното си заседание на  двадесет и втори април  две  хиляди и четиринадесета година , в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР : Д.С.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 219 по описа на НПРС за 2014 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предявени са кумулативно обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, чл. 344, ал. 1, т. 2, чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ, във вр. с чл. 225, ал. 1 от КТ.

            Ищецът П.Ю.П., представляван по делото от мл. адв. Р.Т. от АК-Ш. твърди в исковата си молба, че е бил в трудово правни отношения с ответника ТП “Държано горско стопанство – Н.П.” - гр. Н.П.. С допълнително споразумение № 12 от 02.12.2013 г., във връзка с ново щатно разписание в предприятието, той заел длъжността „Техник горско стопанство”, по безсрочен трудов договор. Трудовото му правоотношение било прекратено едностранно от работодателя на 06.02.2014 г. със заповед №7 от същата дата, която била връчена на ищеца на 07.02.2014 г., а трудовият договор бил прекратен на основание чл.328,ал.1, т.2 от КТ-поради съкращаване на щата. Ищецът счита прекратяването на трудовото му правоотношение на посоченото основание за незаконосъобразно,позовавайки се на забраната, съдържаща се в чл. 35 от ЗМСМА, като се позовава на качеството си на общински съветник в Общински съвет с.Н., по време на мандата му като такъв. Затова моли прекратяването на трудовото му правоотношение, като незаконосъобразно да бъде отменено. В следствие на това уволнение ищецът останал без работа, затова претендира обезщетение за 6 месеца, считано от 07.02.2014 г. в общ размер на 4026 лв. Моли също да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност „Техник горско стопанство”.  

            Ответната страна не е депозирала писмен отговор, не взема становище по иска, в съдебно заседание не изпраща представител.

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

            По иска по чл.344, ал.1, т.1 от КТ за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, съдът установи следното:

            Видно от приложените копие от трудов договор №26/09.02.2010 г.между ищеца и „Държавно горско стопанство-Н.П.” ДП-гр.Н.П. е сключен трудов договор, като ищецът е започнал да изпълнява длъжността ” помощник лесничей”, за определено време- 6 месеца и срок изпитване, уговорен в полза на работодателя. С допълнително споразумение към този договор  №12/02.12.2013 г. между ищеца П.Ю.П. и „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, считано от 01.12.2013 г. Налице е ново наименование на длъжността, а именно „Техник горско стопанство”, с място на работа „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, с основно месечно трудово възнаграждение 550 лв. и възнаграждение за продължителна работа -121 лв. Изрично е уговорен срока – за неопределено време.

            На 07.01.2014 г. на ищеца е било връчено приложеното по делото предизвестие № 1/02.01.2014 г., с което ищецът е уведомен, че поради утвърдено длъжностно щатно разписание вх.№2 от 02.01.2014 г. в СИДПДП ТП ДГС- Н.П., заеманата от ищеца длъжност е съкратена, поради което и на основание чл.328, ал.1,т.2 от КТ той е предизвестен, че след изтичане на 30 дни от получаване на предизвестието трудовото му правоотношение ще бъде прекратено. Така със заповед № 7 от 06.02.2014 г., на основание чл.328, ал.1,т.2, предл. 2 ро от КТ, считано от 07.02.2014 г. трудовото правоотношение с ищеца е прекратено. От представеното  по делото заверено копие от заповедта не става ясно кога тя е връчена на ищеца, тъй като няма отбелязана дата на връчване, нито подпис от същия, но между страните няма спор, че заповедта е връчена и трудовото правоотношение е прекратено, считано от 07.02.2014 г. От страна на ищеца е представено и удостоверение № 2 от 26.10.2011г., издадено от Общинска избирателна комисия, Община Н., обл.Ш., от което е видно, ищецът П.Ю.П. с ЕГН: ********** е избран за общински съветник на изборите, проведени на 23.10.2011 г. Общоизвестен факт е  също така, че местни избори се провеждат на четири години. В чл. 35 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е регламентирано, че трудовото правоотношение с общински съветник не може да бъде прекратявано през времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда, т.е включително и на основание съкращаване на щата в предприятието - работодател. Безспорно по делото се установява, че ищецът е общински съветник, а  прекратяването на трудовото му правоотношение е извършено по време на мандата му като такъв, на основание чл. 328, ал.1, т.2 , предл – 2 ро от КТ, а именно поради съкращаване на щата. С  разпоредбата на чл. 35 от ЗМСМА законодателят е предвидил специална закрила на общинските съветници, действаща по време на техния мандат. Забраната да бъде прекратявано трудовото им правоотношение на посочените основания е абсолютна и в случая е без значение дали на работодателя е известно качеството на общински съветник на работника или не. В конкретния случай прекратяването на трудовото правоотношение на ищеца П.Ю.П. на посоченото основание е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.   

           

            По иска по чл.344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на предишната работа, съдът намира, че същия е основателен и доказан. Основателността на тази претенция е в подчинение на искът по чл.344,  ал.1, т.1 от КТ  и изцяло зависи от неговото решаване. Ищецът е предявил искане да бъде възстановен на предишната си работа, а именно на длъжността „Техник горско стопанство” с НКПД: 31 43-3001. в „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, както е актуалното наименование на работодателя.  Поради наличието на положителна предпоставка, каквато е признаването на прекратяването на правоотношението за незаконно, то иска следва да се уважи и ищецът бъде възстановен на предишната работа.

 

            По иска по чл.344, ал.1, т.3 от КТ.

            Ищецът е предявил  и претенция по чл. 344, ал.1, т.3 от КТ, за заплащане на обезщетение за времето, в което е останал без работа, в размер на 4 026 лв. Видно е от представените копия на страници от трудова книжка № 274/9/ серия Т, №591365 на ищеца, там е  направено отбелязване на трудовия стаж, като последното такова е с дата на постъпване на работа в ТП ДГС на 01.11.2013 г. и дата на прекратяване на правоотношението  на 07.02.2014 г. ищецът е  представил и копие от регистрационна карта в Дирекция „Бюро по труда” град Н.П., от която е видно ,че се е регистрирал като активно търсещ работа безработен на 19.02.2014 г. Представената служебна бележка № 107 от 19.02.2014 г., изд.от Агенция по заетостта, Дирекция „БТ”,филиал Н. също потвърждава регистрацията на ищеца като търсещо работа лице, считано от 19.02.2014 г. При това положение съдът счита за доказана претенцията на ищеца с основание чл. 344, ал.1 ,т.3 от КТ, касаеща обезщетение за времето, през което ищеца е останал без работа поради уволнението. Установява се от заключението на назначената съдебно счетоводна експертиза, което съдът кредитира, че размерът на месечното брутно трудово възнаграждение на ищеца за месец януари 2014 г./ месеца, предхождащ месеца на прекратяване на трудовото му правоотношение/ е 671 лв. Претенцията на ищеца касае целия допустим от закона за обезщетяване шестмесечен период. Съдът обаче намира, че не може да се произнася за бъдещ период, касаещ времето след произнасяне на настоящото решение. Затова следва да присъди обезщетение за периода от прекратяване на правоотношението на 07.02.2014 г. до постановяване на настоящото решение или за 3 месеца, през които ищецът е останал без работа в следствие на незаконосъобразното уволнение, понеже за този период приема за доказано, че ищецът е останал без работа. Така обезщетението следва да възлиза на сумата от 2 013 лв.

Ищецът е представил списък на дължимите от ответника разноски в размер на  450 лв., представляващи възнаграждение на представляващия го по делото адвокат. Съдът намира претенцията за основателна и доказана и следва да се уважи.

Предвид на обстоятелството, че трудовите дела са безплатни за ищците и по тях не се плащат първоначални такси ответника следва да бъде осъден да заплати ДТ в размер на 25 лв. за всеки от исковете по чл.344, ал.1, т.1, т.2 от КТ, съгл. чл.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК и 80,52 лв. държавна такса по иска с правно основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ или общо 140,52 лв., по сметка на НПРС.

За направените по делото разноски от РС Н.П. за експертизата в размер на 120лв., ответникът следва да бъде осъден да ги заплати на съда, съгл. чл. 78, ал.6 от ГПК.

            Водим от гореизложеното и на основание чл.315 във вр.чл.235  от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПРИЗНАВА на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ, УВОЛНЕНИЕТО на П.Ю.П. *** с ЕГН **********, постановено със Заповед № 7/06.02.2014 г. инж.Р.И. – Директор на „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адрес на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата, издадена от инж.Р.И. – Директор на ДГС Н.П., ЗА  НЕЗАКОННО.

 

ОТМЕНЯ на основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ Заповед № 7/06.02.2014 г. № 7/06.02.2014 г. инж.Р.И. – Директор на „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адрес на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, за прекратяване на трудовото правоотношение с П.Ю.П. *** с ЕГН **********.

 

            ВЪЗСТАНОВЯВА на основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ П.Ю.П. *** с ЕГН ********** на предишната работа в „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адрес на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, представлявано от инж.Р.И. – Директор, на длъжността „Техник горско стопанство” с НКПД: 31 43-3001.

 

            ОСЪЖДА на основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адерс на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, представлявано от инж.Р.И. – Директор, ДА ЗАПЛАТИ на П.Ю.П. *** с ЕГН **********, сумата от 2 013 лв.(две хиляди и тринадесет лева), представляваща обезщетение за оставането му без работа, считано от 07.02.2014 г. до постановяване на настоящото решение -08.05.2014 г. (за 3 месеца).

 

            ОСЪЖДА „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адерс на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, представлявано от инж.Р.И. – Директор, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Н.П. държавна такса върху уважените искове в размер на 140,52 лв./сто и четиридесет лева и петдесет и две ст. /.

 

            ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.6 от ГПК „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адерс на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, представлявано от инж.Р.И. – Директор, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Н.П. направените по делото разноски в размер на 120лв.(сто и двадесет лива).

 

            ОСЪЖДА „Североизточно държавно предприятие ДП ТП ДГС Н.П.”, със седалище и адерс на управление гр. Н.П., ул.”***” № 44, ЕИК по Булстат ***, представлявано от инж.Р.И. – Директор,  ДА ЗАПЛАТИ на П.Ю.П. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 450лв./четиристотин и петдесет  лева/.

 

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, поради това, че същото е изготвено извън срока по  чл.316 от ГПК.

 

На основание чл.345, ал.1 от КТ  след влизане в законна сила на решението по делото ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение до ищеца за възстановяването му на предишната работа, който може да се яви за заемане на длъжността в двуседмичен срок.

                                                                       Районен съдия:........../   П  /...........................                                                                                                            Галина Николова