Р Е Ш Е Н И Е

 48

гр. Нови пазар 28.05.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

          Районен съд - Нови пазар  в публичното заседание на дванадесети май през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №156 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

          Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

В нея жалбоподателят EТ „***” с ЕИК ***, действащ чрез процесуалния си представител адв. С.Т. от Ш. заявява, че не е съгласен с наказателно постановление №377/2013/2014 г. от 12.02.2014 г. на Началника на Митница В., с което му е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лв., на основание чл.114 във вр. с чл.103а,ал.1 от ЗАДС. Счита, че постановлението е незаконосъобразно – издадено в нарушение на материалноправните разпоредби и процесуалните правила. От съдържанието му не било ясно кои законови разпоредби наказващият орган счел за нарушени, тъй като в НП били посочени за нарушени бланкетни разпоредби, а не такива, съдържащи състав на административно нарушение. АУАН и НП не съдържали точно, ясно и недвусмислено обстоятелствата, при които било осъществено нарушението, нито описание на последното. Наред с това жалбоподатеилят счита, че случаят е маловажен и наказващият орган следвало да отчете това обстоятелство. В хода на делото по същество, чрез процесуалния си представител жалбоподателят изтъква и, че проверката била извършена в първия работен ден на специализирания малък обект за дестилиране, стопанисван от него. Също така той разполагал и представил на проверяващите фактура за авансово плащане на спиртомер с термометър, одобрен тип. Жалбоподателят бил и с влошено здравословно състояние. Предвид тези, изложени от жалбоподателя обстоятелства и позовавайки се на добросъвестното си поведение, той съда да отмени обжалваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна чрез процесуалния си представител юрисконсулт К. оспорва жалбата, като заявява, че следва да се отхвърли като неоснователна и да се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление. Счита, че АУАН и НП са издадени от компетентни длъжностни лица, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон и че наложеното наказание е в минималния размер, предвиден в закона.

          Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и се явява  процесуално допустима. От приложената административнонаказателна преписка и приетите по нея писмени доказателства се установява, че на 15.07.2013 г. е  извършена проверка от митническа мобилна група в регистрирания специализиран обект за дестилиране № ***, намиращ се в с. П., обл. Ш., ул. ”***” №***, стопанисван от жалбоподателя. Проверяващите констатирали, че в обекта работят и двете системи за дестилиране, но обектът не разполага с калибриран уред или средство за измерване на високоалкохолни напитки, съгласно чл.61, ал.1 от ЗАДС. Бил съставен протокол №1155/15.07.2013 г. за проверката, подписан от едноличния търговец, стопанисващ обекта, който и присъствал при направените констатации. С нарочно писмо жалбоподателят, в качеството си на ЕТ А. Р. И., е бил поканен да се яви в Митница В.,  Митническо бюро – Ш. за да даде писмени обяснения и за съставяне на акт за установеното административно нарушение. При установената фактическа обстановка, в резултат на проверката, служителите на въззиваемата страна приели, че е налице нарушение на разпоредбата на чл.61, ал.1 от ЗАДС, във вр. с чл. 23, ал.2,  и чл. 28 от Закона за измерванията, във вр. с чл.526, чл.537 и чл. 538 от Наредбата за средствата, които подлежат на метрологичен контрол, осъществено от едноличния търговец. Поради това му бил съставен акт за установяване на административно нарушение №351/09.09.2013 г. по описа на Митница В., връчен лично на търговеца на 09.09.2013 г. Въз основа на този акт административно наказващия орган е издал и обжалваното наказателно постановление №377/2013/2014 г от 12.02.2014 г., връчено на жалбоподателя на 26.02.2014 година. Административнонаказващият орган е приел, че точната правна квалификация на нарушението е по чл.103а, ал.1 във вр. с чл.61 от ЗАДС и на основание чл.114 от същия закон е наложил на едноличния търговец имуществена санкция в  минималния предвиден в закона размер от 5000 лв., както и лишаване от право да упражнява търговски дейност в обекта, където е установено нарушението - специализиран малък обект за дестилиране № ***, намиращ се в с. П., обл. Ш., ул.”***” №*** за срок от 1 месец, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС.

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за безспорна въз основа на приложените и приети по делото писмени доказателства – протокол за осъществени контролни действия №1155/15.07.2013 г., удостоверение за регистрация на специализиран малък обект от 04.04.2013 г., протокол за осъществени констатации №692/06.03.1914 г., 3 бр. фактури, от които 2 бр. от 08.07.2013 г и 1 бр. от 12.08.2013 г. и 2 бр. справки-декларации по чл.45, ал.2 от ППЗАДС, а и от показанията на  разпитаните свидетели В.Х.П., М.Ю.Р., А.Н.А., Т.Й.Т. и С.А.Р..

При анализът на установената фактическа обстановка съдът счете, че следва да има предвид следното: Съгласно чл.103а, ал.1 от ЗАДС за целите на осъществявания от митническите органи контрол данъчнозадължените по този закон лица са длъжни да използват средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, на Закона за измерванията и на нормативните актове по прилагането им. На основание чл.103а, ал.2 от ЗАДС Министерство на финансите издава Наредба №3/19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки. Разпоредбата на чл.24 от Наредбата задължава лица, получили удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране, в точки за контрол да използват средства за измерване и контрол по показател обем - оразмерени и калибрирани съдове и по показател действително алкохолно съдържание, измерено при температура 20°С - чрез спиртомер или със средства за измерване и контрол, предвидени в чл.3, ал.1, т.2, буква"д" /калибрирани апарати и инструменти, използвани в лабораторни анализи /лаборатории/. В настоящия случай е безспорно, че в проверявания специализиран обект за дестилация към момента на проверката е липсвал измервателен уред за контрол, който е задължителен по силата на чл.103а, ал.1 от ЗАДС. Съдът не счита за основателни твърденията на жалбоподателя, че в АУАН и НП не е ясно и точно описано нарушението, обстоятелствата, при които е извършено и нарушените разпоредби. Както в акта, така и в постановлението посочване на всички тези обстоятелства е налице и съдът не смята, че тук се касае за някакво съществено нарушение, което да е довело до нарушаване правата на жалбоподателя или да е попречило да ги осъществи. Също така съдът приема, че е доказано безспорно осъщественото от жалбоподателя административно нарушение.

В наказателното постановление административнонаказващият орган е изложил съображения защо нарушението не следва да се счита за маловажен случай по смисъла на  чл. 28 от ЗАНН, които съдът не споделя.  Установява се категорично от доказателствата по делото и по специално от приложеното копие на Удостоверение за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране № ***, намиращ се в с. П., обл. Ш., стопанисван от жалбоподателя, че това удостоверение е получено от него на 11.04.2013 г., т.е. около 3 месеца преди констатиране на нарушението. Следователно се касае за един новорегистриран обект. Освен това е доказано, че жалбоподателят е направил постъпки за закупуване на средство за измерване и контрол на алкохолен градус-спиртомер с термометър на 08.07.2013 г., видно от фактура №20070640121 за авансово плащане на този уред, а на 12.08.2013 г., с фактура №2007065009 спиртомерът е доплатен и фактуриран. Следва да се подчертае, че авансовото плащане е преди извършването на проверката, констатирала нарушението и уредът е получен преди съставянето на АУАН на 09.09.2013 г. Също така е установено по делото, че обектът на жалбоподателя разполага с две системи за дестилиране - с вместимост 180 л. и 200 л., т.е за производство на минимални количества високоградусен алкохол. Също така е доказана от доказателствата по делото липсата на други констатирани нарушения в обекта, а напротив установено е прецизно водене на документацията - напр. констатирано е започнато издаване на акцизни данъчни документи на двамата присъствали клиенти на обекта. Приложената акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки на ЕТ удостоверява внесен акциз от търговеца за периода от 01.07.2013 г. до 31.07.2013 г. в размер на 283,80 лв. именно от производството на ракия в обекта.. Не на последно място при преценката за маловажност на нарушението следва да се вземе предвид здравословното състояние на жалбоподателя. Съгласно представеното ТЕЛК решение той е със 100 % степен на увреждане на здравето и протовопоказност за всякакъв вид труд. Затова съдът счита, че макар формално нарушението да е извършено, то е маловажно по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Затова съдът счита, че наказателно постановление №377/2013/2014 г. от 12.02.2014 г. на Началника на Митница –В., следва  да бъде отменено.

          Водим от горното

 

Р  Е  Ш  И  :

 

          ОТМЕНЯ наказателно постановление №377/2013/2014 г. от 12.02.2014 г. на Началника на Митница В., с което на EТ „***”, със седалище и адрес на управление с. П., общ. К., обл. Ш., ул.”***”, №***, с ЕИК ***, представляван от А.Р.И., на основание чл.114 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложена имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева и на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.114 от ЗАДС  е наложено лишаване от право да упражнява търговска дейност в специализиран малък обект за дестилиране №*** за срок от 1 /един/ месец.          

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: