О П Р Е Д Е Л  Е Н И Е

 

гр.Нови пазар,  26.08.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в закритото си заседание, като разгледа докладваното  от районен съдия Галина Николова, ч.гр.д. № 556/2014г. по описа на НПРС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът констатира, че с определение  № 380/19.06.2014 г., е дал на ищеца едноседмичен срок за заплащане на дължимата държавна такса за водене на делото в размер на 936 лв., както и да представи доказателства за плащането й.

Указани са неблагоприятните последици в случай, че ако таксата не бъде платена делото ще се прекрати.

Съобщението е изпратено на посочения съдебен адрес в гр. Ш., адвокатско дружество „И.П.И.К.” и е получено от адвокат на дружеството – адв. П. на 10.07.2014 г

Определеният от съда едноседмичен срок изтича на 17.07.2014 г.

До момента по делото не е постъпил документ от ищеца, удостоверяващ плащането на посочената в определението сума от 936лв.

 

Като не са изпълнили дадените от съда указания, молителят сам е препятствал по – нататъшното разглеждане на делото, поради което делото следва да се прекрати.

Независимо от това, че делото се прекратява за образуването му се дължи държавна такса в минимален размер на 50лв., поради което същата следва да се събере принудително от молителя, съгл. чл. 77 от ГПК.

Водим от горното и на основание чл. 77 от ГПК и чл. 129, ал.4 вр. чл.128, т.2 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

1.  Осъжда на основание чл. 78 от ГПК „Д.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., ул.”Ш.” №*, представлявано от управителя Ю. Ю. Х.

Определението по чл. 78 от ГПК не подлежи на обжалване.

 

2. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 556/2014 г. по описа на НПРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред Ш. окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

 

 

                                                   Районен съдия :.........................................

                                                                                              Галина Николова