Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 43

 

гр. Нови пазар, 10.05.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд в съд в публичното  си заседание на двадесет и втори април  две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

 

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД №136 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят П.И.П., в качеството си на Управител на „***”ЕООД гр.Н. с ЕИК *** заявява, че с наказателно постановление НП № 9/12.02.2014г. на Директора на РИОСВ гр.Ш. на  представляванато от него дружество е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на  чл. 135, ал.1 , т.3 от Закона за управление на отпадъците.

Жалбоподателят изразява несъгласие с направения извод за извършено административно нарушение по посочения текст от закона. Смята, че са налице конкуриращи се правни норми, както и промени в законодателството, настъпили преди издаването на НП, изключващи административно наказателната отговорност на дружеството. Отделно от това описаната фактическа обстановка не отговаряла на обективната действителност. Неправилно установените факти относно собствеността и статута на имотите, довели до грешни правни изводи.

Жалбоподателят счита НП за незоконосъобразно той моли да бъде отменено.  

 

Въззиваемата страна  изпраща представител – юрисконсулт Г., редовно упълномощена, която намира жалбата за неоснователна и неподкрепена с доказателства. Затова  моли наказателното постановление, като законосъобразно и обосновано да бъде потвърдено.     

 

Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Поради това жалбата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна, поради следното:

Административно наказателната отговорност на дружеството е ангажирана по повод констатирано  нарушение на чл.135,ал.1, т.3 от Закон за управление на отпадъците, с  Акт за установяване на административно нарушение  ВП-01  от 08.11.2013 г., с актосъставител В.С.П. , на длъжност старши експерт, направление „УООП”, отдел „КОС” в РИОСВ – Ш.. Съгласно съдържанието на  акта  на 07.10.2013 г. в град Н. в отчетната книга, водена от дружеството съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри, за отпадък с код 1012 08 е вписано, че е приет от „***” АД и с него са извършвани дейности по код R12 и R 3 в инсталация за компостиране. Установило се, че това реално не е извършено, като е направен извод, че в отчетната книга е вписана невярна информация. Уточнено е също, че дейността на дружеството е свързана с предварителна обработка и рециклиране чрез компостиране, в конкретния случай на отпадък с код 10 12 08 – отпадъчни керамични изделия. В отчетната книга, по приложение № 3 към чл. 6, т.3 от Наредба № 9/отм./ било попълнено, че на 30.09.2013 г.са извършени дейности с код R12 и R 13 в инсталация за компостиране на 194,2 тона отпадъци, получени от „***” АД с приемо- предавателен протокол № 10 от 30.09.2013 г. Установило се обаче, че тези отпадъци са транспортирани от „***” ЕООД гр.Н. и разтоварени в имот № ***, намиращ се в землището на гр.П., обл.Ш.. Предвид изложеното е констатирано, че дружеството е водило невярна отчетност за количеството, естеството и произхода на отпадъците и предвидените методи за третирането им, като в отчетната книга са нанесени количества отпадъци, за които е посочено, че са извършвани дейности с R12 и R 3 в инсталация за компостиране, но същите не са били оползотворени. Отбелязано е също, че е нарушен чл. 135,ал.1, т.3 от ЗОУ.

Въз основа на този акт наказващият орган е издал наказателно постановление №9/12.02.2014 г., с което е наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 2 000 лв. В НП са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушението, нарушените правни норми и санкцията, която се следва по закон за това нарушение.

Актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 01.10.2013 г. в РИОС Ш. е постъпил сигнал за замърсяване с отпадъци – натрошен фаянс, във връзка с който е разпоредена проверка на място.

На 07.10.2013 г., в изпълнение на  заповед №208 от 04.10.2013 г. на Директора на Дирекция „Контрол и превантивна дейност” за извършване на проверка на терен с местонахождение между гр.К. и  гр.П., служителите на РИОСВ–гр.Ш. инж.В.С.П., инж.З. П. В. и Ж.Б.А. извършили проверка на посочения терен. Присъствал е и представител на дружеството –жалбоподател.

При посещение в ОСЗГ К. е установено, че имотът, който е замърсен е № *** в землището на гр. П. и е собственост на ЕТ „***”, а по начин на трайно ползване е нива.

При посещението на имота е констатирано, че същия е замърсен с отпадъци – отпадъчни изделия на „***” АД. Констатирано е наличието на около 194 тона изхвърлени строителни отпадъци - керемиди, плочки, тухли и строителни материали след термична обработка.

По делото, л.15 е представен приемо – предавателен протокол № 10 от 30.09.2013 г., от който се установява, че от „***”АД, по силата на сключен договор е предоставила на „***” ЕООД - гр.Н. отпадъчни керемични изделия с код ***, в периода от 24.09.2013 г. до 25.09.2013 г., с общо количество 194,20 тона. От представеното копие на л.13 от страница от отчетната книга, водена от дружеството – жалбоподател съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри, за отпадък с код 1012 08 е вписано, че е приет от „***” АД  на 30.09.2013 г. и с него са извършвани дейности по код R12 и R 3 в инсталация за компостиране. Установено е, че тези отпадъци са транспортирани от „***” ЕООД гр.Н. и разтоварени в имот № ***, намиращ се в землището на гр.П., обл.Ш..

Така приетата от съда фактическа обстановка се доказа по безспорен начин от събраните по делото доказателства – писмени, приложени по самото дело и гласни от показанията на разпитаните свидетели, които установиха еднозначно, че отпадъците са се намирали в нива, в землището на гр. П..

От справка в публичния сайт на МОСВ, регистъра на издадените разрешения за дейности с отпадъци по ЗУО, воден при МОСВ се установява, че жалбоподателят „***” ЕООД гр. Н. притежава надлежно разрешение по чл. 35 от ЗУО Разрешение № 15-РД-00000263-01 от 30.09.2013 г. за работа с отпадъци на Площадка № 1 в гр. Н., ул. "***" № ***, за отпадъци с Код 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) и за дейностите Т - транспортиране. От страна на административно наказващия орган е посочено, че даденото разрешително се отнася и за дейностите по предварителна обработка и рециклиране на отпадъците с код 10 12 08, като конкретно дейностите R03 и R12 също са обхванати от него. Съгласно отразеното в дневника за обработка на отпадъка – л.13 от делото, където е вписано, че  отпадъкът, приет от „***” АД  на 30.09.2013 г. е обработен, съгласно дейности по код R12 и R 3 в инсталация за компостиране. Това обаче не отговаря на действително установеното, т.к отпадъкът на първо място се е намирал на място напълно различно от посочената в разрешителното площадка № 1 в гр. Н., ул. "***" № *, т.к е бил в нива в землището на гр. Плиска, където няма и няма как да има изградена инсталация за компостиране.

Освен това тази отчетна книга за образувани/ или третирани отпадъци е водена по образец от отменената Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, отменена 05.02.2013 г. и която не е била в сила към момента на издаване на разрешителните на жалбоподателя. Съгласно чл.7, т.2 от действащата Наредба № 2 отчетната книга е по образец по приложение №2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри.

Съгласно т.7 от §1 от ДР на наредбата за третиране на биоотпадъците, където е дадено определение на понятията компостиране и компостиране на място, "Компостиране" е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично разграждане на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост. Всичко това се осъществява в съответните съоръжения, които следва да се намират на посочената в разрешителното площадка. При проверката е установено, че отпадъците на са се намирали на посочената в разрешителното площадка, а на земеделска земя - нива в землището в гр. П.. Следователно водената от жалбоподателя отчетна книга не отразява достоверно извършените с приетия от „***” ООД отпадък, доколкото както се установи той не е компостиран, а се намира разтоварен в земеделската земя. Така се установява, че е съставен един документ с невярно съдържание. От гледна точка на наказателното право, това не обект на наказателно преследване по смисъла на чл. 309 от НК, а само на административно наказателно. 

От момента на приемане на отпадъците от „***” ООД техен притежател е станал жалбоподателят, който като такъв има съгласно чл. 8, ал.2, т.6 от ЗУО задължението да води отчетност за отпадъците по реда, определен с този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съдът намира, че именно това е нарушението, което е извършил жалбоподателя – не е водил адекватна на законодоталеството и нормативните актове по прилагането му, в конкретния случай отчетната книга не е била по Наредба №2/2013 г. и не е отразявала вярно извършените с отпадъка дейности.

Съдът намира, че жалбоподателят е извършил нарушение по чл. 8 от ЗУО, вр. чл. 7, т.2 от Наредба № 2/ 2013г., като е водил не в съответствие с изискванията на чл.7, т.2 от Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда за водене на публични регистри отчетната книга по образец по приложение №2. 

От това се установява, че административнонаказващия орган неправилно е възприел, че е нарушен чл. 135 от ЗУО. Тази норма има санкционен характер и не вменява конкретни задължения на субектите, посочени в закона, оправомощени за осъществяват дейности с отпадъци. Съдът намира, че е налице липса на посочване на законовите разпоредби, които са нарушени, конкретно на разпоредбата на чл. 8 от ЗУО, а административно наказващия орган се е задоволил с посочване на административно – наказващата норма, предвиждаща санкция при неизпълнение на описаните в закона задължения. Не е необходимо санкционната норма да препраща цифрово към конкретната норма, а е важно от нейното съдържание ясно да личи за неизпълнение на кое точно задължение се налага. Не може едва с определящата наказанието норма да се вменява конкретно задължение, това правят материалните норми по приложение на закона и по – конкретно тези от тях, които очертават правата и задълженията на отговорните лица. Освен това тази норма е обща за всички по вид нарушения, които могат да попаднат в нейното приложно поле, но тя не дава конкретизация на самото нарушение. Само в обстоятелствената част от НП административно наказващия орган е посочил, че водената отчетна книга е била по старата  и отменена, към момента на проверката Наредба № 9 от 28.09.2004 г. и не е по действащата Наредба №2/2013г. Това обаче не го освобождава от задължението по чл. 42, т.5 и чл. 57, ал.1, т.6 от ЗАНН да посочи точно законните разпоредби, които са били нарушени виновно. Липсата на това посочване опорочава издаденото от него НП и го прави незаконосъобразно и следва да бъде отменено изцяло.

Предвид на горното, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно и следва да се потвърди.

 

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

Отменя изцяло Наказателно постановление  № 9/12.02.2014 г. на Директора на Регионална инспекция по околна среда и води град Ш., с което на „***” ЕООД с ЕИК:*** със седалище и адрес на управление  гр.Н., обл.Ш., ул.”***” №***, представлявано от П.И.П., с което на основание чл. 135, ал.1, т.3 от закона за управление на отпадъците е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.(две хиляди лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

                                                            Районен съдия: ......................................

                                                                                           Галина Николова