Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 373

гр. Нови пазар,    15.12.2014 г.

 

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

 

            Районен съд Нови пазар в публичното заседание, проведено на девети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело № 937 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Предявен е иск за развод с правно основание чл. 50 от СК.

***

            Предвид гореизложеното, съдът

 

Р     Е    Ш    И   :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.В.Г. – Й., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, район П., С.О. „***” № * и настоящ адрес гр. В., обл. В., район П., ул. „***” № *, ет. *, ап. * и И.А.Й., с ЕГН **********,***, който брак е сключен на *** г. в гр. В., обл. В., за което е съставен Акт за граждански брак № *** г. на Община В., обл. В., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

            ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва:

            ПРЕДОСТАВЯ родителските права по отношение на малолетното дете Д.И. Й., с ЕГН **********, на майката Г.В.Г. - Й.,  с ЕГН **********,***, район П., ул. „***” № *, ет. *, ап. *.

 

            ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на детето Д.И. Й., с ЕГН **********, ще е при майката Г.В.Г., с ЕГН **********,***, район П., ул. „***” № *, ет. *, ап. *, като същата се задължава при промяна на местоживеенето, да уведомява писмено бащата на детето за това обстоятелство, в деня, следващ промяната.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата И.А.Й., с ЕГН **********,***, с детето Д.И. Й., с ЕГН **********, както следва:

Всяка първа и трета седмица от месеца, от петък в 17,30 ч., събота и до 17,30 ч. в неделя, с право приспиване; по един месец през лятото и зимата, когато бащата е в платен годишен или друг вид отпуск, но несъвпадащ с платения годишен отпуск на майката, като бащата уведомява майката седем дни преди периода, в който детето ще бъде при него, както и по всяко друго време през годината, без ограничение, когато детето пожелае, със съгласието на майката и в други случаи, по взаимно съгласие на родителите.

През официални празници, както следва: през всяка четна година – 3 март, 1 май, 24 май, 22 септември от 17,00 часа на предходния ден, до 12,00 часа на деня, следващ официалния празник и през всяка нечетна година на 6 септември и 1 ноември от 17,00 часа на предходния ден, до 12,00 часа на деня, следващ официалния празник, с право на приспиване.

В дните за Великденските празници – всяка нечетна година в първия празничен ден, от 14 часа до 12 часа на деня, следващ официалния празник, с право на приспиване. Всяка четна година, от 14 часа на деня, предхождащ първия празничен ден до 14ч.на първия празничен ден, с право на приспиване.

В празничните дни на 24.12. от 10,00 часа, до 18,00 часа на 25.12. през всяка четна година и от 10.00 часа на 31.12. до 18,00 часа на 01.01. през всяка нечетна година, с право на приспиване.

Всяка година на именните и рождени дни  на родителите, както следва: на 18 април и на 6 май /Гергьовден/ при майката, на 28 август и на 7 януари /Ивановден/ от 10,00 часа до 17,00 часа на следващия ден при бащата, с право на приспиване, независимо от регламентирания по-горе режим.

На 6 юли – рождения ден на детето, се празнува в присъствие на двамата родители, като всяка нечетна година, от 10,00 часа до 15,00 часа на следващия ден, при бащата, с право на приспиване.

По взаимно съгласие могат да се уговарят и други срещи, в интерес на детето.

 

ОСЪЖДА И.А.Й., с ЕГН **********,***, да заплаща ежемесечна издръжка на детето Д.И. Й., с ЕГН **********, в размер на 100 /сто/ лева, чрез неговата майка и законна представителка Г.В.Г., с ЕГН **********, считано от влизане в сила на решението за развод, по предоставена от нея банкова сметка ***, до всяко петнадесето число от текущия месец, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини, прекратяващи правото на издръжка

 

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. В., обл. В., район П., „С.О. ***” № *, по равно на двамата молители, до промяна в обстоятелствата относно собствеността, като през периода, в който майката живее с детето в жилището, бащата няма да живее в него.

 

По въпроса относно разпределение на движими вещи и недвижими имоти, претенции относно банкови сметки, влогове или всякакъв друг вид инвестиции, придобити по време на брака, съдът НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ.

Изтегленият по време на брака кредит ще се изплаща по равно от двамата молители, до подялбата на недвижимата собственост.

 

            ПОСТАНОВЯВА, че молителите Г.В.Г. и И.А.Й. НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ.

 

            Възстановява предбрачното фамилно име на  Г.В.Г. - Й.,  с ЕГН **********, като отпадне добавеното фамилно име на съпруга – Й. и за бъдеще молителката носи само своето фамилно име - Г..

 

            ОСЪЖДА И.А.Й., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на НпРС държавна такса върху присъдения размер на издръжка за детето от 72,00 лв. / седемдесет и два лева/.

 

            Молителите не дължат допълнителни държавни такси.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                  Районен съдия :........../ П /..............................

                                                                                                  Галина Николова