Р Е Ш Е Н И Е

№ 94

гр. Нови пазар, 01.12.2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Районен съд – Нови пазар в публичното заседание на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова АНХД №412 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            В нея жалбоподателят В.В.Г. заявява, че не е съгласен с наказателно постановление 126/15.11.2013 г. на Началника на РУ “Полиция” – гр. Н., с което му е наложено административно наказание глоба от 400 лв. за нарушение на чл.315, ал.1 във вр. с чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането. Изтъква, че към 31.10.2013 г. лекият автомобил „***” с рег. №*** управляван от него, е имал действаща застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Заявява, че към този момент е имало сключен застрахователен договор и е била налице застрахователна полица №*** от 03.07.2013 г., чийто срок на действие е бил до 02.07.2014 г. и е сключена именно за процесния автомобил. Също така изтъква, че не е доказана компетентността на актосъставителя и на наказващия орган да съставят съответно АУАН и НП. Поради тези съображения и твърдейки, че не е извършил вмененото му нарушение на чл.315, ал.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ, жалбоподателят моли съда, да постанови решение, с което да отмени наказателно постановление №126/15.11.2013 г. на Началника на РУ “Полиция” – гр. Н..

             Въззиваемата страна не изпраща представител на насроченото съдебно заседание. В съпровождащо жалбата писмо се заявява неоснователност на жалбата в частта й относно твърдяната некомпетентността на актосъставителя  и наказващия орган и основателност в останалата й част.

            Като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното: Жалбата e подадена в срок и се явява процесуално допустима.

С акт за установяване на административно нарушение №126/31.10.2013 г. актосъставителят  Р.А.М. е констатирал, че на 31.10.2013 г., около 11,10 ч. в гр. Н. жалбоподателят В.В.Г. е управлявал лек автомобил „***” с рег. №***, във връзка с чието притежание и използване няма сключен действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” за това моторното превозно средство, което жалбоподателят управлява, валиден към датата на проверката. Актосъставителят е отбелязал, че с това деяние е нарушена разпоредбата на чл.315, ал.1, предл. последно, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането. Въз основа на така съставения акт наказващият орган е издал наказателно постановление №126/15.11.2013 г., с което за така установеното нарушение на жалбоподателя е било наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева.

Съдът счита, че актът за установяване на административното нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление са издадени от компетентни органи, което е видно от приложените по делото в заверени копия заповед №Із-1745/28.08.2012 г. на Министъра на ВР и заповед №1313/16.05.2013 г. на ВНД Директора на ОДМВР – Ш.. Също така актът за административното нарушение и наказателното постановление отговарят на императивните изисквания на чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН и че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението само на тожва основание.

Установява се от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Р.А.М. и П.П.П., заповед №126Б/03.09.2014 г. на ВНД Началник на РУ на МВР – Н. и най-вече от изисканата от съда и приложена по делото писмена информация от ЗД „***”АД-С., съдържаща се в писмо вх. №4871 от 24.10.2014 г., че на 31.10.2013 г. жалбоподателят се движил с лек автомобил „***” с рег. №*** в гр. Н.. Около 11, 10 часа той бил спрян за проверка на ул. “***” от свидетелите М. и П.. При проверката те счели, че във връзка с притежанието и ползуването на лекия автомобил няма сключен и действащ към деня на проверката договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. Поради това и на жалбоподателя бил съставен горепосочения АУАН. Впоследствие се установило обаче, а и е видно от приложените по делото пинмени доказателства, че към датата на извършената проверка - 31.10.2013 г.,  за лек автомобил „***” с рег. №*** е бил налице валиден застрахователен договор. Застрахователната полица №*** за същия автомобил е била сключена на разсрочено плащане е била сключена на 03.07.2013 г., с начален момент на покритие 18.00 часа на 03.07.2013 г. и краен момент - 23.59 ч. на 02.07.2014 г. По разсроченото плащане първата и втората вноска са били заплатени, а третата вноска с падеж на 03.01.2014 г. е била пропусната. Затова и съгласно чл.202, ал.2 от КЗ застраховката е била прекратена служебно на 18.01.2014 г., т.е с изтичането на регламентирания в закона 15 дневен срок, считано от датата на падежа на вноската. Следователно към датата на проверката - 31.10.2013 г.  управляваният от жалбоподателя автомобил е имал валидна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, поради което жалбоподателят В.В.Г. не е извършил вмененото му административно нарушение. 

Поради гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление като незаконосъобразно, следва да бъде отменено.

Ето защо

 

Р  Е  Ш  И

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №126/15.11.2013 г. на Началника на РУ “Полиция” – гр. Н., с което на В.В.Г. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането за извършено административно нарушение по чл.315, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: