Р    Е   Ш   Е  Н   И   Е

№ 199

гр. Н.п., 16.06.2014 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

            Районен съд –  Н.п. в публичното заседание на четиринадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                 Районен съдия: СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Радева гражданско дело №337 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

     Делото е образувано въз основа на подадена жалба от  “Б.” ЕООД – гр. Ш., представляван от управителя З. Б., чрез пълномощника  адв. Н. К. от АК-Ш. против Заповед №РД*/*Г.  на Директора на Областна дирекция “З.” – гр. Ш..

           Жалбоподателят  твърди, че атакуваната заповед му е връчена на 27.08.2013г. Отразената в нея фактическата обстановка по случая била невярна а  заповедта е незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния закон.  Съгласно чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, твърди жалбоподателят, по искане на собствениците,земеделските земи с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на съответната община и се предоставят на собствениците им, а в случай на неправомерно ползване на земи от Държавен поземлен фонд заповедта следва да се издаде от директора на ОД „З.”. Във всички случаи обаче заповедта представлява индивидуален административен акт. В обжалвания такъв обаче липсвало посочване на фактическите обстоятелства, въз основа на които директора на ОД ”З.” е установил предпоставките на чл. 34 от ЗСПЗЗ. Наличието на мотиви за издаването винаги е гаранция за законосъобразност на акта, а тук липсвали такива. Това довело до нарушение на изискването за форма по чл. 59, ал.2, т.4 от АПК и съответно представлява самостоятелно основание за отмяна. Дружеството освен това не било уведомено за стартиралото административно производство, като това е нарушило правото му на защита. Така на жалбоподателя не станало процесните земи от Държавен поземлен фонд ли са, от кой момент и как е изчислено рентното плащане, в какъв период дружеството е ползвало неправомерно земеделските земи. Предвид тези и други съображения, подробно развити в молбата, процесуалният представител на жалбоподателя, моли, оспорената заповед да бъде отменена.

            Администартивният орган - Директора на Областна дирекция “З.” – гр. Ш., чрез представителя - юрисконсулт П.Н. счита жалбата за неоснователна. Намира, че безспорно е установено в хода на процеса, че жалбоподателят е обработвал имота, предмет на заповедта. Заявява, че оспорваният административен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на процесуалните правила. Поради това, моли подадената жалба да бъде отхвърлена.

След като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, жалбоподателят е надлежна страна в процеса, поради което жалбата се явява процесуално допустима. Делото е подсъдно на Районен съд- Н.п. и се разглежда по реда на АПК, съгласно разпоредбата на пар.19, ал.1 от ЗИД на АПК /ДВ бр.39/2011 г./.

       Със Заповед №РД*/*Г. г. на Директора на Областна дирекция “З.” – гр. Ш., на основание чл.34, ал.1 и 8 от ЗСПЗЗ и Приложение №1 към заповедта, е наредено да се изземат 34.947 декара земеделска земя,ваходяща се  в землището на с. Т.И., общ.К., обл. Ш., неправомерно ползвана от жалбоподателя.,а именно: имот №*,с  площ от 34.947дка. В обстоятелствената част на заповедта е посочено, че е било установено ползване на земеделска земя от Държавния поземлен фонд, без правно основание от страна на жалбоподателя  “Б.” ЕООД – гр. Ш., а в диспозитива на административния акт, освен нареденото изземване на земите, е даден тридневен срок от издаване на заповедта, дружеството може да внесе по изрично посочена сметка на МЗХ сумата от 4717.85лв., представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година, за неправомерното ползване посочените декари земеделска  земя, собственост на ДПФ.В приложението към заповедта е посочено,че средна годишна рента за ползвана площ от ДКА е 45.00лв.

      Заповедта е подписана от името на А.П.-Директор на Областна дирекция “З.”гр.Ш.,със запетая и видно от представените от адм.орган писмени доказателства- Заповед №РД-*/*г..,издадена от Министъра на З.то и храните,Заповед №РД */*г.и Заповеди №РД */*г..,издадени от Директора на Областна дирекция “З.”Ш. е,че процесната заповед е подписана от Е.Х.Х. –главен секретар при Областна дирекция “З.”гр.Ш.,на който оправомощеният да издава заповеди по този текст от закона- директорът на ОД”З. “гр.Ш. А.П. е делегирала правомощията си  за периода 12.08.2013г.до 23.08.2013г.включително.   

       От страна на административния орган е представен като писмено доказателство Констативен протокол №14-2013 за състоянието и ползването на земите от ДПФ ,находящи се в землището на с.Т.И. към 31.05.2013г.,от дата 27.05.2013г.на комисия в състав: А.П.,Ю.Х. и Н.Н. /служители при ОСЗ К./.В т.39 от протокола,,комисията е констатирала,че имотът с пл.№0*, представляващ част от ДПФ ,се ползва от “Б.”ЕООД гр.Ш..

       Ответникът – Директорът на ОС”З.”гр.Ш. е представил и писмени доказателства,че е уведомил жалбоподателя “Б.”ЕООД за започналата административна процедура по реда на чл.34  ал.1 и ал.8 от ЗСПЗЗ чрез писмо с обратна разписка ,връчено му на 28.08.2013г.

      Представена е и извадка от публичният регистър  за декларирани плащания на земеделски производители  при ДФ”З.”/което представлява печатни материали,годни доказателствени средства по смисъла на чл.187 от ГПК/ и от които се установява,че въпросния земеделски имот е деклариран от бенефециента “Б.”ЕООД за получаване на европейски субсидии и получаване на помощи като земеделски производител.

     Представени за Заповед №РД*/*г..,издадена от Директора на Областна дирекция “З.”гр.Ш. и Протокол за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за землищата от Община К.,обл.Ш.,на комисия,назначена със заповед №РД */*г.,издадена от Директора на ОД “З.”гр.Ш.,от които се установява,че за периода от 01.10.2012г.до 30.09.2013г.в регистъра на договорите за наем и аренда в Общинска служба по З. гр.К. са регистрирани общо 110бр.договори за наем и аренда,вписани в Службата по вписвания и размера на средното годишно рентно плащане за землищата от община К.,обл.Ш. за стопанската 2012/2013г. за с.Т.И. е 44.87лв.на декар

      От анализа на събраните по делото писмени доказателства,съдът направи следните правни изводи:

      Оспорената заповед е издадена от компетентен орган -Директора на Областна Дирекция ”З.”гр.Ш.,чрез надлежно упълномощено от него длъжностно лице, ,при спазване на изискванията за писмена форма.Административният орган  е изложил фактическите основания за издаване на заповедта-наличието на земя от ДПФ,които се ползва неправомерно от адресата на заповедта.Посочено е правното основание за издаване на заповедта .-чл.34 ал.1 и 8 от ЗСПЗЗ.

     При издаване на заповедта не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

     Предвидената в чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ процедура представлява по смисъла си административна интервенция в защита правата на собствениците на земеделска земя,неоснователно и неправомерно накърнени от други лица.За да бъде същата законосъобразно проведена е необходимо спазването на три кумулативно изискуеми се предпоставки:1/сезиране на компетентния административен орган от собственик или ползвател на правно основание, 2/ползване на имотите от трети лица и 3/това ползване да е неправомерно.

       Съгласно чл.34 ал.8 от ЗСПЗЗ процедурата е приложима и по отношение на земеделски земи,включени в ДПФ. /в този смисъл е и Решение на АС гр.Ш. по АД №4290/2010г./.

       От представените от административния орган в съдебно заседание доказателства: скица №*/*г.се установява,че процесният недвижим имот е НИВА  с пл.№0* в землището на с.Т.И.,обл.Ш., с площ от 34.947дка,намира се в местността “Д.”,трета  категория,при граници и съседи:имоти с №№*,*,*,* и * и е собственост на Държавен поземлен фонд.Доколкото тази скица е издадена не в хода на инициираното административно производство,а след това-в хода на съдебното производство,то очевидно е ,че нейната формална и материална доказателствена сила не може да бъде коментирана към момента на изготвяне на атакуваната административна заповед,поради и което съдът не я цени като годно доказателствено средство.

       По делото не се спори,че процесната земеделска земя е част от ДПФ,както и ,че към момента на издаване на заповедта се ползват от жалбоподателя/арг.за това съдът намира най-вече в представените печатни материали /извадка от публичният регистър  за декларирани плащания на земеделски производители  при ДФ”З.”,удостоверяващи,че за стопанските 2012/2013г.,”Б.”ЕООД е кандидатствал за получаване на помощи като земеделски производител именно за процесния недвижим имот/.Не са ангажирани и никакви доказателства,удостоверяващи,че оспорващият/в случая жалбоподателят/ е обработвал посочените земеделски земи на годно правно основание.

        В тежест на административния орган беше да ангажира писмени доказателства,от които да е видно по какъв начин е изчислена сумата,която е била вменена в тежест на жалбоподателя за заплащане – 4 717.85лв../представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за времето на неправомерно ползване/.

    В административната преписка са приложени Заповед №РД*/*г..,издадена от Директора на Областна дирекция “З.”гр.Ш. и Протокол за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за землищата от Община К.,обл.Ш.,на комисия,назначена със заповед №РД */*г.,издадена от Директора на ОД “З.”гр.Ш.,от които се установява,че за периода от 01.10.2012г.до 30.09.2013г.в регистъра на договорите за наем и аренда в Общинска служба по З. гр.К. са регистрирани общо 110бр.договори за наем и аренда,вписани в Службата по вписвания и размера на средното годишно рентно плащане за землищата от община К.,обл.Ш. за стопанската 2012/2013г. за с.Т.И. е 44.87лв.на декар.За коретност следва да се посочи,че трикратният  размер на средното годишно рентно плащане през предходната година за нива с площ от 34.947дка,находяща се в землището на с.Т.И.,обл.Ш. възлиза на 4 704.22лв.,а не както е посочил в заповедта си административния орган 4 717.85лв.След като в параграф 2е от ДР към ЗСПЗЗ е предвидено,че “Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове/като валутна единица,но не е посочено изрично ,че следва да се извършва закръгляне на сумата само в лева,без стотинки/ за декар от комисия,назначена със заповед на директора на областната дирекция “З.”,въз основа на данни,предоставени от съответната общинска служба по З.,за средната стойност на рентните вноски,изчислена на база повече от половината договори,вписани в службата по вписванията и регистрирани н общинската служба по З..,това очевидно е следвало да бъде съобразено от административния орган при издаване на заповедта.

     При така установеното от фактическа страна ,съдът намира  ,че следва да измени издадената заповед,само в частта й за осъждане на жалбоподателя  да заплати по сметка на МЗХ сумата в размер на 4 717.85лв. и вместо това му се вмени за заплащане сумата в размер на 4 704.22лв.В останалата й част, в която е постановено да се изземе имота ,описан в Приложение №1 към нея.заповедта следва да бъде потвърдена.

      Водим от гореизложеното,

 

                                                  Р      Е    Ш    И  :

 

        ИЗМЕНЯ  Заповед №РД*/*Г. г. ,издадена от Директора на Областна дирекция “З.” – гр. Ш.  САМО В ЧАСТТА Й,в която на основание чл.34 ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ е постановено  ЕТ”З. Б.” с Булстат:***,представлявано от ЕТ”З. Г. Б. с ЕГН:**********,***  да заплати по сметка на МЗХ  сумата в размер на 4 717.85лв../представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за времето на неправомерно ползване/,като вместо това ПОСТАНОВЯВА:На основание чл.34 ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ  ЕТ”З. Б.” с Булстат:***,представлявано от ЕТ”З. Г. Б. с ЕГН:**********,***  да заплати по сметка на МЗХ  сумата в размер на 4 704.22лв../четири хиляди седемстотин и четири лева двадесет и две стотинки -представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за времето на неправомерно ползване на процесния недвижим имот,описан в Приложение №1,съставляващо неразделна част от заповедта..

      ПОТВЪРЖДАВА Заповед №РД*/*Г. г. ,издадена от Директора на Областна дирекция “З.” – гр. Ш. в останалата й част,

      Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Ш. в  четиринадесетдневен срок от  връчването му  на страните.

                                                                                                  

                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: