Р Е Ш Е Н И Е

№ 242

гр. Н., 24.07.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд - Н. в публичното заседание на двадесет и първи юли през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело №308 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба с правно основание по чл.274, ал.1, т.1 от КЗ във вр. с чл.45 от ЗЗД с цена на иска от 1 500 лв. от ищцовата страна “Застрахователна компания Уника” – АД – гр. С., представлявана от Н.Г. и Д.Т., с пълномощник по делото адв. Д. К. против ответника Х.Б.Х. ***.

            Ищцовата страна твърди, че в 01.30 часа на *** г. в град Н., обл. Ш., по улица „***” /пред ***/ ответникът, управлявайки лек автомобил „***” с рег. № ***, собственост на М.Н.Л., под въздействието на алкохол, с концентрация в кръвта от 1.74 промила, не съобразил скоростта си на движение с наличието на ляв завой и изгубил контрол върху управлението. Така пропуснал завоя и предизвикал ПТП с материални щети, като блъснал паркирания лек автомобил „***” с рег. № ***, собственост на Ж.Г.В. от гр.Н., обл. Ш.. Горните факти били възпроизведени в протокол за ПТП, подписан от ответника без възражения. За произшествието бил съставен акт за установяване на административно нарушение бланков №0116823, с посочено административно нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП. На ответника бил издадени талон за кръвна проба. В резултат на произшествието по лекия автомобил „*** И” с рег. № *** настъпили следните материални щети: до степен на неизползваемост - задния капак, десен стоп, централен стоп, облицовка на задна броня, заден ляв калник, заден шумозаглушител, маслен картер ДВГ и маслена помпа. Настъпила тежкостепенна деформация на основата на задната броня, пода на багажника, задния десен калник и средностепенна деформация на задна дясна колона и десен праг. Огледът на щетите бил документиран от опис на щета №*** г., изготвен от експерт на ищеца. Собственикът на лекия автомобил „***” с рег. № *** М.Н.Л. имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”, валидна за периода от 13.10.2009 г. до 12.10.2010 г. с ищцовото дружество. На 09.11.2009 г. Ж.Г.В. предявил претенция към ищеца за заплащане на щетата по собствения му  лек автомобил „***” с рег. № ***. Разходите за възстановяване на щетата възлезли на 2012,16 лв., от които 1 475,52 лв. за подмяна на детайли и материали; 100,80 лв. за труд по монтаж и демонтаж; 170,40 лв. за вложен в ремонтни работи труд и 265,44 лв. за труд и материали за боядисване. Ищцовото дружество обаче сключило писмено споразумение за заплащане на общо обезщетение в размер на 1 500 лв. и заплатило тази сума на Ж.Г.В. по банков път, с нареждане за плащане №1/11.12.2009 г. Затова за ищеца възникнало регресно вземане срещу ответника. Поради тези, изложени в исковата молба обстоятелства, ищцовата страна моли, съдът да постанови решение, с което да осъди ответника Х.Б.Х. *** да заплати на “Застрахователна компания Уника” – АД – гр. С. сумата от 1 500 лв, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба до пълното изплащане на сумата. Ищцовата страна претендира да й бъдат присъдени и направените по делото разноски.

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото, с указан едномесечен срок за писмен отговор. В срока на отговор такъв не е депозиран, не са посочени писмени доказателства и не са направени искания. В съдебно заседание ответникът се явява лично, като признава иска, както по основание, така и по размер.

Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното:

На 08.11.2009 г. в гр. Н. около 01.30 часа ответникът Х.Б.Х. *** в посока ул. „***”, управлявайки лек автомобил „***” с рег. №***. шофирал след употреба на алкохол и с несъобразена скоростта си на движение. При ляв завой той изгубил контрол над управлението на автомобила и предизвикал пътно-транспортно произшествие, като се ударил в паркирания на улицата лек автомобил „***” с рег. №Н ***, собственост на Ж.Г.В. от гр. Н.. За настъпилото произшествие бил съставен протокол за ПТП №1034846 от 08.11.2009 г., с отразени в него обстоятелства на произшествието. Също така на ответника били съставени и два акта за установяване на административно нарушение бл. №016822 от 08.11.2009 г. – за нарушение на чл.5, ал.2, т.3 от ЗДвП и бл. №016823 от 08.11.2009 г. – за нарушение на чл.20, ал.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗдВП. Въз основа на втория от посочените актове за установяване на административно нарушение, е било издадено и наказателно постановление №1178 от 17.11.2009 г., като с него за виновно нарушение на чл.20, ал.2 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП на ответника са наложени административни наказания глоби в общ размер на 110 лв. Постановлението е влязло в законна сила на 30.11.2009 г. Относно обстоятелството, че ответникът е управлявал автомобила след употреба на алкохол, е било образувано досъдебно производство за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и с определение, одобряващо споразумение по НОХД №81/2010 г. на НпРС, на ответника е било наложено наказание пробация за това престъпление.

Всички горепосочени факти се доказват безспорно от писмените доказателства, също посочени по-горе, както и от писмо изх. №10947/23.11.2009 г. на Началника на РУП – Н. до ищцовата страна, справка от мл. автоконтрольор Г. Г. с предложение за изпращане на полицейска преписка в Н. районна прокуратура и от служебно извършената справка за приключилите в НпРС наказателни производства, а и тези обстоятелства не се оспорват от страна на ответника.

Установява се от представените в заверени копия и неоспорени писмени доказателства - уведомление за щета №*** от 20.11.2009 г.; опис на щета №***; опис-заключение по същата щета от 10.12.2009 г. и описание на разходите по претенция №***, че вследствие произшествието по автомобила „***” с рег. №Н *** са настъпили следните щети: до степен на неизползваемост - задния капак, десен стоп, централен стоп, облицовка на задна броня, заден ляв калник, заден шумозаглушител, маслен картер ДВГ и маслена помпа. Настъпила тежкостепенна деформация на основата на задната броня, пода на багажника, задния десен калник и средностепенна деформация на задна дясна колона и десен праг. Видно е от посочените документи, че общата стойност на причинената щета възлиза на сумата от 2012, 16 лв., включваща разходи за подмяна на детайли, демонтаж и монтаж, ремонт и труд и материали за боядисване.

Доказва се от приложената по делото застрахователна полица №***, валидна от 13.10.2009 г. до 12.10.2010 г., че ищцовата страна е имала сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” със собственика на автомобила „***” с рег. №Р ***  М.Н.Л.. Видно е също така, че произшествието, предизвикано от ответника се е осъществило именно в срока на действие на договора за застраховка.

На 09.11.2009 г. между ответника, в качеството му на участник в произшествието и Ж.Г.В. – собственик на автомобила „***” с рег. № ***, е било сключено споразумение /приложено по делото в заверено копие/ за изплащане на обезщетение за вредите, причинени от пътно-транспортното произшествие. Страните са се споразумели, че ответникът ще заплати на В. сумата от 1 500 лв. за щетите, причинени от произществието. Това обаче очевидно не е било сторено от страна на ответника, тъй като В. е предявил искане за плащане към ищцовата страна. От представеното по делото преводно нареждане от 15.12.2009 г. /представено по делото в заверено копие/ се установява, че за възстановяване на причинените по пострадалото МПС щети е била заплатена от страна на ищеца на увреденото лице Ж.Г.В. от гр.Н. сумата от 1 500 лв.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка съдът прие от правна страна следното: Разпоредбата на чл.274, ал.1, т.1 от КЗ предвижда, че освен в случаите по чл.227, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътно-транспортното произшествие е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог. В конкретния случай ответникът е управлявал лекия автомобил с концентрация на алкохол 1,74 промила. Този факт не се и оспорва от него. Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” – ЗК „Уника” АД е платил  директно на увредения, съгласно чл.226, ал.1 от КЗ, според който текст увреденият, спрямо който застрахованият е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя. Така за ищцовото дружество е възникнало правото на регресно вземане спрямо ответника – деликвент, причинил ПТП при управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма, в случая с концентрация на алкохол в кръвта от 1,74 промила, при допустима от закона под 0,5 промила. 

Предвид гореизложеното съдът намира предявения иск за основателен и доказан и счита, че като такъв искът следва да се уважи изцяло. Претендираната сума следва да се присъди ведно със законната лихва, считано от подаването на исковата молба на 31.03.2014 г. до окончателното плащане.

Ответникът следва да плати на ищеца и направените от последния разноски, в общ размер на 476 лв., от които 62 лв. заплатена държавна такса и 414 лв. адвокатско възнаграждение.

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСЪЖДА Х.Б.Х.  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ЗК “УНИКА” - АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” №***, представлявано от изпълнителните директори Д.Т. и Н.Г. СУМАТА от 1 500 лв. /хиляда и петстотин лева/, представляваща изплатено застрахователно обезщетение на Ж.Г.В. от гр.Н., обл. Ш.,  ведно със законната лихва, считано от 31.03.2014 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА Х.Б.Х.  с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ЗК “УНИКА” АД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” №***, представлявано от изпълнителните директори Д.Т. и Н.Г. СУМАТА от 476 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева/, представляваща направените от ищеца разноски в производсвотото, от които 62 лв./ шестдесет и два лева/- заплатена държавна такса и 414 лв./ четиристотин и четиринадесет лева/- адвокатско възнаграждение.

 Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: