П Р О Т О К О Л № 287

 

гр. Нови пазар, 24.09.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 24.09.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

При участието на секретар  Б.А. сложи за разглеждане Гр. дело № 370 по описа за  2014  год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

            На поименно повикване в  10.30 часа се явиха : 

            Страните, ред.призовани не се явяват, не изпращат представители.

            Съдът счита, че доколкото никоя от страните не се явява, следва да остави делото за разглеждане на второ четене. Ето защо, 

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            Оставя делото на второ четене.

 

            На второто четене в 10.45 часа.

            Ищцовата страна, ред.призована не изпраща представител.

            Ответникът, ред.призован не се явява.

            Съдът докладва депозираната молба от ищцовата страна, с която страната моли да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие. Изразява становище, че поддържат исковата молба, моли да се приемат доказателствата по делото и прави искане съдът да постанови неприсъствено решение на основание чл.238 от ГПК в случай, че ответникът не се яви в съдебно заседание.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                                                 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът констатира, че е изготвил проект за доклад по делото, който е изпратен и получен от страните. От никоя от страните не е постъпило възражение, искане или становище във връзка с доклада, поради което на основание чл.146, ал.1 от ГПК, пристъпва към изготвяне доклад по делото: Предявена е искова молба с обективно съединени установителни искове с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 730, 58 лв., с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 344, 42 лв. и с правно основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 115, 81 лв., като молбата е предявена по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415 от ГПК от страна на “БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” - ЕАД – гр. С., представлявано от М.Ж.М.Ф., а по делото от процесуалния представител юрисконсулт Д.И.В. против В.С.Г. ***. Заявените от ищцовата страна факти по делото са следните: На 02.04.2012 г. между ищцовата страна, като кредитодател, и ответника, като кредитополучател бил сключен договор за потребителски заем CASH – *** в размер на  900.00 лв. Ищцовата страна изплатила сумата по кредита лично на клиента, като с това дружеството изпълнило задълженията си по договора. От този момент, по силата на сключения договор за ответника възникнало задължението да погаси заема на 30 седмични вноски, всяка от които по 51.00 лв. Вноската включвала изплащане на главница и надбавка, представляваща печалба на ищеца. Но ответникът преустановил плащането на вноските на 11.06.2012 г., като към тази дата изплатил 9 броя седмични вноски. Съгласно условията на сключения договор за кредит, при просрочие на четири или повече седмични вноски, вземането на кредитора ставало предсрочно изискуемо в пълен размер. Неплатените от ответникът 21 броя вноски били изискуеми към датата 02.07.2012 г. Поради това в случая ответникът дължал на ищцовата страна сумите: 730.58 лв. – главница, 344.42 лв. – печалба на дружеството и 115.81 лв. – обезщетение за забава за периода от 02.07.2012 г. до 28.01.2014 г. Ищцовата страна подала в съда заявление по чл.410 от ГПК за въпросните суми, за което било образувано ч.гр.д. №169/2014 г. Срещу длъжника била издадена заповед за изпълнение. По това дело постъпило възражение от страна на длъжника в законоустановения срок против заповедта за изпълнение, като съдът предоставил на ищцовата страна едномесечен срок за предявяване на иск за установяване на вземането. Поради така изложените в исковата молба обстоятелства, ищцовата страна моли съда, след като се увери в основателността на исковата претенция, да постанови решение, с което да приеме за установено, че ответникът й дължи сумите от 730.58 лв. – главница, 344.42 лв. – печалба на дружеството и 115.81 лв. – обезщетение за забава за периода от 02.07.2012 г. до 28.01.2014 г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаването на заявлението по чл.410 от ГПК, до окончателното плащане. Ищцовата страна моли и да й бъдат присъдени направените по делото разноски. С исковата молба са посочени писмени доказателства и са направени доказателствени искания.

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв не е депозиран, не са посочени доказателства, не са направени доказателствени искания.

            Относно разпределението на доказателствената тежест: Ищцовата страна следва да докаже всички твърдяни от нея в исковата молба обстоятелства – наличието на сключен договор за кредит, просрочието на задължението на ответника по договора, предсрочната изискуемост на претенциите и размера на претенциите.

 

            Съдът на основание чл.146, ал.4 от ГПК

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както следва: погасителен план, Договор за потребителски паричен кредит CASH*** от 29.03.2012 г., общи условия по договор за заем, погасителен план към договор за кредит от 02.04.12 г., както и от служебно приложеното ч.гр.дело №169/2014 г. по описа на НпРС.

             

            По направеното искане за постановяване на неприсъствено решение съдът намира, че са налице предпоставките за това. Ответникът не е депозирал отговор по иска, а и не се явява на заседанието по делото и не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие. На същия са указани последиците от неявяване в съдебно заседание и неподаване на отговор, а именно, че съдът по искане на ищеца може да се произнесе с неприсъствено решение като тези указания са му дадени, както с разпореждането на съда от 20.05.2014 г., което е получил на 10.06.2014 г., така и с доклада на съда, който е получил на 28.07.2014 г. Ето защо, съдът      като констатира, че от страните няма други искания и не са представени други доказателства

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

            ОБЯВЯВА, че ще се произнесе с неприсъствено решение.

            ПРИСТЪПВА към произнасяне с решение.

 

            За да се произнесе , съдът съобрази следното:

Предявени са обективно съединени установителни искове с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 730, 58 лв., с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 344, 42 лв. и с правно основание по чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 115, 81 лв.

            От страна на ищеца е направено искане за произнасяне от съда с неприсъствено решение.

            Съдът намира, че в случая са налице предпоставките на чл.238 от ГПК, тъй като ответникът не е представил отговор на исковата молба, не се е явил в заседанието по делото, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие и от страна на ищеца е направено изрично искане за произнасяне на съда с неприсъствено решение по делото. Безспорно са налице и условията на чл.239, ал.2 от ГПК  - на ответника са указани последиците от неспазване срока за подаване на отговор на исковата молба и от неявяването му в съдебно заседание, а от посочените в исковата молба обстоятелства и от приложените към нея доказателства, искът вероятно е основателен. От представените по делото доказателства, а именно: Договор за потребителски заем CASH*** от 02.04.2012 г., общи условия по договор за заем, погасителен план към договор за кредит от 02.04.2012 г., както и от служебно приложеното ч.гр.дело №169/2014 г. на НпРС е видно, че искът е вероятно основателен.  Така представените документи, с оглед твърдяното от ищцовата страна неизпълнение от страна на ответника на задълженията му по сключения договор, обосновават основателността на исковата претенция, така както е предявена. Ето защо съдът следва да признае за установено, че ответникът дължи на  ищцовата страна претендираните суми, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението по чл.410 от ГПК, а именно от 13.02.2014 г. до окончателното плащане.

            При този изход на процеса на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовата страна направените от последната разноски по заповедното производство, както и по настоящото установително производство. Разноските са следните: за заповедното производство: 125 лв. /от които 25 лв. държавна такса и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение/ и за установителното производство: 425 лв.  /от които 125 лв. държавна такса и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение/, или общо разноски по делото в размер на 550 лв.

            Водим от горното, съдът

     Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.С.Г., с ЕГН **********,*** ДЪЛЖИ на “БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” – ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., община “****, представлявано от М.Ж.М.Ф., с пълномощник по делото юрисконсулт Д.И.В.,  СУМАТА от 730.58 лв. /седемстотин и тридесет лева и петдесет и осем стотинки/ – главница, 344.42 лв. /триста четиридесет и четири лева и четиридесет и две стотинки/ – печалба на дружеството и 115.81 лв. /сто и петнадесет лева и осемдесет и една стотинки/ – обезщетение за забава за периода от 02.07.2012 г. до 28.01.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаването на заявлението по чл.410 от ГПК - 13.02.2014 г., до окончателното плащане.

            ОСЪЖДА В.С.Г., с ЕГН **********,*** да заплати на “БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс” – ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., община “****, представлявано от М.Ж.М.Ф., с пълномощник по делото юрисконсулт Д.И.В. направените по делото разноски в размер на 550 лв. /петстотин и петдесет лева/, от които 150 лв. /сто и петдесет лева/ държавна такса за настоящото дело и ч.гр.д. №169/2014 г. на НпРС и 400 лв. /четиристотин лева/ юрисконсултско възнаграждение също за настоящото дело и ч.гр.д. №169/2014 г. по описа на НпРС.

           

            Решението не подлежи на обжалване, но да се изпрати съобщение до ответника, че в едномесечен срок от връчването му може да поиска неговата отмяна от ШОС по реда и при условията на чл.240 от ГПК или да предяви иск по реда на чл.240, ал.2 и ал.3 от ГПК.

           

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /  П  /

           

 

 

            Заседанието завърши в 11.00  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ : /  П  /

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР : /  П  /