Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 319

 

Гр. Нови пазар, 23.10.2014г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – Нови пазар, в публично съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Д.П., като разгледа докладваното от съдия Петина Николова гр.д. № 638 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е охранително по реда на чл. 330 от ГПК.

Делото е образувано първоначално по искова молба с правно основание чл. 49, ал.1 от СК, като на основание чл. 321, ал.5 от ГПК, при постигнато споразумение между страните преминава в производство за развод по взаимно съгласие.

*******

Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 235 от ГПК, съдътРЕШИ:


Допуска развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с Акт за граждански брак №* от *.*.*. в с.С., обл. Ш., между С.М.М. с ЕГН ********** и Ф.А.М. с ЕГН **********.

 Утвърждава постигнатото между С.М.М. *** и Ф.А.М. с ЕГН ********** *** споразумение относно последиците от развода, съгласно което:

Молителите С.М.М. с ЕГН ********** и Ф.А.М. с ЕГН ********** нямат претенции за издръжка помежду си.

Семейното жилище, находящо се в с. С., обл.Ш., ул.”**” №***, ще се ползва от молителя Ф.А.М. с ЕГН **********.

Молителката С.М.М. с ЕГН ********** *** възстановява фамилното име – М.. 

Предоставя упражняването на родителските права над непълнолетното дете Е. Ф.А. с ЕГН ********** на майката С.М.М. ***.

Определя режим на лични контакти на бащата Ф.А.М. с ЕГН **********  с детето Е. Ф.А. с ЕГН ********** както следва: : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00ч. в събота до 17.00 ч.в неделя с преспиване, по два дни от двата религиозни празника „Байрам”, по пет дни от зимната и пролетната ваканция, както и един месец през лятото, несъвпадащ с платения отпуск на майката.

Определя местоживеенето на детето Е. Ф.А. – на адреса на неговата майка в гр.Ш., ул.”***” №***.

 Осъжда Ф.А.М. с ЕГН ********** *** да заплаща месечна издръжка за детето Е. Ф.А. с ЕГН ********** в размер на 100 лв. /сто лева/, считано от датата на влизане в сила на решението за развод до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на правото на издръжка

Осъжда Ф.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство, в размер на 5 лв (пет лева) в полза на НПРС.

Осъжда Ф.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса върху издръжката, за която страните са се споразумели, предвид разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 7 от ГПК и чл. 78, ал. 9 от ГПК, а именно  в размер на 72 лв. (седемдесет и два лева), в полза на НПРС.

Осъжда С.М.М. *** да заплати допълнителна държавна такса по бракоразводното производство, в размер на 5 лв. (пет лева), в полза на НПРС.

ОТКАЗВА да одобри споразумението в частта досежно родителските права, местоживеенето, режима на лични контакти и издръжката на детето М. Ф.А. с ЕГН ********** като противоречащо на закона.

Решението подлежи на обжалване в частта, в която съдът е отказал да одобри споразумението в двуседмичен срок от съобщаването. В останалата част решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:  / П/

 

                                                                                                 Петина Николова