Р Е Ш Е Н И Е

№27

гр. Нови пазар,    09.04.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на шести март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова НАХД № 654 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят Л.Г.Х.  заявява, че наказателно постановление №46-0000029/30.04.2013 г. на Началника на ОО „КД – ДАИ” – гр. Ш. е необосновано и незаконосъобразно. В акта за установяване на административното нарушение а в последствие и в НП липсвали основни факти и обстоятелства, а тяхната съвкупна преценка водела до различни фактически и правни изводи. В т. 1 от НП  наказващия орган само цитирал дословно част от текста на чл. 40 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на МТ, без да посочи конкретни факти и констатации. Жалбоподателят оспорва изводите в т. 2 , т. 3 и т. 4 от НП, тъй като те били необосновани. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. А.А. от АК-В., който допълва доводите по сления начин: На първо място в НП не било посочено мястото на извършване на нарушението, като то било указано по неразбираем за жалбоподателя начин. Освен това превозваното вещество не било изследвано, а обявено за солна киселина  само по обясненията на жалбоподателя, но нямало яснота с каква концентрация е тази солна киселина и дали се изисква документ за превоз на опасен товар предвид установената концентрация. Свидетелите не помнели почти нищо от установената от тях фактическа обстановка. С тези доводи се моли  НП, като незаконосъобразно и необосновано да се отмени.

Въззиваемата страна ОО „КД – ДАИ” – гр. Ш. не изпраща представител на насроченото съдебно заседание, не взема становище по съществото на делото. В съпровождащото жалбата писмо страната моли, наказателното постановление да бъде потвърдено.

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима.

На 21.01.2013г. жалбоподателят Л.Г.Х. е управлявал  по път I-2 в посока гр. В. товарен автомобил *** с рег. № *** и ремарке ”***” с рег. № ***. На същия този път на км.145+280 край с. З. същият претърпял ПТП, ремаркето се обърнало, а превозваният товар, състоящ се от един бидон пълен със солна киселина, се разлял.

На мястото на ПТП пристигнал полицейски патрул, който констатирал ПТП, както и че е налице опасен товар, усещала се остра задушлива миризма. Самият водач на товарния автомобил признал, че превозвания товар е солна киселина. Служителите на РУП Нови пазар повикали противопожарна охрана и гражданска защита, както и ДАИ.

Пристигналите на място служители на ДАИ извършили проверка на документите на автомобила и водача във връзка с превозвания опасен товар. Нито товара, нито ремаркето били маркирани и етикетирани, че превозват опасен товар, съгласно разпоредбите на част 5 на Приложение от ADR. На контролните органи не били представени нито товарителница, нито удостоверение за одобрение на ППС, превозващо опасни  товари, нито превозен документ за опасни товари.

С акт за установяване на административно нарушение № 161482 от 21.01.2013 г. актосъставителят В.Г.В. е констатирал допуснати административни нарушения, че на същата дата, около 21,15 ч. жалбоподателят Л.Г.Х.  е управлявал  по път I-2, км. 145+280 в посока гр. В. товарен автомобил *** с рег. № *** и ремарке ”***” с рег. № ***, като: 1. Тегленото ремарке не е маркирано и етикетирано съгласно част 5 на Приложение от ADR  2. Ремаркето няма удостоверение за одобрение на ППС, превозващо опасни  товари. 3. Няма превозен документ за опасни товари. 4. Няма товарителница  за превозвания товар. Посочено е още, че разливът от обърнатото ремарке е от солна киселина

Въз основа на този акт наказващият орган – началникът на ОО ”КД-ДАИ”- гр. Ш. е издал наказателно постановление № 46-0000029/30.04.2013 г., с което за това, че: 1. Тегленото ремарке не е маркирано и етикетирано съгласно част 5 на Приложение от ADR  нарушение по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на МТ за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, на основание чл. 103, ал. 3, т. 3, предл. 1 от Закона за автомобилните превози, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв.; 2. Ремаркето няма удостоверение за одобрение на ППС, превозващо опасни  товари – нарушение по чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на МТ, на основание чл. 103, ал. 2, т. 2 от Закона за автомобилните превози, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв.; за 3. Няма превозен документ за опасни товари – нарушение по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на МТ, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.; 4. Няма товарителница  за превозвания товар – нарушение по чл.89, ал.1, т.8 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. на МТ, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лв.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни за това органи, както и че съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл. 42 и чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Действително мястото на извършеното нарушение е посочено  по следния начин: „път I-2, км. 145+280 в посока гр. В.”. По този начин възможно най-точно се описва мястото на извършване на нарушението. По делото се установява, че водачът е пътувал по път I-2 в посока гр. В.. Официалните обозначения на пътищата са общо достъпна информация и съдът намира, че изписано по този начин не води до порок на акта, който да налага неговата отмяна. От събраните по делото писмени и гласни доказателствата – показанията на свидетелите Ц.Ю. В., В.Г.В. и Р.А.М., от представените по делото писмени доказателства, в това число и товарителница № 002552 от 21.01.2013 г. се установява безспорно, че товарът е съдържал солна киселина. Самият водач е признал това на контролните органи, а и в този смисъл е съдържанието на товарителницата. Направено е възражение от страна на представителя на жалбоподателя, че по делото не е установена концентрацията на солната киселина и оттам дали е опасен товар. Този довод съда намира за неоснователен. Съгласно приложение А и В към Европейска спогодба за международен превоз на товари по шосе /налице осъществен състав на  първото визирано нарушение, т.е. това по чл. 40, ал. 1 , т. 1, изразяващо се в това, че тегленото ремарке не е било маркирано и етикетирано съгласно част 5 от ADR /Европейска спогодба за международен превоз на товари по шосе /АDR/, том. 1, част 2, солната киселина е посочена под №1789 в  Списък на опасните товари, специални условия и изключения, свързани с опасни товари, опаковани в ограничени количества (I част). Там не е посочена концентрация, която да е от значение за това опасен товар ли е това вещество или не в зависимост от нея. Напротив, установява се, че е в списъка с опасни товари, превоза на които следва да отговаря на изискванията на спогодбата. Концентрацията е от значение единствено за допустимите максимални количества, които могат да се превозват, но нарушение по тази точка, не е констатирано.

Фактът, че товарителницата е представена по-късно, не заличава извършеното нарушение – изискването на нормативната уредба е да я представи при поискване, а не след съставянето на АУАН.

Липсвали са и другите изискуеми документи.

По посочените по-горе съображения, съдът намира, че описаните в АУАН и НП нарушения са доказани. Правилно и законосъобразно са наложени и съответните наказания по Закона за автомобилните превози, които са съобразени с тежестта на нарушенията и обществената опасност на деянията и извършителя.

Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № 46-0000029 от 30.04.2013г. на Началника на ОО „КД – ДАИ” – гр. Ш..

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ш.ския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                       

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: