П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 13.05.2014 г.

 

Районен съд гр. Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 13.05.2014 година , в състав :

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД  № 233 по описа за 2014  год., докладвано от съдия            НИКОЛОВА.

 

            На поименно повикване в 14.40 часа се явиха: 

 

            Нарушителят се явява лично, надлежно доведени от органите на МВР.

Явяват се свидетелите:

            Б.С.Б.

            М.А.Е.

            Районна прокуратура, ред.призована, не изпраща представител.

            Съдът дава възможност на нарушителя да изрази становище по даване ход на делото :

            Нарушител  - Да се гледа делото.

            Съдът като изслуша становището на нарушителя, намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, доколкото участието на представител на Районна прокуратура за разглеждане на това производство не е задължително и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на нарушителят, както следва :

            Б.О.С. – ЕГН **********,.

            Съдът разясни правата на нарушителя в наказателния процес.

 

            Съдът пристъпва към снемане самоличността на свидетелите, както следва:

Б.С.Б. –.

М.А.Е. –.

Съдът напомни наказателната отговорност на свидетелите по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината пред съда.

            Съдът отстранява свидетелите от залата . 

На основание чл.274 от НПК съдът разясни на страната правото й на отводи и възражения, както и правото й на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

            Нарушител  - Знам за какво е делото. Нямам искания и няма да правя отводи на съда и съдебния секретар. Не желая да си упълномощя адвокат. Да се даде ход на съдебното следствие.

            Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

             Съдът докладва постъпилия по делото акт за констатиране на нарушение на чл.21 по ЗООРПСМ и дава възможност на нарушителя да даде своите обяснения по нарушението, за което е съставен .

            Нарушител - Ще дам обяснение. Имаше футбол. Аз съм им спонсора, давам си парите. Спонсор съм на ФК „***” с. Б.. Гледах мача. Съдията се обърка за един червен картон и погледнах към публиката, публиката тръгна към страничния съдия, тръгнах към публиката и го взех страничния съдия. За 2-3 минути беше спрян мача. Грешката беше на главния съдия. Грешката ми беше, че не трябваше да влизам в стадиона. Аз направих това, за да спася съдията. Главния съдия беше в центъра на игрището, но те тръгнаха към страничния съдия, публиката тръгна към страничния съдия и аз го хванах, и го занесох вътре в стадиона, на игрището при главния съдия. На съдията му казах само, че не е напуснала топката игрището. Аз го гледах, видях, че тръгна цялата публика и за това го занесох вътре в игрището страничния съдия. Казах му, че тук съдията има грешка, казах на главния съдия. Това беше.

 

            Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване на свидетелите, както следва:

            Свидетел Б.Б. – Знам за какво е делото. Цялата работа тръгна към края на мача. Аз участвах като председател на отбора и като футболист на домакинския отбор на ФК „***” с. Б.. Аз съм председател на футболния клуб и в същото време съм футболист. По време на срещата, по едно грешно отсъждане на главния съдия към края на мача, при изчистване на топката, съдията не можа да види изглежда, че топката е напуснала очертанието на игрището, страничния съдия вдигна флагчето за тъч в полза на гостуващите, главния съдия не можа да види, че топката е напуснала игрището и вдигна втори жълт картон на наш футболист за разкарване на топката. Обаче топката не беше изляза извън очертанието на игрището и главния съдия му издаде жълт и червен картон. Публиката като видя, че изкара червен картон, тръгна към страничния съдия да му търси отговорност защо вдига флагчето. Страничният съдия в случая не беше виновен, вината беше в главния съдия. След това, като тръгна публиката масово към страничния съдия, Б.О. хвана страничния съдия и го вкара в игрището при главния съдия, да му търси отговорност ли, да му обясни ли как се е случило, не знам. Видях, че го води към главния съдия. Аз бях там като играч и аз питах главния съдия защо изкарва червен картон. Вика, не можах да видя и за това изкарах картон и за да му обясни Б. влезе на игрището заедно със страничния съдия. Той беше много изплашен страничния съдия, цялата публика беше тръгнала към него. Чух само като му вика Б., признай си, като вика на главния съдия, че топката не е напуснала игрището. Това чух.

Нарушител – Нямам въпроси.

            Свидетел М.Е. – Бях участник в самата среща като футболист от отбора домакин „***” с. Б.. Към края на футболната среща от едно безобидно положение топката преди да напусне очертанието на игрището наш състезател я изрита и главния съдия помисли, че топката е изритана. Оттам ескалира положението, всички излязоха от трибуните на игрището и по едно време видях въпросния господин Б.С. да говори със страничния съдия да каже на главния съдия, че топката не е напуснала очертанието на игрището, но той му каза, как да му кажа, той е главен съдия. Такъв разговор дочух между двамата. Той каза /сочи нарушителя/ ела да потвърдиш на главния съдия, може да промени решението си. Хвана го за ръката, видях го, навлязоха 5-6 метра в игрището и като повтаряше, кажи му на главния съдия, страстите се нагорещиха, защото може да ни накажат и ни наказаха, лиших ни от една среща.

Нарушител – Нямам въпроси.

            Съдът дава възможност да се сочат други доказателства и направят доказателствени искания.

            Нарушител  - Запознат съм с преписката. Няма да представям доказателства и да правя доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното следствие и даде ход на устни прения.

 

            Съдът на основание  чл.283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА И ПРИОБЩАВА  към доказателствения материал по делото уведомително писмо изх.№4/14.04.2014г. на ОС на БФС гр. Ш., 3бр. доклади от 12.04.2014г., 3 бр. сведения, писмо изх.№7339/29.04.2014г., справка на лице в АИС „Спортни хулигани” с рег.№9286/12.05.2014г. и Акт за констатиране на нарушение по ЗООРПСМ № 2/13.05.2014г. на РУП гр. К..

 

            Съдът намира делото за изяснено от фактическа и правна страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

                                     ДАВА ХОД  НА УСТНИ ПРЕНИЯ

Нарушител  – Признавам се за виновен, съжалявам за постъпката си.

На основание чл.297  от НПК , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА НА НАРУШИТЕЛЯТ ПОСЛЕДНА ДУМА

Нарушител  – Предоставям на съда да определи наказанието.

 

            Съдът обяви , че ще се произнесе с решението си .

            Съдът на база събраните по делото доказателства, писмени и устни прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното : На 12.04.2014г. е проведена футболна среща в с. Б. между отборите на ФК „***-***” с. Б. и ФК „***” от с.П.. В края на мача, в резултат на отсъждане на главния съдия, с което нарушителя по делото Б.О.С. не бил съгласен. Същият отива при страничния съдия, хваща го за ръката, навлиза заедно с него на футболния терен и го отвежда до главния съдия, за да му бъде обяснено какво в действително се е случило. С тези си действия съдът намира, че Б.О.С. е извършил нарушение по закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия именно по чл. 21 под формата нахлуване на спортния терен, поради което следва да му бъде наложено административно наказание по същия закон, наказанията са определени по вид в  чл.22 ал.1 от т.1 до т.3, а именно задържане в териториалните поделения на МВР, глоба и безвъзмезден труд в полза на обществото.  Съдът намира, че в настоящия случай справедливото наказание е глоба, определено в минималния размер по чл.25 ал.1 от ЗОПСПР, именно в размер на 200лв, предвид обстоятелството, че от изслушаните показания се установява, че срещата не е била прекъсната за продължителен период, не са настъпили някакви тежки последици за самата футболна среща и съдията участник. Предвид гореизложеното съдът

           

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  Б.О.С., с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в извършване на хулиганска проява по Закона за опазване на обществения ред за провеждане на спортни мероприятия, а именно, че на 12.04.2014г. нахлул на спортния терен по време на футболна среща между ФК „***-***” с. Б. и ФК „***” с.П., нарушение по чл.21, ал.1 пр.3-то от ЗООРПСМ, като му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.

Решението на съда не подлежи на обжалване.

                                              

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

            Заседанието завърши в 14.55  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР