П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 05.02.2014 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 05.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                          

При участието на секретар Б.А. сложи за разглеждане Гр. дело № 996 по описа за  2012  год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

            На поименно повикване в 09.15 часа се явиха : 

            Ищците, ред.призовани не се явяват, за тях се явява адв. Т. М., упълномощена редовно.

            Ответниците, ред.призовани не се явяват. Днес се представя пълномощно, с което същите упълномощават адв. Т. М. и я приема за пълномощник въпреки, че е представител на ищцовата страна, съгласно разпоредбата на чл.43 ал.3 от Закона за адвокатурата, а и предвид изрично заявеното от ответниците, че им е известно, че пълномощника е представител на ищците и те не възразяват срещу това.

            Съдът дава възможност на пълномощника да изрази становище по даване ход на делото.

            Адв. М.   – Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                                                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва депозираните от СГКК гр. Ш. скици-проекти  и дава възможност на страната да изрази становище.

 

Адв. М. – Моля да се приеме към доказателствата по делото изготвения проект за делба. Между страните е постигната спогодба, която моля да бъде одобрена.  

Съдът

                                  

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА изготвените скици-проекти за делба с писмо с изх. №27-10-57 от 22.01.2014 г. 

 

Адв.М. – Постигнали сме спогодба и я поддържаме така както сме я заявили, страните са я подписали доброволно и са се съгласили, а именно:

В дял на ищцата М.Ю.А., с ЕГН **********,*** се поставят  следните имоти:

НИВА, с площ от 9 247.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 12 996  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 8 784,89 лв.

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  *.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на  19 460,97 лв., като ищцата ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв.

 

В дял на ищцата Н.А.Щ., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 9 247.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 20 300  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 8 784,89 лв.

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  *.*.* и  *.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на  19 460,97 лв., като ищецът ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв.

 

В общ дял на ищците Р.М.К., с ЕГН ********** *** и С.М.Х., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08  лв., като ищците ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В дял на ищцата А.С.В., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08  лв., като ищцата ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В общ дял на Р.Ю.Г., с ЕГН ********** ***, З.М.Х., с ЕГН ********** ***, Б.Д.М., с ЕГН ********** *** и О.Д.М., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08 лв., като страните ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В общ дял на Х.Ю.Ю., с ЕГН ********** *** и Ш.Ю.Е., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08 лв., като страните ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В дял на Ю.М.Б., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 748.75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 12 996  кв.м.

НИВА, с площ от 11 052,75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 20 300  кв.м.

НИВА с идентификатор №*.*.*, с площ от 3 693 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*;  №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Стойността на трите имота е в размер на 17 569,78 лв.

НИВА, с площ от 6 948.5 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 6 601,12 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 3 687.75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 14 751,04 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 38 921,94 лв., като страната ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 778,44 лв.

 

 

Съдът констатира, че страните са сключили спогодба. От представените по делото пълномощни за всяка от страните е видно, че процесуалният им представител в лицето на адв. Т.М. е упълномощена да представлява страните, като в пълномощното на всеки от тях е упоменато и правото да сключва спогодба, затова съдът счита, че няма пречка спогодбата да бъде подписА.от процесуалния представител. Съдът констатира, че страните са сключили следната

 

С П О Г О Д Б А :

 

ПОСТАВЯ в дял на ищцата М.Ю.А., с ЕГН **********,*** се поставят  следните имоти:

НИВА, с площ от 9 247.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 12 996  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 8 784,89 лв.

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на  19 460,97 лв., като ищцата ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв.

 

В дял на ищцата Н.А.Щ., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 9 247.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 20 300  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 8 784,89 лв.

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  №*.*.* и  №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на  19 460,97 лв., като ищецът ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв.

 

В общ дял на ищците Р.М.К., с ЕГН ********** *** и С.М.Х., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*,  №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08  лв., като ищците ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В дял на ищцата А.С.В., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08  лв., като ищцата ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В общ дял на Р.Ю.Г., с ЕГН ********** ***, З.М.Х., с ЕГН ********** ***, Б.Д.М., с ЕГН ********** *** и О.Д.М., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08 лв., като страните ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В общ дял на Х.Ю.Ю., с ЕГН ********** *** и Ш.Ю.Е., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 474.25 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 3 300,56 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 1 843.87 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 7 375,52 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 10 676,08 лв., като страните ще заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв.

 

В дял на Ю.М.Б., с ЕГН ********** *** се поставят следните имоти:

НИВА, с площ от 3 748.75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 12 996  кв.м.

НИВА, с площ от 11 052,75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 20 300  кв.м.

НИВА с идентификатор №*.*.*, с площ от 3 693 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*;  №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Стойността на трите имота е в размер на 17 569,78 лв.

НИВА, с площ от 6 948.5 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с идентификатор №*.*.*, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.*, №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 27 794  кв.м.

Стойността на имота е в размер на 6 601,12 лв.

ИМОТ с идентификатор №*.*.*, с площ от 3 687.75 кв.м., в землището на с. Г., обл. Ш., в местността „***”, с трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – дървопроизводителна гора, при съседни имоти с идентификатори №*.*.*; №*.*.* и №*.*.*.

Имотът е образуван от имот с идентификатор *.*.* целият с площ 14 751 кв.м.

Стойността на имота е в размер на 14 751,04 лв.

Общата пазарна стойност на тези имоти е в размер на 38 921,94 лв., като страната ще заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 778,44 лв.

 

 

                                               С П О Р А З У М Я Л И    С Е:

 

 

М.А.:

/по пълн. адв. Т.М./

 

Н.Щ.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Р.К.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

С.Х.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

А.В.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Р.Г.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Х.Ю.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Ш.Е.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

З.Х.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Б.М.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

О.М.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

Ю.Б.:

/по пълн.адв. Т.М./

 

 

            Съдът счита, че така сключената спогодба не противоречи на закона, както и на добрите нрави. В случая съделителите получават абсолютно равни квоти, каквито са дяловете им. Действително в общ дял на някой от съделителите се поставят имоти, но съдът смята, че това не е в противоречие в закона, доколкото страните са постигнали доброволна договорка за това. Поради тези съображения съдът смята, че така сключената спогодба следва да бъде одобрена.

            Ето защо, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА сключената спогодба между М.Ю.А., Н.А.Щ., Р.М.К., С.М.Х., А.С.В., Р.Ю.Г., Х.Ю.Ю., Ш.Ю.Е., З.М.Х., Б.Д.М., О.Д.М. и Ю.М.Б., действащи с пълномощника си адв. Т.М. по настоящото гр.дело №996/2012 г. по описа на НпРС.

ОСЪЖДА М.Ю.А., с ЕГН **********,*** да заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв. /триста осемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА Н.А.Щ., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 389,22 лв. /триста осемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА Р.М.К., с ЕГН ********** *** и С.М.Х., с ЕГН ********** *** да заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв. /двеста и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА А. С.В. с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер 213,52 лв. /двеста и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА Р.Ю.Г., с ЕГН ********** ***, З.М.Х., с ЕГН ********** ***, Б.Д.М., с ЕГН ********** *** и О.Д.М., с ЕГН ********** *** да заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв. /двеста и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА Х.Ю.Ю., с ЕГН ********** *** и Ш.Ю.Е., с ЕГН ********** *** да заплатят държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 213,52 лв. /двеста и тринадесет лева и петдесет и две стотинки/.

ОСЪЖДА Ю.М.Б., с ЕГН ********** *** да заплати държавна такса съобразно дела си в размер на 2 % от стойността, а именно в размер на 778,44 лв. /седемстотин седем и осем лева и четиридесет и четири стотинки/.

            Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

            Съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 996/2012 г. по описа на НпРС.

            Определението подлежи на обжалване пред ШОС в седмичен срок от днес.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието приключи в 09.30  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: