Р Е Ш Е Н И Е   35

 

гр. Нови пазар, 23.04.2014 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар, в публичното заседание на седемнадесети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 342 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят К.К.К. *** твърди, че с наказателно постановление №139/2013г. на Началник РУП-К. незаконосъобразно е ангажирана административно наказателната му отговорност и му е наложено административно  наказание глоба в размер на 50 лв.,  на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП. Заявява, че НП е неправилно и незаконосъобразно, издадено в разрез с разпоредбите на ЗАНН и поради това моли да бъде отменено. В съдебно заседание поддържа изложеното в жалбата. Заявява още, че адресът на нарушителя в акта е изписан неправилно, а самият  акт  не съдържа подписа му, въпреки императивното изискване на ЗАНН след съставянето му да се предяви на нарушителя, за да се запознае с неговото съдържание и да го подпише. Отделно от това фактическата обстановка не позволявала с ползвания тип измервателно средство да се засече скоростта на движение на кое да е превозно средство, движещо се в същата посока на движение, предвид терена. Разстоянието от 300 метра между техническото средство и лек автомобил било задължително при този тип средство за измерване на скоростта, за да се измери правилно скоростта на движение. Това разстояние можело да се намалява до 150 м. от боравещия с него, но при импулсен режим на работа. Освен това жалбоподателят започнал да пише възраженията си в акта, но разполагал само с три реда на бланката, което място се оказало недостатъчно, но полицейските служители отказали да предоставят лист за записване на възраженията и акта бил „издърпан” от ръцете на жалбоподателя, с обяснението, че може да ползва само предвидените в бланката за тази цел три празни реда. Така  в акта за установяване на административното нарушение жалбоподателят нямал спомен да се е подписвал. Предвид всичко изложено моли НП да бъде отменено.

            Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В съпровождащо жалбата писмо се изтъква, че жалбата е допустима, но неоснователна по същество, а наложеното наказание е съобразено с предвиденото в закона. Поради това страната моли, жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Акт за установяване на административно нарушение    №139/15.03.2013г.,бланков №970447, съставен от В.С.К. на длъжност младши авто-контрольор в РУП-К. е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя К.К.К. ***, за виновно нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП. За това, че на 15.03.2013 г., около 16,10 часа в с.Д., обл.Ш., по ул.”***” до дом с № ***, в посока с.Л. управлява  лек автомобил „***” с рег.№*** с превишена скорост от 67 км.ч., т.е с превишение от 14 км.ч. след редукция на допустима грешка от 3 км.ч. Нарушението е било засечено с „Трафик радар ТР-40” с фабричен № 430. Въз основа на този акт административно наказващия орган е издал процесното НП №139 от 10.04.2013 г., с което на жалбоподателя на основание чл. 182, ал.1 ,т.2 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 лева.

Съдът счита, че в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя. Съгласно чл. 43 от ЗАНН актът се подписва от съставителя му, както и от един от свидетелите посочени в него, след което се предявява на нарушителя, за да се запознае със съдържанието му  и да го подпише. В алинея втора на същия член е уредена хипотеза, при която нарушителят отказва да подпише акта и в този случай отказът се удостоверява с подписа на едни свидетел. В настоящия случай актът е съставен в присъствието на нарушителя, но същия отрича да го е подписвал. В заключението си назначената и кредитирана изцяло от съда съдебно-графическа експертиза сочи, че цялостно изследване на признаците на почерка, отразени в подписите от сравнителния материал на жалбоподателя К.К.К. и признаците на почерка, отразени в подписите - обект на експертизата и фигуриращи в акта, не може да се формулира отговор дали те са  положени от жалбоподателя.

Обстоятелството, че актът за установяване на административното нарушение не е бил надлежно връчен на жалбоподателя, за да се запознае с неговото съдържание и да го подпише, както и да удостовери с подписа си получаването на препис от акта, е довело до съществено ограничаване на процесуалните му права в строго формалното административно производство, още в неговото начало. Този порок не може да бъде саниран по никакъв начин с издаденото НП и е довел до опорочаване на административно наказателното производство изцяло. Поради това наказателно постановление  №139/10.04.2013 г. на Началника на РУП – К. следва да се отмени, като незаконосъобразно.

Ето защо

 

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 139 от 10.04.2013 г. на  Началник на РУ “Полиция” – гр. К., с което на К.К.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 182, ал. 1, т.2 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                   Петина Николова