О   П  Р   Е   Д   Е  Л   Е  Н   И    Е

                                                                    

                                                    гр.Н.,16.01.2014г.

 

Районен съд Н. в закрито съдебно заседание,проведено на шестнадесети януари през две хиляди и четиринадесета  година в състав:

 

                                                                                       Районен  съдия:СВЕТЛА  РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева НОХД №549 по описа за 2012 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

    Делото е образувано на основание чл.381 и сл. от НПК по депозирано споразумение за прекратяване на воденото ДНП № 20/2012г. по описа на РУП гр.К. по споразумение сключено между адв. Т.М. от ВАК в качеството на защитник на А.М.А. обвиняем по визираното по-горе досъдебно производство и Милен Глушков прокурор при Районна прокуратура гр. Н.. Доколкото съдът е счел, че с оглед неявяването на подсъдимия в няколко поредни заседания, производството по делото следва да бъде прекратено. Със свое определение № 292/10.12.2012г. е прекратил производството по НОХД № 549/2012г. по описа на НПРС. Това определение е протестирано от прокурора пред Шуменски Окръжен съд и с Определение № ***/***г. по ВЧНД № ***/***г. - отменено, като делото е върнато на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. В мотивите си Окръжния съд е приел, че подсъдимият не е бил редовно призован за съдебно заседание, защото не са изпълнени процедурите за редовното му призоваване и няма данни той да е узнал за призоваването си. Вместо последващо насрочване на делото, призоваване на страните, обявяване на подсъдимия за общодържавно издирване, установяване на адрес и връчване на книжа, съдът е прекратил производството по делото. Доколкото указанията на въззивния съд, на по-горния съд са задължителни за първоинстанционния съдът,  съдът е насрочил открито съдебно заседание на 21.03.2013г.,като е констатирал,че подсъдимия А.М.А. отново е нередовно призован.

    Съдът не дал ход на делото,като е разпоредил от РУП гр. К. да се изиска писмена справка налице ли са при тях актуални данни за настоящ и постоянен адрес на А.М.А., с ЕГН **********, живущ с последен известен адрес:***. В случай, че се установи актуалното местоживеене ,справката да бъде изпратена своевременно до съда.Съдът е разпоредил също от ОД на МВР гр. Ш. да се изиска справка, от която да е видно, има ли регистрирани задгранични пътувания извън страната, респективно влизане на територията на Република България по отношение на  лицето А.М.А. с ЕГН ********** с последен известен адрес:***, за периода от 18.10.2012г. до момента на изготвяне на справката.

Делото е отложено с ново насрочване.

С писмо с рег.№6193/26.03.2013г.ОД на МВР Ш. е уведомил НПРС,че за лицето А.М.А. за периода от 18.10.2012г.до 26.03.2013г.не са удостоверени данни за задгранични пътувания,а в писмо с рег.№4003/28.03.2013г.от РУП гр.К. се сочи,че А. М. не е бил установен на посочения адрес:***,като видно от приложоената докладна записка същият се намира в РТ..От извършената проверка в АИС БДС се установило,че няма данни за промяна за постоянен и настоящ адре на лицето.

С Определение №191/17.06.2013г.съдът е спрял производството по делото до установяване актуалното местоживеене на подсъдимия А.М.А. и призоваването му по делото.Обявил е за местно и общонационално издирване подсъдимия А.М.А. с ЕГН:**********,с последен известен адрес:***.

Въпреки многократно отправените запитвания от съда до органите на МВР дали проведеното издирване е дало нужния резултат,видно от постъпилите справки е,че точното местонахождение на подсъдимия не е установено.

 При това положение съдът намира,че следва да прекрати съдебното производство и изпрати делото на Районна прокуратура гр.Н. за осъществяване на правомощията от прокурора по реда на чл.246 от НПК.

 Водим от гореизложеното,съдът

 

                                    О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №542/2012г.по описа на НПРС и ИЗПРАЩА ДНП №183/2012г.по описа на РУ”Полиция”гр.К. на Районна прокуратура гр.Н. за осъществяване на правомощията от прокурора по реда на чл.246 от НПК.

Препис от определението да се връчи на Районна прокуратура гр.Н..

Определението не подлежи на обжалване или протестиране.

 

                                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ: