Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 11

 

гр. Н., 03.02.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

          Районен съд Н. в публичното заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 653 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят Т.И.Т. моли да бъде отменено наказателно постановление № 13/18.11.2013 г. на  Началника на РУП гр. Н. като неправилно и незаконосъобразно, а наложеното му наказание било явно несправедливо, тъй като случаят бил маловажен и, че са налице предпоставките на чл. 29 ал. 1 от ЗАНН. Счита, че обществената опасност на деянието била незначителна.

Жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка в наказателното постановление, но счита, че административно наказващият орган не приложил материалния и процесуалния закон правилно. Нарушението представлявало маловажен случай на нарушение по чл.98, ал.1 от ЗОБВВПИ, съгласно чл.28, ал.1 от ЗАНН. В представеното от него възражения, е било видно, че същият имал намерение да пътува на лов в с. П., което било обективно и искрено, счита също, че това административно наказващият орган не го е взел предвид при определяне на наказанието му. Жалбоподателят Т. твърди, че от приложения по делото констативен протокол от 09.07.2013г. се установявало, че спазвал императивните норми на законодателството, относно съхранението на оръжието. Макар и това да било посочено във възражението му причината за това съхранение на ловното му оръжие е предстоя лов през почивните дни, органите на полицията не са го уважили, не са преценили обективното фактическото положение. На 01.11.2013г. било активен ловен сезон и това е причината за тази констатация от органите на Полицията. Живеел на посочения адрес в гр. Н., а в същият град в квартал „***” притежавал свинеферма. В петък сутринта почиствал едната си пушка марка „***” 12 калибър като имал намерение да почисти и другата марка „***” 16 калибър. Станало така, че времето напреднало и Т. тръгнал към свинефермата си с втората си пушка, където там мислел да я почисти и да я подготви за лов. Имал намерение в петък след обяд да пътува в с. П. на лов. Т. имал призовка да се яви в полицията на 01.11.2014г, като подозирал, че го били викали по повод разправии с негов съсед. В полицията научил, че действително повода да го извикат било жалба от съседа му, а тогава полицаите искали да видят оръжието му. Съвестно Т. завел полицаите в дома си, както и в свинефермата си. Полицейските служители видели приготвената пушка марка „***” 12 калибър на дом.адрес и в свинефермата, където имал стая за живеене. На адреса в „***” полицейските служители намерили ловното му оръжие – ловна пушка марка *** 16 калибър, което също не било в метална каса. Посочено е в жалбата, че причината поради която оръжието му било намерено по ***и начин е че жалбоподателят е правоспособен ловец в ловно сдружение „***” – с. Н., а ловната дружина в която ловувал е с. П., общ. Н., където оставал там да нощува за да не пътува сутрин рано. Поради тази причина оръжието му било приготвено, но след проверката Т. се отказал да ходи на лов.

По тези съображения жалбоподателят  моли съда, да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление.

          Въззиваемата страна,  не се явява и не изпраща представител, но същата изразява становище, че жалбата е неоснователна. Твърди, че осъщественото административно нарушение е доказано по безспорен начин. Поради това, моли, наказателното постановление да бъде потвърдено.

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение № 13/01.11.2013 г. актосъставителя И.Д., на длъжност мл. ПИ при РУ Полиция гр. Н., съставен в присъствието на двама свидетели – В.П. и М.Д. - полицейски служители, е посочено, че 01.11.2013г в гр. Н. около 11,00ч. на адрес в гр. Н., ул.”***” № * са установили, че Т.И.Т. не съхранява в метална каса законно притежаваното огнестрелно оръжие за ловни цели: надцевка марка „***”-12-ти кал с фабр. № ***, а същото е подпряно до прозореца. В металната каса монтирана на адреса няма ловни оръжия.

Освен това на същата дата - 01.11.2013г в гр. Н. около 11,20ч. проверяващите са посетили и адрес на жалбоподателя в кв. „***” в гр. Н., където той притежавал стопанска постройка и констатирали, че той съхранява законно притежавано от него огнестрелно оръжие за ловни цели: успоредка марка „***”-16-ти кал с фабр. № ***, което не е поставено в метална каса.

В акта са описани доказателствата сведение от дата 01.11.2013г. на лицето Т.И.Т. и на гл.п-й И.Д..

Въз основа на ***и акт наказващият орган е издал наказателно постановление № 13/18.11.2013 г., с което на  Т.И.Т. на основание чл. 53от ЗАНН, чл.- 215 ал.2 от ЗОБВВПИ, заповед І –з 1761 от 28.08.2012г. на министъра на вътрешните работи, чл.193, ал.1 във връзка с чл.99, ал. 1 от ЗОБВВПИ и чл. 193 ал.1 във връзка с чл.98 от ЗОБВВПИ е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в размер на по т. 1 глоба в размер на 500 лева и по т. 2 глоба в размер на 500 лева.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на формалните  изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН.

Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят Т.И.Т. е ловец, притежаващ надлежно издадено разрешително за употреба на ловно оръжие № *** и разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси с № 148/25.04.2012 г., издадени от Началник РУП Н., валидни до 25.04.2017 г.

На 01.11.2013 г.(петък) жалбоподателят се явил в РУП Н., след като получил призовка за това по повод на жалба срещу него. След приключване на работата по случая  на св. И.Д. и оперативният работник П.Т. било разпоредено да отидат и да извършат проверка за съхранението на ловното оръжие на жалбоподателя. С личния автомобил на Т., той и полицейските служители потеглили към домашният му адрес в гр. Н., ул.”***” № *. При посещението на адреса около 11,00ч. се установило, че касата за оръжия е отворена и празна. След това полицейските служители проверили останалите помещения в дома на жалбоподателя. В помещение, странично до къщата, представляващо жилищна стая за живеене е намерена една пушка, подпряна на стената. Пушката била модел надцевка марка „***”-12-ти кал с фабр. № ***.

След като приключили проверката в дома на жалбоподателя, на същата дата -01.11.2013 г., около 11,20ч. проверяващите с автомобила на Т.Т. отишли в кв.”***”, където жалбоподателят притежавал стопански сгради – „свинеферма”. От вътрешността на сградата жалбоподателят изнесъл втора ловна пушка модел успоредка марка „***”-16-ти кал с фабр. № ***, която не била поставена в метална каса. Други оръжия не са намерени.

Всички проверяващи и жалбоподателя се върнали в РУП на МВР Н., където съставили акт за установяване на административно нарушение № 13/01.11.2013 г.

Така описаната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена от показанията на разпитаните свидетели – Д., П. и Д.. По време на проверката и на съставянето на акта жалбоподателят обяснил, че пушките не били в касата, т.к щял да тръгва за с. П., където на следващия ден щял да се проведе лов. По делото беше изслушан и св. Ж.Ж., който сочи, че с жалбоподателят се уговорили още предишния ден, в четвъртък, че ще тръгнат в петък за с. П. за да бъдат рано сутринта на следващия ден готови за участие в лова. През ***и ден, четвъртък, жалбоподателят бил изнесъл една от пушките си на двора за да я почиства.

Съдът намира, че в действителност жалбоподателя е извършил нарушение на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ, който предвижда огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях да се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

От анализа на доказателствата и правната преценка на деянието се установява, че жалбоподателят е съхранявал и двете си ловни оръжия в нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ, с което е извършил две самостоятелни нарушения. Относно съхранението на пушката надцевка марка „***”-12-ти кал с фабр. № ***, която се е намирала в дома му на адрес ул.”***” № *, се установи и доказа, че е била подпряна на вътрешната стена в една от стаите за живеене, а не в намиращата се в същата къща метална каса. Съдът счита, че по отношение на това оръжие следва да се приеме и съобразно показанията на св. Ж., че жалбоподателят го е изнесъл от касата за да го почисти, но след като е приключил работата си с оръжието той е следвало да го прибере в касата си отново. Това не е било направено от жалбоподателя, дори напротив, същия е напуснал дома си, оставяйки оръжието не в заключена каса, а подпряно на стената и е отишъл с автомобила си в РУП Н., откъдето заедно с проверяващите се е върнал в къщи. В това поведение на жалбоподателя съдът намира едно съзнателно пренебрегване на законовите разпоредби, произтичащи от нормата на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ, но доколкото е предстояло уговорено пътуване за лов, съдът намира, че с оглед на краткото време през което оръжието е било оставено не в надлежното място за съхранение, а подпряно на стената следва да се приеме, че същото е оставено без съответните мерки за безопасното му съхранение и това в действителност не представлява маловажен случай. Целите, които е имал жалбоподателя и намерението за лов на следващия ден не оправдават безотговорното оставяне на огнестрелното оръжие по начин, който да позволява всеки, който посети дома и помещението, в което се е намирало оръжието, а това могат да бъдат широк кръг от лица, както останалите членове на семейството, така и външни лица, да го ползва, независимо от това дали е правоспособен или не.

Съдът намира за доказано и съставомерно и второто нарушение, осъществено от жалбоподателя, при което от стопанските постройки на „***” е извадил второто огнестрелно оръжие ловна пушка модел успоредка марка „***”-16-ти кал с фабр. № ***. В ***и случай още по ярко се установява и доказва по безспорен начин, че пушката се е намирала не в заключена метална каса, а оставена свободно и без всякакъв надзор. Обстоятелството, че същия ден, петък, жалбоподателят е щял да тръгва с приятелят си св. Ж. на лов и да минава през стопанския си обект в „***” за да вземе пушката не променя факта на извършеното от него нарушение на разпоредбата на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ. Съхранението на ловното оръжие в необезопасено, съгласно изискванията на закона място го прави лесно достъпно и възможно за използване от недобронамерени лица или от такива, които не съзнават действителната му обществена опасност и възможност за пряко причиняване на смърт (деца и пр., каквито примери в ежедневието има постоянно). Съдът не приема като относимо към конкретния случай на нарушения представения по делото констативен протокол от 09.07.2013г., удостоверяващ, че на тази дата двете оръжия са се съхранявали съгласно изискванията на закон, т.к той е във връзка с проверка, извършена на различна от нарушенията, предмет на настоящето дело дата. Съдът не приема и твърденията на жалбоподателя, че втората пушка марка „***”-16-ти кал с фабр. № ***, намираща се в „***” е била там защото е щял да я взема за лов, минавайки през стопанската си база. Това означава, че всъщност пушката се е намирала в свинефермата, а не в касата за оръжия. Всичко това представлява висока степен на опасност, доколкото оръжието се е намирало в незащитена метална каса и оставено без упражнен контрол по съхранението му. Възможността това оръжие да бъде използвано по недобронамерен начин, както от притежателят му, така и от трети лица е била съвсем реална.

Двете нарушения са извършени съзнателно при пряк умисъл, като деецът като дългогодишен ловец ясно е знаел своите задължения относно съхранението на ловното оръжие, което притежава.

Съдът намира, че и двете нарушения не представляват маловажен случай на административно нарушение, макар от тях да не са настъпили вредни последици – няма пострадали или оръжията да са използвани от други лица, то самото им съхранение не на посоченото от закона място крие висока степен на обществена опасност. По делото не се установяват други смекчаващи обстоятелства, за каквито говори разпоредбата на чл. 93, т. 9 от НК, доколкото субсидиарно се прилагат съгл.чл. 11 от ЗАНН разпоредбите на общата част на НК.

При преценката на законосъобразността на наложеното наказание, съдът  съобрази предвиденото от закона наказание за нарушение на изискването на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ, и нормата на чл. 193, ал.1 от ЗОБВВПИ, която предвижда наказание глоба от 500 до 1500 лв. и/или имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. и намери, че наказанията за двете нарушения са законосъобразни и в рамките на абсолютния минимум от по 500лв.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че издаденото НП е законосъобразно и следва да се потвърди изцяло като такова.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

           

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление наказателно постановление № 13/ 18.11.2013 г. на Началника на РУП гр. Н., с което за нарушение на чл. 98, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  (ЗОБВВПИ ), и на основание чл. 193, ал.1 от ЗОБВВПИ и чл. 53 от ЗАНН на Т.И.Т. *** е наложена глоба в  размер на 500 /петстотин / лева, за това, че на 01.11.2013 г. в гр. Н., ул.”***” № * е съхранявал ловна пушка марка „***”-12-ти кал с фабр. № *** в нарушение на изискванията на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ, както и е наложена глоба в  размер на 500 /петстотин / лева, за това, че на 01.11.2013 г. в гр. Н., кв. „***” е съхранявал ловна пушка успоредка марка „***”-16-ти кал с фабр. № *** в нарушение на изискванията на чл. 98, ал.1 от ЗОБВВПИ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

 

                                               Районен съдия: ……....………….......…

                                                                               Галина Николова