Р Е Ш Е Н И Е

 

  76

 

 гр.НОВИ ПАЗАР,  13.10.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание на седми октомври две хиляди и четиринадесета година , в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.П.

Като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 381 по описа на НПРС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от К.Д.К. ***/18.06.2014 г.на Кмета на Община Н..

Жалбоподателят сочи, че НП е незаконосъобразно. Твърди, че както в НП, така и в АУАН не са посочени необходимите факти и доказателства, които обосновават извод за материална и териториална компетентност на АНО.

Твърди, че в АУАН не е описано нарушението, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го обосновават. Позовава се на нарушения на разпоредбите на чл. 40 и чл. 42, т.7 от ЗАНН, т.к не е вписано качеството на вписаните в акта свидетели при извършване, установяване на нарушението или такива по чл. 40, ал.3 от ЗАНН. Оспорва се описанието на нарушението, като твърди, че описаното в акта не сочи на съставомерност на деянието по чл.6 от Наредба №1 на Община Н., т.к в нея не се съдържа текст : ”не е изпълнил предписание на кмета на ... „, поради което бил препятстван да се защити срещу направените констатации. Жалбоподателят счита, че посочените нарушения са накърнили правото му на защита и са основание за отмяна на издаденото НП.

Оспорва описаната фактическа обстановка, т.к не отговаряла на действителността.

Предвид на това той моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно и необосновано.

 

Въззиваемата страна изпраща представител, юрисконсулт С., която моли да се потвърди НП като законосъобразно.

           

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено от АНО административно нарушение, установено на 23.01.2014 г. и за което е съставен АУАН № 6/13.02.2014г. от актосъставителя П.Т. и в присъствието на свидетелите Р.Х.В. *** и И.Н.И. ***. В акта се посочено, описание на нарушението „че към 23.01.2014 г. не е изпълнил предписание в писмо с изх.№ ***/*** г. на Кмета на община Н. в срок до 31.12.2013 г. да отремонтира обрушена мазилка и изпочупените стъкла на фасадата от север /изток на сграда с ПИ *** с административен адрес гр. н., ул.”***” № ***, в качеството на представител на „***” АД, собственик на сградата.

В Акта е посочено, че е съставен в отсъствието на нарушителя, съгласно констатации, описани в Констативен протокол от 23.01.2014 г.

В акта са посочени нарушените разпоредби – чл. 6, ал.2 от Наредба № 1 на Община Н..

Акта е връчен на 03.06.2014 г., като в приложената към него разписка е празна и има посочване само на данни за името и длъжността на връчителя -МПИ – Д.П. и подпис за получил.

На 18.06.2014 г. е издадено НП № 012/18.06..2014 г. на Кмета на Община Н., с което за нарушението, извършено от нарушителя е наложено на основание чл. 83 от ЗАНН и чл. 26, ал.1 от Наредба №1 на Община Н. е наложено наказание глоба в размер на 200лв.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи, доколкото съгласно Заповед № 188/02.04.2013 г. на лицето П.Т.,*** са възложени функции по упражняване на контрол и съставяне на актове при установени с констативен протокол нарушения на разпоредбите на Наредба №1 на Община Н..

 

От приложените по делото писмени доказателства се установява, че на 10.06.2013 г. е изпратено писмо с изх. № ***/***/ от Община Н. до жалбоподателя, в качеството му на собственик на „***” АД и собственик на недвижим имот с идентификатор ***, намиращ се на ул. „***” № *** да го приведе в приличен вид, т.к е посочено, че „към този момент имота е меко казано в неприличен вид. От него лъха на безстопанственост”. Даден е срок за изпълнение на описаните в писмото указания до 15.07.2013 г., както и е посочено, че при неизпълнение ще се наложи санкция по реда на Наредба № 1 на Община Н.. На това писмо е постъпил отговор от жалбоподателя до Кмета на Община Нови пазар за уточняване на описаното в писмото като „неприличен вид”.

С писмо № ***/*** г. на Община Н. до жалбоподателя е посочено, че при проверка на служители от отдел ТСУ е констатирано „обрушена мазилка и изпочупени стъкла”.

Със Заповед № 447/09.08.2013 г. на Кмета на Община Н. е назначена нарочна комисия в състав: П.Т.- гл.с-т „КС”; Р.В. – ст.с-т „ИК” и И.И., ст. с-т „АТО и РЕЗ”, на която е било възложено извършването на проверка на описаните в заповедта имоти, в т.ч. на имоти на ул.”***”, като за работата си състави протокол. По делото е приложено писмо изх.№ 26-00-173(8)/14.08.2013 г. до жалбоподателя, с което Община Н. му напомня за дадените указания по привеждане на имота в приличен вид, както и го уведомява, че срокът за изпълнението им е удължен до 31.12.2013 г. По делото на л.31 е приложен протокол, от който се установява, че на 15.08.2013 г. (един ден след изпращане на писмото) Комисията е констатирала в т.1, че „ул.”***” № *** – не са отпочнати никакви ремонтни дейности. През м.ноември отново е изпратено напомнително писмо до жалбоподателя за задълженията към имота, съгл. Наредба №1 на Общината, както и че ще се предприемат действия по глава ІV „контрол и санкции” на същата наредба.

Със заповед № 14/06.01.2014 г. на Кмета на Община Н. е назначена комисия, която да извърши проверка на имот с административен адрес на ул.”***” № ***, относно изпълнение на дадените предписания, съгл. писмо изх.№ ***/*** г.

На 23.01.2014 г. назначената Комисия в състав П.Т.- гл.с-т „КС”; Р.В. – ст.с-т „ИК” и И.И., ст. с-т „АТО и РЕЗ” е посетила имота и е констатирала, съгл. т.1 „не са взети никакви мерки за отстраняване на нередностите, свързени с изискванията на чл. 6, ал.2 на Наредба №1 на Община Н.. Не са отпочнати ремонтни работи по измазване/боядисване на фасадата, стъклата не са възстановени. 2. Сградата продължава да е в неестетичен вид, грозящ облика на града”.

Въз основа на този протокол е изготвен доклад от П.Т.,***, приложен на л.24 от делото, и въз основа на него е разпоредено съставянето на АУАН.

На 13.02.2014г е съставен АУАН № 6, съставен от П.Т.,*** и в присъствието на свидетелите Р.В. и И.И.. Това са длъжностните лица, посочени в констативния протокол от 23.01.2014 г. Актът е съставен в отсъствие на нарушителя.

Горната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от показанията на разпитаните по делото участници.

От приложените по делото писмени доказателства не се установяват такива, въз основа на които да се направи извод, че актосъставителя е поканил, съгласно чл. 40, ал.2 от ЗАНН нарушителя да се яви при съставянето на акта. Разпоредбата на чл. 40, ал.1 от ЗАНН изисква съставянето на акта да стане в присъствието на нарушителя и на свидетелите, които са присъствали при извършване или при установяване на нарушението. Това е основен принцип при съставяне на актовете, като законова гаранция за правото на защита на нарушителя срещу вписаните в акта констатации за извършени от него нарушения. Едва, когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, актът се съставя и в негово отсъствие. От приложените по делото писмени доказателства се установява, че нарушителят на първо място е известен, това е жалбоподателят и доказателство в тази насока е водената с него кореспонденция, която е изключително многобройна и която показва, че е стигнала до адресата си, доколкото по делото има приложен и писма, изходящи от жалбоподателя до Община Н.. Следователно жалбоподателят, нарушител по акта е известен. Същия обаче не е бил канен за съставяне на акт за установеното от комисията на 23.01.2014 г. нарушение. Напротив акт № 6/ 13.02.2014г е съставен изцяло в негово отсъствие. Това се потвърждава от казаното от актосъставителя П.Т., която сочи пред съда, че акта е съставен в отсъствие на нарушителя. Казаното от нея „Пуснали сме му покана за съставяне на акта, която се дава на връчителя и същия я носи на място. След това в продължение на няколко месеца се мъчихме да съставим акта, понеже не можехме да го открием, а трябваше да се състави на физическо лице. В крайна сметка с помощта на полицията, успяхме да връчим акта.”. Казаното от актосъставителя, че нарушителя е канен с покана за съставяне на акта не се потвърждава от приложените по делото писмени доказателства. Напротив нито един от приложените констативни протоколи не представлява покана за съставяне на акт, а констатации по невъзможността му да бъде връчен на адресата. Това се установява от приложените на стр.18-23 констативни протоколи. Самото връчване е станало с помощта на служители на МВР, но не и съставянето на акта.

Като е съставил акта в отсъствие на нарушителя или без той да бъде поканен за съставянето му, административно наказващия орган е извършил нарушение на разпоредбите на чл. 40, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, относно съставянето на актовете. Съставянето на акт при условията на чл. 40, ал.2 от ЗАНН е възможно само в две хипотези: 1/ ако нарушителят е известен и не може да се намери, каквато хипотеза не е било налице, доколкото нарушителят е добре известен или 2/ когато е известен и след покана не се яви за съставяне на акта. Само в тези два случая, изискващи наличието на посочените в тях кумулативни предпоставки е възможно съставянето на акт в отсъствието на нарушителя. Последващото връчване и предявяване на акта на нарушителя, не санира допуснатото нарушение на чл. 40, ал. 1 и ал.2 от ЗАНН, тъй като съставянето на АУАН в съответствие със закона, и последващите действия на компетентните лица по връчването и предявяването му на нарушителя по своята същност представляват отделни и задължителни етапи, през които следва да протече производството, като гаранция за законосъобразното приложение на държавната принуда. Констатираното нарушение е от категорията на съществените, доколкото нарушава правото на защита на жалбоподателя, поради което се явява достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление, без да се разглежда спора по същество. В този смисъл е и трайната практика на Административните съдилища за този вид нарушения – решение № 213/28.06.2012 г. по КАНД № 148 / 2012г.; решение № 207/ 25.06.2012г. по КАНД № 223/2012 г., двете на Адм.С Ш.; решение № 194 / 10.10.2012 г., по к.а.н.д. № 184 /2012 на Адм.С Г.; Решение от 15.12.2008 г. на АдмС – П. по к. н. а. х. д. № 1813/2008 г. и мн.др.

Предвид на горното съдът намира, че съставения акт № 6/13.02.2014 г. Е съставен в нарушение на разпоредбите на чл. 40, ал.1 и ал.2 от ЗАНН и следва издаденото въз основа на него НП № 012/18.06..2014 г. на Кмета на Община Н., да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

Освен, че е съставен в нарушение на разпоредбите на чл. 40 от ЗАНН, съставения акт не отговаря на изискванията на закона и е съставен в нарушение на разпоредбите на чл. 42 от ЗАНН. На първо място е нарушен чл. 42, т.1 от ЗАНН относно посочването на собственото, бащиното и фамилното име на съставителя и длъжността му. Видно от акта е посочено само името и заеманата длъжност, но не и местоработата – местослуженето му. Последното е порок, доколкото към акта липсват описани други съвкупности от данни, които да установяват местоработата и с това да правят възможно призоваването на актосъставителя пред съда. В този смисъл е коментарът в „Процесът по ЗАНН” от Л.П. и Р.И., стр. 62.

Съдът намира, че е нарушена и разпоредбата на чл. 42, т.3 от ЗАНН, относно посочването на датата и място на извършване на нарушението. Неправилно посочена датата на извършване на нарушението: съгл. акта това е „към 23.01.2014 г.”, от което липсва ясно посочена дата на извършване на нарушението. Съдът намира, че от приетия по делото доказателствен материал и показанията на свидетелите се установи, че това е датата на извършване на проверката от назначената нарочна комисия, която е установила неизпълнение на дадените указания. Нарушението обаче е извършено с изтичане на дадения в предписанията срок, т.е 31.12.2013 г., а не на 23.01.2014 г., когато е установено. Датата на извършване или на довършване на нарушението е от значение при посочването й в акта, а не датата на която е установено. Освен това от използвания в акта израз „към 23.01.2014 г.” се установява наличие на по – скоро „продължавано” нарушение, каквото обаче административно-наказателното право не познава за разлика от наказателното право, където подобна формулировка би намерила своето оправдание с разпоредбата на чл. 26 от НК. Относно този порок, също е налице трайно установено в правната доктрина становище, намерило отражение и в цитираната разработка, л.65-66.

Всичко гореизложено формира у съда извод, че съставения Акт № 6/13.02.2014 г. е съставен в нарушение на императивните разпоредби на закона и се явава незаконосъобразен, поради което и издаденото въз основа на него НП № 012/18.06.2014 г.на Кмета на Община Н. е също такова и следва да се отмени изцяло.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 012/18.06.2014 г.на Кмета на Община Н., с което на К.Д.К. ***, в качеството му на ръководител на „***” АД и на основание чл. 26, ал.1 от Наредба № 1 на Община Н., за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общественото имущество на територията на Община Н. и чл. 53 от ЗАНН е наложено наказание глоба в размер на 200лв.(двеста лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Шумен в 14 (четиринадесет)-дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       Районен съдия:.......................................

                                                                                                     Галина Николова