О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №356

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закрито разпоредително заседание на 09.06.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 166 по описа на НПРС за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по две искови молби, подадена от адв. Г.З. от ***, действащ като пълномощник на А.С.Р., действаща като майка и законен представител на детето С.З.Л. и Ф.З.Л.. В исковата молба се твърди, че децата са пострадали при ПТП, причинено от З.Л. З. с ЕГН ********** от гр. П., осъществено на 05.06.2009г. на ПП-1, Е-79, км 352+800 на кръстовището за Р. м. За извършеното ПТП причинителят бил осъден за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в”, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК със определение за одобряване на споразумение от 12.11.2009г. по НОХД № 413/2009г. на ОС – К., с което водачът се признал за виновен в това, че на посочената дата като не спазил правилата на ЗДвП, причинил смъртта на М.С.О.. Твърдят, че децата също са били в автомобила при катастрофата. Описани са причинените им вреди и периода и степента на възстановяване. Твърди се, че автомобилът имал сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” със ЗАД „Б.В.И.Г.” с ЕИК *** със седалище гр. С. Пред тях била предявена претенция за нанесена щета, но застрахователите определили сумата от 1200 лв, които били изплатени на превото дете и 800лв, които били изплатени на второто дете. Ищцата счита, че тези суми са крайно недостатъчни предвид понесените неимуществени вреди и моли съдът да осъди застрахователното дружество да заплати сумата от 24000 лв за първото и 15000лв за второ дете.

По двете искови молби са образувани две дела при НПРС – гр.д. № 166/2014г. на НПРС и гр.д. № 167/2014г. на НПРС. С определение № 282 от 12.05.2014г., в.з.с. на 05.06.2014г. гр.д. № 167/2014г. на НПРС е присъединено към гр.д. № 166/2014г. на същия съд за съвместното им разглеждане на основание чл. 213 от ГПК.

            С разпореждане по всяко едно от делата съдът е дал едномесечен срок на ответника ЗАД „Б.В.И.Г.” за подаване на отговор по реда на чл. 130 и сл. от ГПК. Такъв е постъпил и с него застрахователното дружество е направило възражение касателно подсъдността на делото, като е обосновала, че делото не е подсъдно на НПРС, а на СРС, в чийто район е седалището на юридическото лице ответник. Посочено е още, че дружеството няма клон на територията на НПРС.

            НПРС установи, че наистина не е компетентен да разгледа така подадената искова молба. Съгласно разпоредбата на чл. 108 от ГПК исковете срещу юридически лица се подават пред съда, в чийто район се намира седалището или управлението им, доколкото в следващите чл. 106-117 от ГПК не е предвидено изключение. Трябва да се уточни, че в настоящия случай не намира приложение чл. 115 от ГПК, тъй като иска не е за непозволено увреждане, а по Кодекса за застраховането. За подсъдността по чл. 108 от ГПК съдът не следи служебно, а следва да се произнесе единствено при наличие на възражение по чл. 119, ал. 3 от ГПК. Такова ответното юридическо лице е направило с отговора си. Ответникът има седалище в гр. С. Възражението по подсъдността на делото се явява основателно.

            Водим от горното НПРС намира, че производството пред него следва да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено по подсъдност на СРС по компетентност, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 166/2014г. на НПРС пред Районен съд – гр. Н. п.

            ИЗПРАЩА делото по подсъдност на С. районен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ШОС в едноседмичен срок от съобщението.

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                           (Петина Николова)