Р Е Ш Е Н И Е

 

  70

 

 гр. Нови пазар,  29.09.2014г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд Нови пазар, в публичното си заседание  на двадесет и трети септември две хиляди и четиринадесета година , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Д.С.

Като разгледа докладваното от съдия Николова АНХД № 403 по описа на НПРС за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното : 

 

Постъпила е жалба по чл.59 от ЗАНН от Ц.Б.Р. ***- 52/07.08.2014 г.на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ш..

Жалбоподателката сочи, че НП е незаконосъобразно.

В жалбата се сочи, че Директора на РЗИ е издал две поредни заповеди - № РД -194/23.06.14 г. и № РД -200/26.06.2014 г. Първата е за въвеждане на временно ограничение – да се преустановят занятията в ЦДГ с. П. и втората е за увължено бедствено положение в част от селата на общита, която включва и с. П., респ. Да се преустановят занятията в ЦДГ  „***” с. П. за срока на бедствието. Жалбоподателката сочи, че на 27.06.14 г. на съвещание в общинската администрация Н. е било взето решение занятията да се възстановят. Мотивите за това решение били, че е осигурена минерална вода за пиене; трапезна вода за готвене и подходяща вода от водоноска за измиване на ръцете на децата преди хранене и след ползване на тоалетна. Жалбоподателката сочи, че при проверката на 30.06.2014 г. от органите на РЗИ Ш. е било установено, че е осигурена вода за нуждите на градината. Констатацията, че тази вода е недостатъчна била направена без да е извършена проверка колко вода е необходима за тези нужди и каква е вместимостта на една водоноска. По този начин жалбоподателката сочи, че е допуснато нарушение на чл. 57, ал.1 т.5 от ЗАНН, което било основание за отмяна на НП.

Жалбоподателката сочи, че АНО не е отчел всички обстоятелства, смекчаващи вината и отговорността при определяне на наказанието на нарушителката, с което не е изпълнил задължението си по чл. 28 от ЗАНН. Липсата на мотиви относно чл. 28 от ЗАНН е основание според жалбоподателката за отмяна на НП.

Предвид на това жалбоподателката моли съда да отмени обжалваното НП като незаконосъобразно и необосновано.

Въззиваемата страна се явява и се представлява от юрисконсулт, който сочи, че жалбата е неоснователна, а направените в Акта и НП изводи относно фактическата обстановка се потвърждават от показанията на разпитаните свидетели. Сочи, че не са налице основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН, т.к с нарушението е сериозно застрашено детското здраве и в момента когато е констатирано нарушението е била опасност от възникване на епидемии.

Поради това въззиваемата страна моли съда да потвърди НП изцяло.

Съдът въз основа на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за безспорно и категорично установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок, поради което се явява процесуално допустима.

Административно наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана по повод на установено от АНО административно нарушение, извършено на 30.06.2014г. и за което е съставен АУАН № 451/01.07.2014г. от Е.Г., инспектор в ОЗ „ДЗК”  и в присъствието на свидетелите Н.М. и К.И.. В акта е описано установеното нарушение, посочени са нарушените законови текстове – чл. 27, ал.1, т.6 от Наредба № 3/ 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 34 от Закона за здравето.

Акта е подписан от жалбоподателката на 01.07.2014 г. с посочване, че нарушителят има възражение.

Въз основа на акта е издадено и НП № ЗК-52/ 07.08.2014 г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ш., с което за нарушенията, извършени от нарушителя е наложено наказание глоба в размер на 100лв., на основание чл. 210, ал.1 от ЗЗ. Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 11.08.2014 г.

Съдът намира, че актът за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от съответните компетентни органи. Същите съдържат изискуемите реквизити, съгласно чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и при издаването им не са допуснати формални нарушения на закона, водещи до неговата отмяна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът прие за безспорно установена следната фактическа обстановка:

Жалбоподателката е директор на ЦДГ „***” с. П..

На 23.06.2014 г. е била издадена Заповед № РД – 194 от същата дата на Кмета на с. Н., с която е било обявено бедствено положение на територията на Общината в селата К., П., В., Ц., Ц. и К.. С т. ІV от същата заповед са въведени временни ограничения, в т.ч и занятията в ЦДГ в с. П. да се преустановят за срока на бедствието. Съгласно заповедта срокът на бедствието е до 24,00часа на 25.06.2014 г. С последваща заповед № РД-200/26.06.2014 г. е удължен срока на бедствието до 12.,00часа на 26.06.2014 г.  и отново е постановено занятията в ЦДГ в с. П. да се преустановят за същия срок.

На 23.06.2014 г. е дадено на основание чл. 38, ал.3 от Закона за здравето, предписание от инспектор Е.Г., инспектор в ОЗ „ДЗК”  при РЗИ Ш. с изх. №306/23.06.2014 г. на Директора на ЦДГ „***” с. П., поради това, че няма вода от централното водоснабдяване на населеното място. Констатирано е, че са осигурени водоноски, но това не е достатъчно за измиване на ръцете на децата преди хранене и след ползване на тоалетната, влажно почистване и дезинфекция в градината и други дейности, изискващи течаща вода. С предписанието е постановено спиране експлоатацията на ЦДГ с. П., считано от 24.06.2014 г. Това предписание е било получено в ЦДГ с. П. на 30.06.2014г., видно от датата върху печата с вх. № 14, доколкото не се установява друга дата на получаването му.

На 25.06.2014 г. е издадена на основание чл. 38, ал.4 от Закона за здравето, Заповед с изх. № 293/25.06.2014 г. на Директора на РЗИ Ш. за спиране експлоатацията на обект – Временно, с която е спряно временно експлоатацията на обект „ЦДГ „***” с. П., считано от 25.06.2014 г. Тази заповед също е получена на 30.06.2014г., видно от датата върху печата с вх. № 15, доколкото не се установява друга дата на получаването й.

На 30.06.2014 г. ЦДГ „***” с. П. е била посетена от инспектор Е.Г., която при проверката във връзка с изпълнение на Заповед № 293/25.06.2014 г. на Директора на РЗИ Ш., е установила, че в детското заведение – градината работи с деца. За деня списъчния състав е 26 деца в две групи. В детската градина няма вода от централно водоснабдяване на населеното място. Вода се осигурявала от водоноски, но същата е недостатъчна за измиване на ръцете на децата преди хранене и след ползване на тоалетна. От показанията на свидетелите по делото се установи, че водоноските са били в центъра на селото и са били предназначение за ползване от цялото население на селото, а не само за детското заведение. Водоноските са се намирали на разстояние около 300м. от детската градина.

Така описаната фактическа обстановка се потвърждава изцяло от приложените по делото писмени доказателства – заповедите на кмета на с. Н. и предписанието и заповедта на Директора на РЗИ Ш., както и от изслушаните гласни доказателства.

Съдът намира, че от обективна страна, работейки при условия на нарушено водоснабдяане чрез централен водопровод и през влажния летен сезон, поради обилните валежи е било възможно възникването на епидемии от заразни болести, в случай, че не се вземат необходимите мерки и по- конкретно тези предписани от чл. 27 от Наредба № 3/ 2007 г. относно начините за предотвратяване разпространението на заразни заболявания в детската градина. В случая, обаче проверката е била извършена на 30.06.2014 г., което е след срока на обявеното от кмета бедствено положение, доколкото Заповед № РД – 200/26.06.2014 г. го определя до 12,00часа на 27.06.2014 г. установеното от проверяващите на 30.06.2014 г. е, че към тази дата все още не е възстановено нормалното водоподаване през централен водопровод и снабдяването с вода се осъществява чрез водоноски, намиращи се в центъра на селото. Проверяващите не са установили наличие на заболели деца, както и не са вземани проби за изследване за установяване наличието на рискови фактори, предпоставящи разпространението на зарази. Само по себе си, обстоятелството, че водата е била снабдявана чрез водоноски, намиращи се в центъра на селото води до затруднения при изпълнението на разпоредбите на чл. 27 от Наредба № 3/ 2007 г. относно начините за предотвратяване разпространението на заразни заболявания в детската градина, но това в никакъв случай не означава тяхното неизпълнение, наличие на лоша хигиена и пр. Сама по себе си разпоредбата на чл. 27 от Наредба № 3/ 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини не сочи, че в случай на невъзможност да се осигурят тези здравословни условия за функциониране на детското заведение, директорът на градината да е длъжен или по своя преценка да преустанови дейността на детското заведение. Установяване на спазването на здравните изисквания, в т.ч. към детските градини е отговорност на здравните инспектори, съгл. § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба №3/2007г. Предписанията на здравните инспектори са задължителни съгласно разпоредбата на чл. 44 от ЗЗдр. В настоящия случай от мотивите на НП се вижда, че то не е издадено за неизпълнение на дадени задължителни предписания, а за извършване на дейност в нарушение на здравните изисквания, уредени в наредбата. Самата разпоредба на чл. 27 от Наредбата, обаче сочи начините за предотвратяване разпространението на заразни заболявания в детската градина, а не с какви средства и други дейности се постига това. В конкретния случай, по повод соченото нарушение на чл. 27, ал.1, т.6 от Наредбата, е установено само липса на течаща от централен водопровод вода. От това е направен  извод, че децата в детската градина не могат да си мият ръцете преди храна и след ползване на тоалетна. Такива констатации, обаче проверяващите не са направили. От констативния протокол, съдържанието на акта и това на НП не се установява, проверяващите да са посетили децата в някоя от двете работещи групи и да установят как се извършват тези хигиенни дейности. В наредбата никъде не е посочено по какъв начин следва да се осигури водата за посочените в чл. 27 от Наредбата мероприятия – дали да е течаща или предоставена чрез нарочни съдове. Целите на наредбата са да гарантират необходимите минимални изисквания за предотвратяване на разпространението на зарази, а как ще се постигне това е преценка на ръководителя на здравното заведение или на здравните инспектори. При проверката е констатирано само, че липсва течаща вода и вода се осигурява от водоноски, които са в центъра на селото. Липсват констатации относно неспазване на изискванията за хигиена, които са посочени в наредбата, а предположения, основани на това, че след като няма течаща вода, то изискванията на наредбата не се изпълняват.

Съдът счита, че следва да се обсъди и казаното от актосъставителката, която сочи, че директорката си е получила заповедта за спиране на детското заведение, но въпреки това е продължила работа с деца. това остава впечатление, че всъщност съставянето на акта и издаването на НП е поради неспазване на заповедта за временно спиране на дейността на детската градина, което от своя страна съставлява друг вид нарушение, а именно на чл. 44 от ЗЗдр., каквото не е предмет на НП, доколкото в него е посочено „Описаното в акта нарушение не е за неизпълнение на издаденото на 23.06.2014 г. предписание за спиране на експлоатацията на обект и издадена Заповед № 293/25.06.2014 г.”. Последното не би било и възможно, т.к както беше констатирано от съда, въз основа на представените доказателства по делото предписанието и заповедта са получени в един и същи ден от директора на ЦДГ „***” с. П. – на 30.06.2014 г., видно от посочената дата върху печата за входяща кореспонденция. Съгласно чл. 84 от АПК при обжалване на индивидуален административен акт, срокът за обжалването му тече от съобщаването му на заинтересованите лица и организации. Доколкото АПК не сочи конкретен начин за връчване на индивидуалните административни актове, а съгл. чл. 144 от АПК са приложими субсидиарно правилата на Гражданския процесуален кодекс, то разпоредбата на чл. 43 сочи начините на връчване на съдебни книжа и в този смисъл и на индивидуални административни актове – лично или по посочените начини. Във всички случаи връчването следва да бъде надлежно отразено от връчващия съгл. чл. 44 от ГПК. В настоящия случай административно наказващия орган не е представил доказателства за надлежно връчване на посочените предписание и заповед, а самите формуляри за това са празни. Липсва установен друг начин на уведомяване на жалбоподателката за предприетите действия от страна на здравните органи. Следователно ако това предписание и заповед са получени, така както сочи датата върху тях на 30.06.2014 г., то изпълнението им е било практически неизпълнимо, т.к работата на детското заведение е била вече започнала и това е означавало връщане на приетите в градината деца. Така жалбоподателката е била поставена при крайна необходимост, по смисъла на чл. 8 от ЗАНН, поради късното връчване на заповедта за временно спиране на работата на градината и невъзможност да се изпълни същата.

Съдът намира, че така описаното в акта и в НП нарушение е необосновано и се гради на направени изводи и предположения, а не на направени констатации за установени от проверяващите органи нарушения.

В този смисъл, съдът намира, че е налице необоснованост и незаконосъобразност на издаденото НП и то следва да бъде отменено.

 

Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 , предл.3-то от ЗАНН, съдът

 

Р  Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № НП № ЗК- 52/07.08.2014 г.на Директора на Регионална здравна инспекция гр. Ш., с което на Ц.Б.Р. ***, на основание чл. 53 от ЗАНН за нарушение на чл. 27, ал.1, т.6 от Наредба № 3 / 2007 г. относно начините за предотвратяване разпространението на заразни заболявания в детската градина и на основание чл. 210 от ЗЗдр. Е наложено наказание глоба в размер на 100лв.(сто лева).

 

Решението подлежи на касационно обжалване съгласно ЗВАС пред Административен съд Ш. в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено.

 

                                                                       Районен съдия: ......................................

                                                                                                     Галина Николова