Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 301

 

гр.Нови Пазар,  07.10.2014 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното си заседание на тридесети септ две хиляди и четиринадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР :  Д.С.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 555 по описа на НПРС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Предявена е искова молба, съдържаща обективно кумулативно съединени искове с правно основание –  регресен иск по чл.288, ал.12, вр.ал.8 от Кодекса за застраховането за заплащане на изплатено застрахователно обезщетение в размер на 530,94лв. Главница и иск по чл.86 от ЗЗД за заплащане на мораторна лихва в размер на 216,97лв. за периода от 15.06.2010г. до 17.06.2014г. , както и законната лихва върху главницата от 17.06.2014г.

            Ищецът сочи, че е изплатил обезщетение за имуществени вреди в размер на 520,44лв. за увредения от ПТП, настъпило на 15.07.2009 г. лек автомобил на З.А.Г. от гр. В.. Виновен за ПТП е ответникът, който е управлявал собствения си л.а”***” с ДКН *** АР без действаща застраховка „ГО” към датата на ПТП.

            Ищецът сочи, че ответникът е поканен да възстанови обезщетението с регресна покана № 419/30.04.2010 г., но не е извършено плащане.

            Предвид на горното ищецът моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати сумата 520,44лв., 10,50лв. ликвидационни разноски или общо главница в размер на 530,94лв. и мораторна лихва в размер на 216,97лв.

            Ответникът в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК не е представил писмен отговор.

            В последното по делото съдебно заседание, ищецът направи искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника по реда на чл.238 и чл.239 от ГПК.

Съдът прие, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК, а именно: ответникът не е представил в срок писмен отговор, не се е явил в първото по делото заседание, за което е бил редовно призован, както и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съдът, като взе предвид, че с връченото на ответника съобщение, ведно с препис от определение на съда, с което на ответника са указани процесуалните права, които има, указани са му последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и че предявените от ищеца искове са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства, поради което следва да бъде поставено неприсъствено решение, като исковете бъдат уважени.

            Съдът, въз основа на представените от ищеца и събрани по делото доказателства, преценени съобразно разпоредбата на чл.239, ал.1, т.2 във вр. чл.12 от ГПК, намира исковете за доказани от фактическа и правна страна и следва да се уважат, като ответникът бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 520,44лв., представляващи главница, 10,50лв. ликвидационни разноски и мораторна лихва в размер на 216,97лв. Приетите по делото писмени доказателства напълно доказват основателността на иска по основание и размер.

            Предвид на горното, съдът намира предявените от ищеца искове за основателни и доказани и следва да се уважат изцяло, като относно главницата се присъди и законната лихва от предявяване на исковата молба до окончателното й изплащане.

По делото се установява, че ищецът е направил разноски в размер на 100 лв. за  заплащане на държавни такси, които на основание чл. 78, ал.1 от ГПК следва да се присъдят в полза на ищеца по делото.

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл.238, ал.1 и чл.239 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

            ОСЪЖДА на основание чл.288, ал.12, вр.ал.8 от Кодекса за застраховането, В.К.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Гаранционен фонд” гр. С., ул.”***” № *, представляван от изп.директор Б.И.М., сумата от 530,94 лв./петстотин и тридесет лева деветдесет и четири стотинки/, ведно със законната лихва от 17.06.2014 г. до окончателното й изплащане.

  

            ОСЪЖДА на основание чл. 86 от ЗЗД, В.К.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Гаранционен фонд” гр. С., ул.”***” № *, представляван от изп.директор Б.И.М., сумата от 216,97лв./двеста и шестнадесет лева деветдесет и седем стотинки/, представляваща мораторна лихва върху главницата за периода от 15.06.2010г. до 17.06.2014г.

  

            ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, В.К.С. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на „Гаранционен фонд” гр. С., ул.”***” № *, представляван от изп.директор Б.И.М., направените по делото разноски в размер на 100лв./сто лева/.

 

Неприсъственото решение на основание чл.239, ал.4 от ГПК не подлежи на обжалване.

 

                                                                      

                                               Районен съдия :....../  П  /..................................

                                                                                Галина Николова