Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 281

 

гр.Н.П.,   23.09.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд – Н.П. в публичното си заседание на шестнадесети септември  две хиляди и четиринадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.С.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  310  по описа на НПРС за 2014 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

С ВЗС решение съдът е допуснал извършването на делба между С.Х.Г. и В.Х.В., на следния недвижим имот, самостоятелен обект в сграда с идентификатор *.*.*.*.*, с площ от 77,48 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра), с предназначение - – жилище, апартамент, находящ се в сграда № * разположена в поземлен имот с идентификатор *.*.* с адрес гр. Н.П., ул.”***” № *, вх.*, ет.*, ап.* при граници: на същия етаж *.*.*.*.*, под обекта *.*.*.*.*, над обекта *.*.*.*.*, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-20/28.08.2005 г. на ИД на АГКК гр. Ш., заедно с припадащите се избено помещение № №* със застроена площ от 4.06 кв.м.(четири квадратни метра и шест квадратни сантиметра) и 1418/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и 1418/100 000ид.ч. от правото на строеж върху мястото от 7 165кв.м., при равни квоти: за С.Х.Г.  ½ ид.ч.и за В.Х.В. – ½ ид.ч.

Страните  не са предявявали претенции по сметки или възлагане на имоти по реда на чл.346 от ГПК .

 

В съдебно заседание във втората фаза на делбата съделителите  са представили съдебна спогодба, с която са уредили имуществените си отношения. Съдебната спогодба е от дата 16.09.2014 г. и предшества провеждането на съдебното заседание по делото. Съгласно спогодбата имота се предоставя в дял на В.Х.В., като се съгласяват същата да заплати парично уравняване на дела на С.Х.Г. в размер на 9 600лв. до 30.11.2014 г.

По делото е назначена експертиза за определяне поделяемостта на допуснатия до делба имот и пазарна му стойност, както и стойността на всеки от дяловете. Видно от заключението на вещото лице пазарната стойност общо на допуснатия до делба имот 19 200 лв., като имота е неделим.

 Съдът като прецени направената от страните спогодба, намери, че същата не противоречи на морала, отговаря на закона и взетото с нея решение по разпределяне на имуществената общност между страните по делото е в техен общ интерес, поради което при постановяване на настоящето решение следва да се съобрази с постигнатата спогодба.

Всяка от страните следва да бъде осъдена да заплати ДТ в размер на 2% върху стойността на дела си, поради постигането на спогодба, а съделителката, която получава имота следва да бъде осъдена да заплати на другата съделителка равностойността на дела й.

Стойността на всеки от дяловете на двете съделителки е 9 600лв. и всяка една от тях дължи по 192лв. държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.353 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ В ДЯЛ НА В.Х.В. с ЕГН ********** ***, следния недвижим имот: , самостоятелен обект в сграда с идентификатор *.*.*.*.*, с площ от 77,48 кв.м. (седемдесет и седем квадратни метра и четиридесет и осем квадратни сантиметра), с предназначение - – жилище, апартамент, находящ се в сграда № * разположена в поземлен имот с идентификатор *.*.* с адрес гр. Н.П., ул.”***” № *, вх.*, ет.*, ап.* при граници: на същия етаж *.*.*.*.*, под обекта *.*.*.*.*, над обекта *.*.*.*.*, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-20/28.08.2005 г. на ИД на АГКК гр. Ш., заедно с припадащите се избено помещение № * със застроена площ от 4.06 кв.м.(четири квадратни метра и шест квадратни сантиметра) и 1418/100 000 ид.ч. от общите части на сградата и 1418/100 000ид.ч. от правото на строеж върху мястото от 7 165кв.м.

Пазарната стойност на имота е 19 200лв.

 

ОСЪЖДА С.Х.Г.  с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ ДТ (2%) върху стойността на дела си в размер на 192лв. (сто деветдесет и два лева).

 

ОСЪЖДА В.Х.В. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ ДТ (2%) върху стойността на дела си в размер на 192лв. (сто деветдесет и два лева).

 

ОСЪЖДА В.Х.В. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА С.Х.Г. с ЕГН ********** ***, за уравняване на дела й сумата от 9 600лв. (девет хиляди и шестстотин лева) в срок до 30.11.2014 г. (тридесети ноември две хиляди и четиринадесета година), като в случай на неизпълнение в срок В.Х.В. с ЕГН ********** изпада в забава и без парична покана, като от този момент започва да тече и законна лихва за забава върху сумата до окончателното й изплащане.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш., в двуседмичен срок от връчването му на страните.      

 

                                                          Районен съдия : .......................................

                                                                                           Галина Николова