Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 13

 

гр. Нови пазар, 24.02.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд в съд в публичното  си заседание на двадесет и втори януари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  Н.

 

при секретаря Дияна С., като разгледа докладваното от съдия Н. АНХД №459 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

С нея  жалбоподателят „Бакхус-4” ООД-гр.С., чрез управителя М. Ж. Х. обжалва наказателно постановление № 219 от 30.07.2013 г., с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 40 106 лв. и лишаване от право да упражнява дейностите в данъчния склад, определени в лиценз № ***/*** г. Първото административно наказание е наложено за нарушаване на чл. 126 от ЗАДС, за държане на акцизни стоки без документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол, открит в паркиран на платен паркинг, собственост на дружеството, автомобил с рег.№  ***. Този автомобил е собственост на „Пламко-99” ЕООД-гр.С., според жалбоподателя. Второто наказание е на основание чл. 124а, ал.1 във вр. с чл.126 от ЗАДС. Така според адм.наказващия орган държането на посочените количества алкохол е осъществено, тъй като товарния автомобил „***” с рег.№  ***бил паркиран на паркинга на „Бакхус-4” ООД-гр.С., който паркинг е част от територията на данъчния склад. По този  повод било водено и досъдебно производство №***/*** г., което било прекратено с постановление на НПРП. Жалбоподателят твърди, че алкохолът не е предаван на „Бакхус-4”ООД-гр.С., нито е бил предназначен за дружеството, а споменатия товарен автомобил ползвал срещу заплащане паркинга му. Не са налице никакви доказателства за държане на процесния алкохол от дружеството – жалбоподател. Последното, чрез негови служители по никакъв начин не е упражнявал  фактическа власт върху процесните количества алкохол, намиращи се в заключения автомобил на паркинга. Назначеният в дружеството пазач допуснал т.а. „***” с рег.№  *** да паркира на  платения паркинг, който паркинг  функционално не е част от данъчния склад, ползвали го за домуване различни автомобили, както и селскостопанска техника. Жалбоподателят сочи, че входът за предприятието и за паркинга е един, но това не прави паркинга част от данъчния склад.  Твърди се, че дори товарния автомобил да се е намирал в данъчния склад на жалбоподателя и натоварения алкохол в него да е бил предназначен за жалбоподателя, според ППЗАДС не се счита държане от жалбоподателя на количеството алкохол да приключване на разтоварването, каквото всъщност в процесния случай въобще не е започвало. Предвид така изложените аргументи жалбоподателят моли НП да бъде отменено.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв.Г.Г. от АК-Ш., който изцяло поддържа изложените в жалбата твърдения.

Въззиваемата страна  изпраща представител – юрисконсулти Т. К.  и Л. С., които молят НП, като законосъобразно и обосновано да бъде потвърдено. 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на нарушителя „Бакхус-4” ООД-гр.С. е ангажирана  за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, констатирано с  Акт за установяване на административно нарушение  № 180 от 30.04.2013 г., с актосъставител Р.Н.С., на длъжност главен инспектор в Агенция „Митници”-Митница В., в присъствието на свидетелите Т.И.Н.  и А.Г.К.- инспектори в същата агенция. Съгласно акта на *** г., в *** часа, в гр.К., при съвместна проверка на територията на данъчния склад е установен  т.а „***” с рег.№  ***, за който никой на територията на склада не обяснил чия собственост е и поради какви причини се намира паркиран на територията.

Било започнато досъдебно производство № ***/*** г. по описа на Митница В. от митнически инспектор. На *** г. това разследване било прекратено с постановление на НПРП, като материалите от разследването, заедно с иззетите веществени доказателства били изпратени на Митница В. за реализиране на административна отговорност. За констатираното нарушение, изразяващо се в държане на акцизни стоки: 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол на територията на данъчния склад №*** в гр.К., управляван от „Бакхус-4” ООД-гр.С., без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, документ на хартиен носител или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза- нарушение по чл. 126 от ЗАДС. Указано е в самия акт, че е съставен в отсъствие на нарушителя, на основание чл.40, ал.2 от ЗАНН. Актът е връчен на представител на дружеството на 16.05.2013 г.

За съставянето на акта с писмо № *** от *** г. началникът на отдел „***” при митница В. е поканил управителя на „Бакхус-4” ООД в тридневен срок от получаването му да се яви в Митница–В.. Това писмо е получено лично, на ръка от Управителя Х. на *** г. С обратно писмо, адресирано до Митница В.от *** г., входирано в Митницата на същата дата Управителят на „Бакхус-4” ООД е предоставил писмен отговор по преписката. От писмо от Агенция за сигурност и охрана „***” ЕООД до Митница-В. № ***/*** г. се установява, че в периода *** г.-*** г. никой от Управителите на „Бакхус-4” не е посещавал административните и оперативните звена на Митница В. и не е вписан в дневника за пропускателен режим. При това положение актосътавителаят законосъобразно е съставил акт в отсъствието на представител на дружеството, след като такъв представител след покана и в указания срок не се е явил.

Въз основа на така съставения акт и след извършена допълнителна проверка на фактите и обстоятелствата, на *** г. началника на Митница-В. е издал НП № 219/2013 г., с който за визираното в акта нарушение на чл. 126 от ЗАДС, на „Бакхус-4” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 40 106 лв., отнети са в полза на държавата 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол. На дружеството е наложено и наказание „лишаване от право да упражнява дейностите, определен с лиценз № 46/26.06.2006 г.с последващи изменения, за срок от 1 месец, на основание чл. 124а, ал.1 във вр.с чл. 126 от ЗАДС.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи. Също така актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и не са налице процесуални нарушения в производството, водещи до отмяна на НП на процесуално основание.

От доказателствата по делото се установява следната фактическа обстановка: 

На *** г. вечерта митнически служители предприели съвместна проверка в „Бакхус-4” ООД-гр.К.. Първоначално наблюдавали случващото се на територията на  данъчния склад без да влизат на тази територия и без да се легитимират. Ползвали място, откъдето имало видимост към сградите, следили движението и на превозни средства. Около *** часа на *** г. огледали и  паркинга, намиращ се в района след портала на предприятието. В  *** часа на този паркинг установили, че е паркиран автомобил „***” с рег.№  ***.. в същото време забелязали, че друг автомобил напуска данъчния склад на дружеството и потегля в посока изхода на гр. К.. Част от проверяващия екип бил насочен за проверка на този автомобил и започнала проверката му.  

Проверяващите отишли при автомобила на паркинга, който бил микробус „***” с рег.№  *** с надпис „***”. Автомобилът бил заключен и нямало водач, който да отговаря за него. Присъстващия по това време пазач, заявил, че нищо не знае за микробуса, т.к започнал работа в 7,00ч. Присъстващата на проверката управителка на „Бакхус-4” ООД Х., както и служителите й заявили, че микробуса не е техен и не знаят на кого е и защо е там.

Така в *** часа същия ден било извършено претърсване и изземване по започнатото още същия ден ДП № ***/*** г. по описа на Митници В.. Установило се, че въпросния автомобил е собственост на „***” ЕООД - гр. С. и е натоварен с два пластмасови бидона с вместимост по 1000 лв., съдържащи течност с мирис на спирт, две туби с вместимост по 10 л., съдържащи прозрачна течност също с мирис на спирт. В рамките на воденото разследване е установено точното количество течност в бидоните, както и вида на течността – етилов алкохол и по – точно: 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол, посредством съответните експертизи.

По време на проверката се установило от пазачът, който бил нощна смяна св. Д. И., че около 2-3часа микробуса спрял в близост до цеха, на пътя и той отишъл при шофьора да разбере какво става. Той му казал, че има проблем и тогава св. Д. И. му предложил да паркира на техния паркинг, за да не му откраднат нафтата. Шофьорът преместил микробуса си и излязъл, като казал, че ще потърси някой приятел да го прибере.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от показанията на всички разпитани свидетели – митнически служители и допълнителни свидетели от жалбоподателя. Освен това са налице неоспорими писмени и веществени доказателства – протоколи за претърсване и изземване, надлежно одобрени по реда на НПК от съда, протоколи за разпит пред съдия, справки за собственост на МПС, физикохимична експертиза на съдържанието на бидоните и пр., всички представляващи годно доказателствено средство.

От правна страна, съдът намира, че за преценка на съставомерността на вмененото с акта нарушение, извършено от нарушителя „Бакхус-4”ООД е необходимо да се установи дали е налице държане, т.е упражняване на фактическа власт върху акцизни стоки, без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. От доказателствата по делото безспорно са установени една част от обективните елементи на състава на нарушението, а именно, че предмета  му представлява акцизна стока по смисъла на чл. 4, т. 1, вр. чл. 2, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗАДС, респ. за същата съгласно цитирания закон се изисква заплащане на акциз. Относно посочената стока не е бил налице документ, удостоверяващ плащане, начисляване или обезпечаване на акциз, поради което тези елементи са били налице. От доказателствата по делото обаче  не се установява привлеченото към административно наказателна отговорност дружество да е получило фактическата власт върху процесните количества акцизна стока. Изразеното от жалбоподателката становище за отдаване на паркоместа срещу заплащане на територията на паркинга не се подкрепя от показанията на разпитаните свидетели по делото, пазачите и особено този през нощната смяна, който сочи, че е разрешил на водача на автомобила да паркира, но не сочи да е вземал пари или да го е регистрирал в нарочна книга за пропуснатите автомобили. Неподкрепено с убедителни доказателства е и твърдението на св. Д.И., че на въпросното МПС била настъпила повреда, поради която пътуващия от гр.Б. в неустановена след гр.К. посока водач на  автомобил „***” с рег.№  ***, но не по главния път, а през населеното място, е спрял в района на предприятие с лиценз за производство на алкохол, намиращо се в централната част на гр.К..

Важният правен въпрос, предмет на настоящето, оспорено НП е дали автомобилът, в който се е намирал алкохола попада в територията на данъчния склад и с това носи ли жалбоподателят следващата се от закона административно наказателна отговорност. Съгласно разпоредбата на чл. 4, т.3 от ЗАДС "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон. Това наложи изследване на въпроса дали паркинга, на който се е намирал микробуса със спирта е на територията на данъчния склад.

Видно от приложените по делото НА № ***, тоом № ***, рег. № ***, дело № *** от *** г. жалбоподателят „Бакхус – 4” ООД е собственик на 1/ имот застроено и незастроено дворно място с площ от 4 650кв.м., за което е отреден *** от кв. ***, заедно с простроената в него масивна двуетажна сграда на два етажа, със застроена площ *** кв.м.; 2/ дворно място, представляващо паркинг, целият с площ от *** кв.м. заедно с всички подобрения в него без трафопоста, находящо се в гр. К., УПИ *** и УПИ *** от кв. ***, а по сега действащия план УПИ *** в кв. ***. нотариалният акт е приложен на л. 83 от делото, като за имота е издадена скица л. 94 от делото.

По делото е приложено копие от Лиценз № ***, издаден от МФ на *** г., с който е издаден лиценз за управление на данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки на „Бакхус – 4” ООД, л. 34 от делото. От приложението на този лиценз се вижда, в т.1, че са описани дейностите, които ще се извършват в данъчния склад, описан е идендитификационният номер на данъчния склад: ***. С решение № ***/*** г. на МФ, Агенция „Митници” е посочено, че се изменя т.1 от Приложението към лицензията, относно дейностите, които се разрешава да се извършват на територията на данъчния склад.

По делото са приложени освен лиценз № ***/*** г. и Лиценз № ***/*** г. на МФ, с който на жалбоподателя е дадено разрешение да произвежда спирт, дестилат и спиртни напитки за срок от 5 години. В приложението към този лиценз са описани и площите, открити и закрити производствени обекти, за които се отнася лицензията, а именно: открита площадка с метални резервоари 2х28,2 куб.м.; купажно отделение със съдове с посочени размери; шихтов филтър – 40куб.м.; отделение с пълначна машина, резервоар, отделение с бутилираща линия – комплект, напорен съд, отделени с дъбови бъчви, инсталация за деминарализиране на питейна вода, лаборатория, склад за спомагателни материали, склад за опаковки, склад за бутилки, митнически склад с площ 277кв.м., склад за готова продукция. Сред всички изброени площи липсва посочен паркинг или площ отговаряща на неговата площ, съгл. НА, която е 3240 кв.м.

По делото беше назначена съдебно техническа експертиза, която да установи дали посоченият от административно наказващия орган паркинг, представлява част от територията на данъчния склад. От заключението на експертизата се установи по несъмнен начин, че паркинга, на който се е намирал паркирания през нощта микробус „***” с рег.№  *** с надпис „***”, собственост на „***” ЕООД - гр. С. не е на територията на данъчния склад, т.к същия не отговаря на изискването на чл. 4, т.3 от ЗАДС, т.к не е технологично свързан с производството и съответно с територията на данъчния склад. Това не е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на ЗАДС.  Това особено ясно е отразено на приетата експертиза и приложената към нея скица – л. 420 от делото, както и допълнителната такава л.421 от делото, отразяваща технологичния път на виното.

Всичко това, издадените лицензии и приложенията към тях, както и приетата по делото експертиза дават основание на съда да приеме, че паркинга, на който се е намирал паркирания през нощта микробус „***” с рег.№  *** с надпис „***”, собственост на „***” ЕООД - гр. С. не е част от територията на данъчния склад на „Бакхус – 4” ООД. В този смисъл е неправилно посочването в НП, че паркинга е „разположен на територията на данъчния склад” и поради това отговорността следва да се носи от лицето, собственик на данъчния склад, л.4 от НП.

Следователно като се е намирал на площ, която макар да е собственост на жалбоподателя, но не е част от данъчния склад, касаещ пряко дейността на „Бакхус – 4” ООД с производството на акцизни стоки. За състава на отговорността по 126 от ЗАДС е необходимо, лицето да произвежда, държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

В настоящия случай следва да се отговори кой е държател на акцизната стока, каквато се явява по смисъла на чл. 4, т.1 вр. чл. 2, т.1 от ЗАДС намерените в бидоните етилов алкохол и по – точно: 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол, посредством съответните експертизи.

Непосредствен държател на акцизната стока е собственикът на микробуса „***” с рег.№  *** - „***” ЕООД - гр. С., доколкото в него са се намирали бидоните с алкохол. Факта, че автомобила се е намирал на паркинг, собственост на жалбоподателя не прави последния държател или още по – малко владелец на вещите, предмет на ЗАДС. В законът липсва и законова презумпция, която да налага извод, че щом вещите са на територия, собственост на жалбоподателя то следователно той ги държи или владее като свои. В случая е налице недопустимо разширение на приложното поле на разпоредбата на чл. 68, ал.2 от ЗС и тази по чл. 126 от ЗАДС, което води до търсене на обективна отговорност. Принципът в административното право е че отговорността е лична и се отнася до определени лица при определени предпоставки. Отговорността в административнонаказателното право е винаги лична, субективна и не може да бъде разширявана до степен, че да се определя от обективните факти на това чия собственост е имота, в който се е намирал автомобила, съдържащ акцизната стока. Отговорност следва да се търси от водача на автомобила или от дружеството, чиято собственост е той, а не от собственика на терена върху който се е намирал, в случая от жалбоподателя „Бакхус-4”ООД. Така би могло да се стигне до абсурдната ситуация, ако автомобила, съдържащ акцизната стока беше паркирал на обществен паркинг, отговорността да е на съответната община, а ако беше на път от републиканската пътна мрежа – на държавата, само за това, че е паркирал на това място и да не се претендира отговорност от реално отговорните лица, в случая собственика или водача на автомобила.

Отговорността на юридическите лица и едноличните търговци е уредена в чл. 83 и следв. От ЗАНН и важно за тази отговорност е, че тя е свързана с наличието на две кумулативни предпоставки – първата е неизпълнение на задължения към държавата или общината и втората - при осъществяване на тяхната дейност. Като не се е намирал на територията на данъчния склад, въпросния микробус не може да се направи и предположение, че е във връзка с дейността на жалбоподателя. Единствено в тези хипотези на отговорност на юридическите лица може да се обсъжда наличието на обективна отговорност за нарушения на разпоредби на съответен закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет. В случая обаче както се установи, това не е свързано с дейността на дружеството и в този смисъл не е налице основание да се търси такава отговорност от жалбоподателя.

Съдът намира, че от правно значение за установяване на административно наказателната отговорност на жалбоподателя е единствено дали държането, т.е упражняването на фактическа власт върху тези акцизни стоки е осъществено от него и т.к се установи, че такова е осъществено не от „Бакхус-4”ООД, а от водача на автомобила или собственика му „***” ЕООД - гр. С., то НП е незаконосъобразно и следва да се отмени изцяло като такова.

 

Предвид на гореизложеното, съдът намира НП, в частта, в която е наложена имуществена санкция на „Бакхус-4” ООД за незаконосъобразно и следва да се отмени като такова. Доколкото акцизната стока е била без съответните данъчни документи, то съгласно чл. 124, ал.1 от ЗАДС  предмета на нарушението следва да се отнеме в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. В този смисъл НП в тази му част следва да се потвърди. Следва да се отмени и наложеното на дружеството наказание по чл. 124а от ЗАДС – лишаване от право да упражнява дейностите, по лиценза за срок от 1 месец.

 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 219/ 30.07.2013 г. на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, на „Бакхус-4” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „***” № ***, бл. ***, вх. ***, ап.*** представлявано заедно и поотделно от Е. М. А. и М. Ж. Х. е наложена имуществена санкция в размер на 40 106 лв., както и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол и с което на основание чл. 124а, ал.1 от ЗАДС е постановено лишаване от право да упражнява дейностите, по лиценза за срок от 1 месец, както следва:

 

ОТМЕНЯ т.1 от наказателно постановление № 219/ 30.07.2013 г. на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС, на „Бакхус-4” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „***” № ***, бл. ***, вх. ***, ап.*** представлявано заедно и поотделно от Е.М.А. и М. Ж. Х. е наложена имуществена санкция в размер на 40 106 лв.(четиридесет хиляди сто и шест лева).

 

ОТМЕНЯ т.ІІІ от наказателно постановление № 219/ 30.07.2013 г. на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС и на основание чл. 124а, ал.1 от ЗАДС, на „Бакхус-4” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „***” № ***, бл. ***, вх. ***, ап.*** представлявано заедно и поотделно от Е.М.А. и М. Ж.Х. е постановено лишаване от право да упражнява дейностите, по лиценза за срок от 1 (един) месец.

 

ПОТВЪРЖДАВА т.ІІ от наказателно постановление № 219/ 30.07.2013 г. на началника на Митница-В., с което за нарушение на чл. 126 от ЗАДС и на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС, на „Бакхус-4” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „***” № ***, бл. ***, вх. ***, ап.*** представлявано заедно и поотделно от Е.М.А. и М.Ж.Х. е постановено отнемане в полза на държавата на 957,856 литра етилов алкохол с 95,2 % обемно съдържание на алкохол и 957,856 литра етилов алкохол с 95,1 % обемно съдържание на алкохол.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                    Районен съдия: .......................................

                                                                                   Галина Н.