Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 376

 

гр.Нови пазар, 17.12.2014 г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на девети декември две хиляди и четиринадесета година, в следният състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР ПРОТОКОЛИСТ: В.В.

като разгледа докладваното от съдия Николова, гр.д. № 790 по описа на НПРС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Предявена е искова молба от „ЕОС Матрикс” ООД, с ЕИК ***, с адрес: гр. С., район В., ж.к. „М.”, ул.”***” № *, представлявано от Р.И.М.Т., управител и от адв. М. Х. с адрес гр. В., съдържаща за установяване съществуването на вземането на ищеца спрямо ответника за сумата от 1250лв. представляващо главница –частично от неизплатена сума по договор за отпускане на потребителски паричен заем № */14.12.2010 г. в общ размер от 7 489,38лв., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението.

            Основанието на иска е по чл. 415 от ГПК вр. 124 от ГПК вр. чл.430 от ТЗ.

            Ищецът сочи, че по силата на договор за потребителски кредит № */14.12.2010 г. „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД е предоставила на отвеницата Д.И. потребителски кредит, предназначен за текущи нужди в размер на 9 375,60лв, от които 7 300лв. чиста стойност на кредита, 365лв. комисионни и 1710,60лв. застрахователна премия.

            На 23.05.2013г. „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД е сключил договор за цесия с „ЕОС Матрикс” ООД, по силата на който е прехвърлено и вземането спрямо ответницата Д.И.. Ответницата е уведомена за цесията, като тя е узнала за това на 30.04.2014 г., когато са получени изпратените по пощата книжа.

            Останалата част от задължението за погасяване на отпуснатия кредит е в размер на 1250лв., по повод на което ищецът е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение.

            Предвид на горното ищецът моли съда да постанови решение по силата на което да признае за установено спрямо ответницата– кредитополучател, че вземането на ищеца за сумите 1250лв. главница съществува.

            Ответницата Д.И. в срока за отговор прави признание на иска.

            Предвид направеното от ответницата признание на иска, ищецът е пожелал с писмена молба от 01.12.2014 г. постановяване на съдебно решение, съобразно направеното признание на иска на основание чл.237, ал.1 ГПК.

            Съгласно разпоредбата на чл. 237 от ГПК, ищецът може да поиска от съда да прекрати съдебното дирене и да постанови решение при признание на иска. В този случай съдът постановява решението си, като в мотивите му е достатъчно да се укаже, че същото е постановено при признание на иска.

            Съдът намира, че в конкретния случай са налице предпоставките за произнасяне с решение по чл.237, ал.1 от ГПК. С отговора на исковата молба ответникът прави изрично изявление за признание на иска. Спазени са и изискванията на чл.237, ал.3 ГПК, тъй като признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави, а от друга страна е такова, с което страната може да се разпорежда. С оглед направеното признание на иска, съдът намира предявеният иск по чл. 124 ал. 1 от ГПК за основателен и доказан и следва да бъде уважен. 

            Относно претенцията на ищеца за разноски, съдът я намира за основателна и допустима, като такива следва да му се присъдят в пълен размер, т.к ответникът е дал повод за образуване на настоящето производство, доколкото е подал възражение срещу издадената заповед за изпълнение за същия размер. Поради това, че не са налице кумулативните изисквания на чл. 78, ал.2 от ГПК, а именно ответникът да не е дал повод за завеждане на иска и да го признава, то същия следва да бъде осъден на основание чл. 78, ал.1 от ГПК да заплати на ищеца сумата от 25 лв. държавна такса.

           

            Водим от горното и на основание чл.237 от ГПК, районен съд Нови пазар

 

Р Е Ш И:

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,  по отношение на Д.Д.И. с ЕГН ********** ***, че ВЗЕМАНЕТО на от „ЕОС Матрикс” ООД, с ЕИК ***, с адрес: гр. С., район В., ж.к. „М.”, ул.”***” № *, представлявано от Р.И.М.Т., управител и от адв. М. Х. с адрес гр. В., по заповед за изпълнение, постановена по ч.гр.д. № 672/2014г. на НПРС,  за сумата от 1250лв. (хиляда двеста и петдесет лева) главница, представляваща непогасени вземания по договор за заем № */14.12.2010 г. с общ размер 7 489,38лв., ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на заявлението – 01.08.2014г. до окончателното изплащане на главницата, СЪЩЕСТВУВА, и се дължи от Д.Д.И. с ЕГН ********** *** пазар.

 

            ОСЪЖДА на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, Д.Д.И. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА „ЕОС Матрикс” ООД, с ЕИК ***, с адрес: гр. С., район В., ж.к. „М.”, ул.”***” № *, представлявано от Р.И.М.Т., управител и от адв. М. Х. с адрес гр. В., направените по делото разноски в размер на 25лв.двадесет и пет).

 

            Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Шумен.

 

            След влизане в законна сила на решението, препис от него да се докладва по ч.гр.д. № 672/2014 г. по описа на НПРС и се издаде изпълнителен лист въз основа на издадената заповед за изпълнение и за присъдените по настоящето дело суми.

 

                                  

                                                           Районен съдия : ........../ П /..............................

                                                                                            Галина Николова