Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                                       № 4

                                                     гр.Нови  пазар,13.01.2014г.

                                                     В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на осми януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                            Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                            Секретар:Д.  С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД №594 по описа за 2013 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Производство с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН по жалба,предявена от Д.К.Р. ***,действуващ чрез пълномощника си адв.А.Д.- ВАК,против НП №1090/2012г.на Началника на РУ”Полиция “гр.Н..

   В жалбата се твърди,че с посоченото НП ,на Д.Р. било наложено наказание “глоба” в общ размер на 40лева за извършено нарушение по чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП –глоба в размер на 30лв. и за извършено нарушение по смисъла на чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП –глоба в размер на 10лв.Считат,че наложеното наказание е неоснователно,а самото НП нецзаконосъобразно,издадено при нарушение на материалния и процесуалния закон.Не се оспорва,че на посочената в АУАН и НП дата и място ,Р. е бил спрян за проверка от контролните органи,но административнонаказващият орган не е проверил АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост съгласно чл.52 ал.4 от ЗАНН,тъй като в него самия липсвал съществен реквизит по чл.42 ал.1 т.4 от ЗАНН,а именно –мотиви.В НП били преписани механично обстоятелствата от АУАН и не били събрани доказателства за вината .

     С оглед на гореизложеното,жалбоподателят моли съдът да отмени изцяло НП №1090/2012г.на Началника на РУ”Полиция “гр.Н..

     В съдебно заседание жалбоподателят не се явява,не изпраща представител.

     Въззиваемата страна –ОД на МВР гр.-Шумен редовно призована,не изпраща представител.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа и правна страна следното:

     От показанията на разпитаните свидетели Р.А.М. и П.К.П./***/,които съдът кредитира с пълно доверие като добросъвестно дадени,под страх от наказателна отговорност по чл.290 от НК,логични и непротиворечащи помежду им,се установява,че на ***г.в гр.Н.,свидетелите са изпълнявали служебните си задължения по контрол на движението по пътищата.Около 21.30часа  на ул.”***” спряли за проверка жалбоподателя Д.Р.,който управлявал МПС лек автомобил “***” с рег.№***,технически неизправен,не свети лява габаритна светлина.Водачът не носел и контролния талон към СУМПС.

   За констатираните от тях нарушения,съставомерни по чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП и по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП ,на Р. е съставен АУАН №1090/2012г.от мл.автоконтрольор Р.М. ,в присъствието на св.П..Материалната компетентност на актосъставителя  е определена със Заповед на Министъра на вътрешните работи от 28.08.2012г.

    Във основа на съставения АУАН ,  НП №1090/2012 от 07.01.2013г..на Началника на РУ”Полиция “гр.Н. гл.инспектор Б.И.М., за извършените от него адм.нарушения на чл.139 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП,на Д.Р.,на основание по чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП е наложено адм.наказание глоба в размер на 30лв. и на основание  чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП –глоба в размер на 10лв.

    Със горепосочената Заповед на Министъра на вътрешните работи е определена и материалната и функционална компетентност по смисъла на ЗАНН на административно-наказващият орган,в случая Началника на РУ”Полиция”Н..

     НП е връчено на визирания в него нарушител на 24.10.2013г.,като в законоустановения 7-дневен срок той е обжалвал същото пред съда чрез надлежно упълномощено от него лице .

     Жалбата се явява процесуално допустима,а разгледана по същество-неоснователна поради следните съображения:

     От анализа на събраните по делото гласни доказателства се установи по несъмнен начин,че на посочената в АУАН и НП дата и място,жалбоподателят Д.Р. е управлявал МПС,което е било технически неизправно.Нормата на чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП предвижда,че движещите се по пътя превозни средства следва да бъдат технически изправни,а в чл.10 от ППЗДвП са уредени хипотезите ,при които моторното превозно средство се определя като технически неизправно./в конкретния случай чл.10 т.12 б”в” предл-трето от ППЗДвП определя като технически неизправно МПС,което има следните повреди или  неизправности:”не светят габаритните светлини”/.А съгласно чл.11 ал.1 от ППЗДвП при възникване по време на движение на някои от техническите неизправности/лимитативно изброени,сред които и такава по т.12 б”в”/ през нощта или при намалена видимост/нарушението е констатирано през нощта/,водачът е длъжен да спре моторното превозно средство до отстраняване на неизправността.Ето защо съдът намира,че по безспорен начин се установява извършено от Р. адм.нарушение,съставомерно по чл.139 ал.1 т.1 от ЗДвП и доколкото с неговото извършване би могла да се застраши сигурността на движението,правилно административно-наказващият орган е пристъпил към налагане на адм-санкция по чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП – глоба в единствено възможния размер от 30.00лв.

        Разпоредбата на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП,която е обща и е насочена към всички водачи на моторни превозни средства,ги задължава да носят /т.е. при управление на МПС/свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролния талон към него.Към момента на извършване на проверката от контролните органи,водачът Р. не е носил у себе си контролния талон,като по този начин е извъшил адм.нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП.За въпросното адм.нарушение ,нормата на чл.чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП предвижда наказание “глоба”в размер на 10.00лв.

     Съдът намира,че при определяне на всяко от наказанията по извъшените адм.нарушения, административно-наказващият орган е приложил правилно съответната санкционна норма,при спазване изискванията на чл.27 от ЗАНН.Издаденото наказателно постановление се явява мотивирано,правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло ,а жалбата против него-оставена без уважение.

      Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                               Р        Е      Ш       И    :

 

     ПОТВЪРЖДАВА изцяло като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №1090/2012 от 07.01.2013г..,издадено от Началника на РУ”Полиция “гр.Н. гл.инспектор Б.И.М. /въз основа на АУАН №1090/12.12.2012г./,с което на Д.К.Р. с ЕГН:**********,***, за извършените от него на ***г.в гр.Н. адм.нарушения по чл.139 и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП,на основание по чл.183 ал.3 т.7 от ЗДвП му е наложено адм.наказание глоба в размер на 30лв./тридесет лева/ и на основание  чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП –глоба в размер на 10лв./десет лева/.

     Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Шумен в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                   РАЙОНЕН   СЪДИЯ: