Р Е Ш Е Н И Е

№ 334

гр. Нови пазар, 17.11.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 475 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

Предявена е  искова молба от ищците  О.К.И. с ЕГН ********** и И.Р.И. с ЕГН **********, двамата от с. К., обл.Ш. срещу Община Н., представлявана от Кмета Т.Ф.К., за установяване собствеността на ищците върху описания в исковата молба недвижим имот, представляващ нива с площ 3.595 дка, представляваща имот № ***, находяща се в местността „М. „Ч.”” по плана за земеразделяне на с. К., придобит на основание давностно владение. В исковата молба ищците твърдят, че през 1953 г. бащата на ищеца е закупил процесния имот от И. И.Г.. Тогава имотът представлявал дворно място от 3 дка в парцел 324 в кв.24 по плана на с.К. , общ. Н.К., при граници: С. И.Г.,  Г. И.Г. и улица. Изготвили и писмен договор за продажбата, който подписали освен страните  и свидетели. От тогава бащата на ищеца започнал да владее имота, без претенции относно собствеността от други лица. От 1973 г. ищецът започнал да помага на баща си К.И. А. в обработката на дворното място. Същата година сключил брак с втората ищца. Двамата присъединили владението на бащата към своето и продължили да владеят мястото, за себе си. Затова се позовават на изтекла в тяхна полза придобивна давност, правеща ги съсобственици. През 1993 г. бил одобрен нов регулационен план на селото. Дворното място попаднало извън регулация и към настоящия момент представлявало нива с площ 3,595 дка, в местността „М.Ч.”, имот №*** по плана за земеразделяне на с.К., при граници: имоти  ***, №***, №***,№***. Нивата имала статут на земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът никога не бил отчуждаван, включван в блок на ТКЗС,ДЗС или друга образувана въз основа на тях селскостопанска организация. Ищците не знаели за извършеното изключване на имота от регулацията на селото.  Имотът се намирал в непосредствена близост до имота, обитаван от ищците. Владението им продължавало и до момента на подаване на исковата молба. Всичко това пораждало правния интерес у ищците да заведат настоящия иск, с който молят, съдът да признае за установено спрямо Община - гр. Н., обл. Ш.ска, че те са  собственици на основание изтекла в тяхна полза придобивна давност на нивата с площ 3,595 дка, в местността „М.Ч.”, имот №*** по плана за земеразделяне на с.К., обл. Ш., при граници: имоти  ***, №***, №***,№***. 

В предоставения на ответника Община Н. едномесечен срок е постъпил отговор от процесуалния представител юрк. Т.Н.. В отговора се прави възражение, че страните не са осъществявали владение за себе си. Като доказателство за това се изтъква обстоятелството, че през 2012г. ищците подали молба до кмета Общината да им отдаде процесния имот под наем. Такъв договор за наем е  бил сключен за срок от една година, а през 2013г. срокът му е продължен за още една година. Ответникът твърди, че този договор за наем е в сила и към момента. Правят се възражения и за липса на титул за собственост. Твърди се, че декларация от ищците до Д”МДТ” за собственост на имота не е подавана. На второ място се оспорва пълната идентичност на имота, закупен от бащата на ищеца с неформален договор и процесния имот. По посочените причини ответникът моли предявеният иск да бъде отхвърлен, като неоснователен

            Като съобрази представените по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Ищецът О.К.И. е син на К.И. А., починал на *** г., видно от удостоверение за наследници №* *** г., изд. от Кметство с. К., обл. Ш.. Също така от представеното копие от удостоверение за сключен гр. брак от 30.01.2013 г., изд. въз основа на акт за гр. брак № *** г.се установява, че от *** г. ищците са съпрузи. По делото е представено заверено копие на договор за покупко-продажба на недвижим имот, съгласно който на *** г. бащата на ищеца е закупил от И. И.Г. едно дворно място в с. К. с площ 3 декара,  в парцел 324, кв. 24 на селото, при граници С. И.Г., Г. И.Г. и улица.

По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, от заключението на която   се установяват следните факти относно процесния имот:  Имот № *** в местността „Ч.” по КВС на с. К. съответства на частта от имот пл. № 261 по плана от 1993 г., която част е извън регулация, съответства и на част от имот пл. 324 по стария регулационен план. В Община Н. липсват данни имотът да е включван доброволно или по друг начин в ТКЗС, ДЗС или друга селскостопанска организация. На място границите му не са материализирани, като по източната граница със съседните му имот пл. №213 /№*** от КВС/, имот пл. №212 /№ *** от КВС/ и част от имот № *** съществува синор. На място съществува и граница между имотите, отразени в стария план с № 322 и № 323. В разписният лист към стария план имот пл. № 324 от кв. 24 е записан на И. Г. Т., в последствие на К. И.ов А.ов. В разписният лист към плана от 1993 г. имот пл. № 261- нива е записан на К. И.ов А.ов. Допълнено е още /в констативно съобразителната част/, че по стария план на с.К. част от имот пл. №324 /с площ 5 250 кв.м./попада в регулация и е образуван УПИ *-*, друга част попада под улица, а остатъка е изключена от регулационния план. Съгласно одобрения през 1993 г. дворищно рег. план бившия имот № 324 е отразен вече като имот № 261, с видоизменени граници и с площ 4300 кв.м. Част от имот пл. № 261попада в регулация /образува УПИ *-* от кв. 25/,  друга част попада под улица, а останалата е извън регулация и представлява имот №*** по КВС с площ 3595 кв.м. Следователно процесният имот с № *** с площ 3,395 дка. КВС представлява част от имот пл. № 261 по плана на селото от 1993 г., а също и част от имот пл.№ 324 по стария план на селото.  Видно е също така от заключението по експертизата, че не са налице данни процесният имот да е включван в блок на ТКЗС, ДЗС или друга селскостопанска организация.

По делото са изслушани посочените от ищцовата страна свидетели А. Ф. Я. и И. А. И..От техните показания се установява, че процесният имот е във владение на ищците повече от 20 години, а преди това го е владял бащата на ищеца. Обработва се от тях и в момента и е засят с трайни насаждения, люцерна и други култури. Съседен е на жилищния имот на ищците. По делото е представен и акт № 1858 за частна общинска собственост, за процесния имот, вписан в вх. Рег. 0-1844 от 04.04.2013 г. в Служба по вписванията при НПРС. Представен е и договор №194 за наем на земеделска земя  от общински поземлен фонд, сключен на 20.09.2012 г. между Община Н.К., представлявана от Кмета на Общината и ищеца О.К.И.. По силата на този договор Общината е отдала под наем процесния имот на ищеца, за една стопанска година, като с анекс от 02.09.2013 г. срокът е продължен с една година, считано от 02.09.2013 г.

Предвид гореизложеното съдът счита, че се налагат следните правни изводи: Наследодателят на ищеца О.К.И. – баща му К. И. А.ов - през 1953 г. е придобил собствеността на имот от три декара, парцел № 324 от кв. 24  по стария план на  с.К., обл. Ш.. Независимо от обстоятелството, че е бил съставен писмен договор за покупко-продажба на недвижим имот, подписан и от свидетели, то О.И. не е придобил собствеността на имота, тъй като продажбата не е сключена в предвидената форма за нейната валидност – нотариална форма. Придобил е обаче владението на имота и до 1973 г. го е владял. В този период в негова полза е изтекъл придобвния давностен срок, но очевидно той не се е позовал на давността като основание за придобиването на имота. Вместо тава е предал владението  на сина си - ищеца по делото и на неговата съпруга – ищцата И.И.. От този момент двамата владяли имота, без никой да оспорва това владение. Владяло го открито и явно. Очевидно е, че в тяхна полза е изтекъл придобивният давностен срок, поради което те, в режим на СИО са придобили собствеността върху имота. Следва да се отбележи също, че независимо от обстоятелството, че към настоящия момент имотът има статут на земеделска земя и се води земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, то ищците следва да бъдат признати за собственици, тъй като е безспорно по делото, че процесният имот никога не е бил включван в блок на ТКЗС или друга организация, никога не е бил отчуждаван, или въобще по някакъв начин обработван от ТКЗС или друга организация, а е бил владял от ищците, а преди това от бащата на ищеца. Затова обстоятелството, че за този имот ищцата не е предявил иск по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ, е без значение в случая, защото процедурата не е била приложима относно този имот. Той не е подлежал на възстановяване по ЗСПЗЗ.

Относно възражението на ответника за сключен договор за наем с ищеца О.К.И., показващ признаване на владението на общината спрямо имота, съдът счита следното: Към момента на сключване на договора - 20.09.2012 г. ищците са били собственици на процесния имот, по силата на изтекла в тяхна полза придобивна давност. Сключването на договора не следва да се тълкува като отказ от права на собственост или признаване на право на собственост спрямо имота. Сключеният договор за наем не може да промени вече настъпили обстоятелства, на които ищците се позовават, включително и предявявайки настоящия установителен иск именно спрямо Община Н.К..  

Предвид гореизложеното съдът счита, че предявената искова молба е основателна и доказана и намира, че като такава следва да се уважи.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА – Н., обл. Ш.ска, ЕИК ***, представлявана от Кмета на Общината Т.Ф.К., че О.К.И. с ЕГН ********** и И.Р.И. с ЕГН **********, двамата от с. К., обл. Ш. са собственици по давностно владение на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. К., обл. Ш.ска, а именно: нивата с площ 3,595 дка, в местността „М.Ч.”, имот №*** по плана за земеразделяне на с.К., общ.Н. К., обл. Ш., ЕКАТТЕ ***, трета категория, при граници: имоти  ***, №***, №***, №***.

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П  /