Р     Е    Ш   Е   Н   И    Е

№ 20

гр. Н.,20.03.2014 г.

В  ИМЕТО НА  НАРОДА

 

Районен съд Н.  в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното от съдия Радева АНХД № 55 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

       Производство с правно основание чл.59 и сл. от ЗАНН ,по жалба,предявена от А.Р.М.,живущ *** против Наказателно постановление № 14/18.11.2013г.,издадено от Началник РУ Н..

      Жалбоподателят твърди, че в обстоятелствената част на атакуваното НП се сочело,че на 10.10..2013г. в гр. В. от оръжеен магазин „***” той е закупил неогнестрелно, газ-сигнално оръжие, револвер марка „***” *, калибър * мм, с фабричен *** и не бил изпълнил задължението си в гр. Н., писмено да уведоми в регламентирания 14 дневен срок от придобиването му Началника на РУП гр. Н., за това, че бил придобил чрез закупуване описаното газ сигнално оръжие. Вмененото му нарушение се изразявало в бездействие за писмено уведомяване в срок,като  с това бил осъществил състава на нарушението по чл. 178, ал.1 вр.- с чл.54 ал. 1 от ЗОБВВПИ.  За това нарушение му било  наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева.

       В точка втора от обстоятелствената част на атакувания административен акт се сочело,че на 10.10.2013г.  бил дарил на друго лице М.Д.М. притежаваното от него неогнестрелно оръжие, газ сигнално оръжие револвер *** *, калибър * мм, и не бил изпълнил задължението си в гр. Н., писмено да уведоми в регламентирания 7 дневен срок от прехвърлянето т е от 17.10.2013г. включително, компетения орган началник РУ” Полиция” гр. Н., за това че е дарил описаното оръжие на трето лице. Нарушението е съставомерно от датата на изтичане на 7 дневния срок след деня на покупката и се изразява в бездействие за писмено уведомяване в срок – нарушение по чл. 179а, ал.1 вр. с чл.55 от ЗОБВВПИ. Съответно и за това нарушение му е наложено наказание глоба в размер на 500 лева.

       В НП се сочело също,че  не са налице предпоставките за прилагане на чл.28а от ЗАНН, предвид обстоятелството, че отношенията свързани с неогнестрелното  газ – сигнално оръжие са от голямо обществено значение и са регламентирани от специален закон ЗОБВВПИ.

      По тези съображения жалбоподателят  моли съда, да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателно постановление.Излага следните съображения:

       С действията си нямал за цел и не бил осъществил както от обективна,така и от субективна страна съставите на визираните нарушения.Изложеното в обстоятелствената част на атакуваното НП не отразявало реално фактическата обстановка по зададения казус.

       На първо място:жалбоподателят счита,че не е придобивал посоченото газ-сигнално оръжие.Посочената по-горе фактура ,като първичен счетоводен документ била доказателство единствено за наличието на една сделка.Той платил посочения газ сигнален пистолет,но целта била да направи подарък на съпругата си М.М.,тъй нареченото “трето лице”,която придобила  всъщност посоченото газ-сигнално оръжие още същия ден и в съответния законоустановен срок  писмено уведомила Началника на РУ “Полиция “Н. ,с което изпълнили своето задължение като граждани.

      На второ място,жалбоподателят счита,че не е осъществил състава на чл.179 ал. Във вр.чл.55 от ЗОБВВПИ ,а и така изписан диспозитива на точка втора от атакуваното  НП ,не ставало ясно за какво му се налага “глоба” в размер на 500.00лв.В НП било изписано,че “Нарушението е съставомерно от датата на изтичане на 7-дневния срок след деня на покупката и се изразявало в бездействие за писмено уведомяване в срок....”  Във визирания чл.55 от ЗОБВВПИ,на основанието на който му се налагало горепосоченото наказание било записано,че преклузивния 7-дневен срок започва да тече от деня на прехвърлянето.”Така изписан диспозитива по т.2 от НП не му позволявал да разбере за какво нарушение му се налага административното наказание,както и да организира адекватно своята защита.

       С оглед на гореизложеното,моли съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление като неправилно.

      В съдебно заседание чрез пълномощника си адв.И.И. от ВАК жалбоподателят поддържа изцяло жалбата си.

     Въззиваемата страна ОД на МВР гр.Ш. е редовно призована, не изпраща представител.Изразили са становище, че жалбата е допустима, но неоснователна по същество и молят съдът да я остави без уважение,като потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление.

      Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

     Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява процесуално допустима,а разгледана по същество- частично основателна поради следните съображения:.

     Акт за установяване на административно нарушение № 14/18.11.2013г.е съставен от В.К.П., на длъжност мл. ПИ по КОС при РУ Полиция гр. Н., в присъствието на двама свидетели –  Д.И.Д. и Е.Д.С. *** против жалбоподателят А.Р.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** затова,че  на 10.10.2013г. в гр. В. от оръжеен магазин „***” е закупил неогнестрелно, газ-сигнално оръжие, револвер марка *** *, калибър * мм, с фабричен *** и не бил изпълнил задължението си в гр. Н., писмено да уведоми в регламентирания 14 дневен срок от придобиването му Началника на РУП гр. Н., за това, че бил придобил чрез закупуване описаното газ сигнално оръжие.,КАКТО и,че  на 10.10.2013г.  бил дарил на друго лице М.Д.М. притежаваното от него неогнестрелно оръжие, газ сигнално оръжие револвер „***” *, калибър * мм, и не бил изпълнил задължението си в гр.Н., писмено да уведоми в регламентирания 7 дневен срок от прехвърлянето т е от 17.10.2013г. включително, компетентния орган началник РУ Полиция гр. Н., за това че е дарил описаното оръжие на друго лице.

    Въз основа на този акт Началникът на РУП гр.Н. е издал Наказателно постановление № 14/ 18.11.2013г.  с което на  А.Р.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес с. П.,  ул. „***” № * , на основание чл.54 ал.1 от Закона на оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00лв за първото визирано адм.нарушение и на основание  чл.55 от Закона за оръжията и притехническите изделия от ЗОБВВПИ,   заповед № І-з,1761/28.08.2012г. на МВР и чл.185, ал.1 във връзка с чл. 60, ал.1 т.1 от ЗОБВВПИ  за второто визирано в акта нарушение е наложил на жалбоподателя адм.наказание”глоба” в размер на 500 лв.

     От приобщената по делото като писмено доказателство фактура №0000102874/10.10.2013г.и касов бон към нея,издадени от “***”ЕООД гр.В. се установява,че на 10.10.2013г.жалбоподателят А.Р.М. е закупил газов револвер *** ,кал.*мм., №*** за сумата в размер на 66.00лв.

    На 23.10.2013г.от неговата съпруга М.Д.М. е подадено уведомление до началника на РУ”Полиция” гр.Н. /с вх.№4412/23.10.2013г./,с което тя заявява,че на 10.10.2013г. е придобила огнестрелно оръжие,което желае да бъде регистрирано.Издадено  й е удостоверение за уведомление №40/06.11.2013г.от РУ”Полиция”гр.Н..Подала е и декларация по чл.43 от АПК във вр.чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ,че на 10.10.2013г.е придобила въпросния газово-сигнален револвер от А.Р.М..

     От показанията на актосъставителя В.П. и свидетелите при съставяне на АУАН Е.С. и Д.Д. се установява,че АУАН е съставен въз основа на писмени данни.

     Съдът ,след като прецени доказателствата по делото,направи следните правни изводи:

    Както АУАН,така и атакуваното НП са издадени от компетентни длъжностни лица,в рамките на тяхната материална и функционална компетентност /чл.215 ал.1 и 2 от ЗОБВВПИ и Заповед на Министъра на вътрешните работи от 28.08.2012г./,при издаването им не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила,като същите отговарят на формалните  изисквания на чл. 42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН.

         За да бъде подведено под административно-наказателна отговорност едно лице за извършени от него нарушения по чл.54 ал.1 и чл.55 ал.1 от ЗОБВВПИ,следва по един несъмнен начин да се установи ,че то е извършило виновно следните действия/респ.бездействия/: по чл.54 ал.1 – “след придобиване на газово и сигнално оръжие в 14-дневен срок да уведоми писмено началника на РУ на МВР по постоянния си адрес  и по чл.55 ал.1 –в случай,че лице,което притежава газово и сигнално оръжие,го продаде,дари или замени ,е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по постоянния си адрес.

      В конкретния случай,съдът намира,че от момента на закупуването и установяването на фактическа власт върху процесния газ-сигнален пистолет,жалбоподателят А.Р. го е придобил, като ирелевентно е какво е било намерението му по отношение на тази вещ за в бъдеще/в конкр.случай се твърди,че го е закупил с цел да го подари на съпругата си М.М./.С оглед вероятната й заинтересованост от крайния изход на делото,съдът не кредитира с пълно доверие съдържанието на депозираното от М. заявление,че това оръжие и е било предадено още в същия ден на покупката -10.10.2013г.от нейния съпруг А.М. и от този момент насетне ,тя ,легитимирайки се като собственик е предприела съответни действия по регистрация на пистолета.

     Срокът за подаване на уведомление по реда на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ е било до 24.10.2013г.включително и е изтекъл на 25.10.2013г.От този момент насетне, ,М. чрез бездействие е осъществил състава на адм.нарушение по чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ.

      Доколкото този закон урежда обществените отношения,свързани с дейности по придобиване,съхранение и употреба на оръжия,боеприпаси,взривни вещества и пиротехнически изделия,които рефлектират върху неопределен кръг от хора и които отношения са регламентирани в специален закон,съдът намира,че в случая не е налице хипотезата на “маловажност” на нарушението по смисъла на чл.28 б”а” от ЗАНН.

      За въпросното деяние ,чл.178 ал.1 от ЗОБВВПИ предвижда наказание “глоба” в размер на 500.00лв.Законодателят не е предвидил минимален и максимален размер,а строго фиксиран такъв,поради което с оглед доказаността на нарушението,съдът намира,че правилно административно-наказващият орган е приложил съответната санкционна норма и в тази му част наказателното постановление следва да се потвърди като законосъобразно и правилно.

      По отношение на второто твърдяно адм.нарушение,съдът счита,че с оглед систематичната подредба на този текст /чл.55 /,след текста ,регламентиращ режим на регистрация след придобиване на съответното оръжие /54 ал.1/,не съществува законова възможност  да се ангажира административно-наказателната отговорност по смисъла на чл.55 от ЗОБВВПИ на  едно лице,извършило действия по прехвърляне на тази вещ /макар и чрез дарение/,преди тя да е била  регистрирана по съответния ред чрез подаване на писмено уведомление по началника на РУ на МВР по местоживеене на лицето / чл.54 ал.1/.Ето защо съдът намира,че жалбоподателят М. не е извършил както от обективна,така и от субективна страна състава на нарушение по чл.55 от ЗОБВВПИ,поради и което в тази му част наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова  следва да бъде отменено.   

       Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             Р        Е       Ш       И      :

 

      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14/2013г.,издадено от Я.И.Р.- на длъжност ВНД Началник на РУ”Полиция”гр.Н. /издадено въз основа на АУАН №14/05.11.2013г.,съставен от гл.полицай В.К.П./ В ЧАСТТА МУ,в която за извършено административно нарушение по чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ ,на А.Р.М. с  ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** ,на основание чл.178 ал.1 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00лв./петстотин лева/.

      ОТМЕНЯ   Наказателно постановление №14/2013г.,издадено от Я.И.Р.- на длъжност ВНД Началник на РУ”Полиция”гр.Н. /издадено въз основа на АУАН №14/05.11.2013г.,съставен от гл.полицай В.К.П./   В ЧАСТТА МУ,в която за извършено административно нарушение по чл.55 от ЗОБВВПИ ,на А.Р.М. с  ЕГН:**********,с постоянен адрес:*** ,на основание чл.179 ал.1 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00лв./петстотин лева/.

      Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ш. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                 РАЙОНЕН   СЪДИЯ: