Р    Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  28

 

гр. Нови пазар, 10.04.2014 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното заседание на двадесет и пети март през  две хиляди и четиринадесета година, в състав :

                                                                

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: Галина Николова

 

при секретаря Д.С., като разгледа докладваното АНХД № 107 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят ЕТ „***” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., обл. Ш., ул. „***” №*, представляван от Ф. И. А. моли, да бъде отменено наказателно постановление № 860022-0114141 от 26.11.2013 г., издадено от зам.директор на ТД на НАП – В..

В жалбата се твърди, че обжалваното НП е незаконосъобразно и необосновано, защото при установяване на административното нарушение били допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до ограничаване процесуалните й права.

Жалбоподателката сочи, че са нарушени разпоредбите на чл. 42, т.4 и 5 от ЗАНН, т.к нарушението било описано непълно и неточно. Твърди, че изискването на  чл. 39, ал.1 от Наредба Н-18/2006 г. е относно разпечатване на пълен дневен отчет и запис във фискалната памет за всеки ден, докато в НП било посочено, че не е разпечатан съкратен отчет ан фискалната памет с нулиране и запис във фискалната памет за оборот, реализиран на *** г. Сочи, че са и нарушени правата да узнае в какво нарушение е обвинена, че е извършила и поради това, че е посочен чл. 185, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, но това били две различни хипотези.

В жалбата е посочено, че административнонаказващия орган не е преценил наличието на маловажност на извършеното нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН и с това издаденото НП е незаконосъобразно.

Предвид на горното жалбоподателката моли, съдът да отмени изцяло обжалваното НП.

 

Въззиваемата страна оспорва жалбата, като сочи, че НП е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.  

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата, като подадена в законоустановения срок е процесуално допустима.

По делото е приложен АУАН № 31312 от 20.09.2013 г., съставен от С.Ш., ст. инспектор при ТД В. в присъствието на свидетеля Х.И. ***, съгласно който е посочено, че при извършена на 12.09.2013 г. проверка в търговски обект – павилион, находящ се в гр.Н.,  ул. „***” № *, стопанисван от търговеца, е установено, че търговецът не е изпълнил задължението си да разпечата съкратен отчет на фискалната памет с нулиране и запис на фискалната памет за оборот, реализиран на *** г. от фискалното устройство в обекта. Посочено е, че нарушението е извършено в гр. Н.. В акта е посочено, че са нарушени чл.39, ал.1 от  Наредба Н-18/2006 на МФ, във вр. с чл.185, ал.1 и 2 от ЗДДС. Посочено е, че нарушението е документирано в ПИП № 0099165 / 12.09.2013 г.

Акта е подписан от нарушителя без да са отбелязани негови възражения.

Въз основа на така съставения акт е издадено НП № 860022-0114141 от 26.11.2013 г., издадено от зам.директор на ТД на НАП – В.. В НП е посочено, че на 20.09.2013 г. е извършена проверка от С.Ш. – ст.инспектор при ТД НАП Ш., на търговски обект – павилион,  находящ се в гр.Н.,  ул. „***” № *, стопанисван от „***” ЕТ. Посочено е, че е установено, че лицето не е изпълнило задължението си да разпечата съкратен отчет на фискалната памет с нулиране и запис на фискалната памет за оборот, реализиран на *** г. на фискалното устройство в обекта.

Въз основа на тези констатации е прието, че търговецът е нарушил състава на чл. 185, ал.2 от ЗДДС вр. чл. 39, от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ, нарушавайки реда и начина за отчитане на фискалното устройство. Посочено е, че нарушението не е довело до неотчитане  на приходи, както и че е извършено за първи път.

Поради приетото в НП, административно наказващият орган е наложил на жалбоподателя на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС имуществена санкция на ЕТ, в размер на 500 лв., за неизпълнение на задължението да разпечата съкратен отчет на ФП със запис на същата за 11.09.2013 г.

Преценени от външна страна приложените по делото АУАН № 31312 от 20.09.2013 г. и НП № 860022-0114141 от 26.11.2013 г., издадено от зам.директор на ТД на НАП – В., съдът намира, че същите отговарят на формалните изисквания на закона. Съдът намира, че не са налице сочените от жалбоподателката нарушения на чл. 42, т.4 и 5 от ЗАНН, т.к е налице описание на нарушението и на законовите разпоредби, които са нарушени. Дали това описание и посочените разпоредби, действително отговарят на фактическата обстановка по делото е въпрос, който ще бъде преценяван при разглеждане на делото по същество. От формална страна е достатъчно да има такива.

Поради горното, съдът намира, че делото следва да се разгледа по същество.

От показанията на разпитаните по делото свидетели  С.Ш., Д.Д. и Х.И. А.  се установи, че на 12.09.2013 г. в гр. Н. са извършили проверката в обект, находящ се в гр.Н.,  ул. „***” № *, стопанисван от „***” ЕТ, в който на работа е била представителката на ЕТ Ф.И.. При проверката е извършена контролна покупка, за която е бил издаден касов бон на стойност 2,40лв. проверяващите установили, че за 11.09.2013 г. търговецът не е изведен фискален отчет с нулиране на фискалната памет, а е изваден служебен бон, поради допусната грешка.

По делото е представено копие от служебен бон от 11.09.2013 г. от 18,51ч., както и фискален бон от 12.09.2013 г., изведен в 18,51ч.  Приложено е копие и от служебен бон от 12.09.2013 г., изведен в 11,51ч.

В акта и в НП  е посочено, че с гореописаното е нарушен чл. 39, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно този текст от Наредбата лицето по чл. 3, т.е  това, което регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.

По делото не се спори, че такъв пълен дневен финансов отчет не е бил отпечатан от търговеца, а само контролен служебен бон, поради допусната грешка.

В акта обаче, както и в НП е посочено, че лицето не е отпечатало съкратен отчет на фискалната памет с нулиране и запис във фискалната памет за оборота, реализиран на *** г. В същото време в НП е посочено, че търговецът не е изпълнил задължението си да отпечата пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за оборота. С това е налице противоречие между обстоятелствената част, както на акта, така и на НП и диспозитивната му част, доколкото в единия случай се сочи, че не е отпечатан съкратен дневен отчет, а от друга страна се санкционира за не отпечатан пълен дневен отчет. Никъде в наредбата не е предвидено задължение за изеждане на съкратен касов отчет, а само за пълен касов отчет. Следователно налице е противоречие между установеното в акта и посоченото в обстоятелствената част на НП от една страна с посоченото в диспозитивната част на НП, което е в нарушение на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Посочената за нарушена норма на чл. 39, ал.1 от наредбата не сочи, че е нарушение неиздаването на съкратен дневен отчет, а само на пълен отчет. В този смисъл е решение №135 от 21.03.2014г. по КАНД № 93 по описа за 2014г. на Административен съд – Ш.. Освен това следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 185, ал.2 от ЗДДС препраща към другите по вид възможни нарушения на чл. 118 от ЗДДС, извън случаите на тези по ал.1 от с.с, но както се вижда в приложното поле на тази норма попадат множество текстове, които не са конкретизирани в конкретния акт и НП. Самата Наредба Н-39 от своя страна е издадена на основание чл. 118, ал.2 и ал.4 от ЗДДС и това допълнително поставя неянсноти при индивидуализиране на нарушението, което се вменява на нарушителя.

Така посоченото процесуално нарушение, допуснато в хода на административнонаказателното производство е от категорията на съществените, накърняващо правото на защита на административно отговорното лице и е  основание за отмяна на издаденото НП.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № № 860022-0114141 от 26.11.2013 г., издадено от зам.директор на ТД на НАП – В., с което на ЕТ „***” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Н., обл. Ш., ул. „***” №*, представляван от Ф. И. А., в качеството на управител, за нарушение на чл. 39, ал.1 от Наредба № Н -18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 185, ал.2, във вр с ал.1 от Законът за данък върху добавената стойност е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./ петстотин лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Шумен в 14 /четиринадесет/-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ..................................

                                                                                              Галина Николова