П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  04.02. 2014 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 04.02.2014 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

 

При участието на секретар Д.П. сложи за разглеждане АНХД №696       по описа за  2013  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА.

 

На поименно повикване в  13.30 часа се явиха :    

 

            Жалбоподателят ЕТ „***” гр. Н., призован редовно, явява се собственика на ЕТ К.К. М. лично и с адв.В. Й. от ВАК, редовно упълномощен от днес.

Админ.наказ.орган Митница В., ред.призовани, за тях се явява ст.юрисконсулт Т. К., редовно упълномощен.

Актосъставителят А.Н.А., редовно призован, явява се.

Свидетелят по акта В.Х.П., редовно призован, явява се.

Свидетелят по акта М.Ю.Р., редовно призован, явява се.

Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно даване ход на делото.

Адв.Й. – Няма пречки, да се даде ход на делото.

Ст.юрисконсулт К. – Считам, че не следва да се дава ход на делото доколкото жалбата е просрочена. Видно от приложените разписки, наказателното постановление е връчено на 05.12.2013г., а жалбата, видно от пощенското клеймо на приложеният плик към нея, е подадена на 13.12.2013г., т.е. един ден след изтичане на законоустановения срок.

Адв.Й. – Ние твърдим, че сме пуснали жалбата в срок. Жалбата е изпратена от Централна поща гр. В.. Моля да бъде отложено делото и да ни се даде възможност да представим разписката от пощата, защото си спомням, че когато изготвих жалбата, веднага я пуснах, а това стана точно на 12-ти. То и при вас се вижда, датата на жалбата е датирана и още тогава я пуснах си спомням, беше някъде към шест часа. Но, за съжаление сега не мога да открия в момента самата разписка, която ми беше връчена от пощенския служител. Това, че клеймото там е ударено на 13-ти, възможно е самото писмо да са го обработили на следващия ден и за това да е така.

Ст.юрисконсулт К. – Считам, че приложените документи към делото са достатъчно ясни за това кога е подадена жалбата.

Адв. Й. – Извода, който прави колегата, е единствено и само от клеймото. Ние твърдим, че има грешка в поставеното клеймо и за това ще представим разписката, кога точно сме депозирали жалбата.

Ст.юрисконсулт К. – Считам, че за всички документи подадени в пощата определящо е поставеното пощенско клеймо.

Адв. Й. – Ние сме я подали жалбата препоръчано, именно с тази цел. Тук възниква един преюдициален спор, кога точно е била депозирана жалбата, в установения от закона срок или един ден след изтичането на този срок. Понеже това тук се вижда, ние това не оспорваме, от пощенското клеймо се вижда, че това е така. Но, ние твърдим, че сме изпратили жалбата в срок и така сме датирали, там може и да сме я антидатирали, на 12-ти е изготвена, а да е пусната на 13-ти. Затова моля да ни дадете срок да изясним този преюдициален въпрос. Още повече, касае се за немалък паричен интерес и ние считаме, както сме изложи, че става въпрос за един маловажен случай. В този смисъл Ви моля, съдът да ни дадете възможност да решим този предварителен въпрос дали в срок е подадена тази жалба.

Съдът след като съобрази направените от страните процесуални искания, конкретно за прекратяване на делото поради недопустимост на жалбата изразяващи се в просрочието й с един ден от крайния срок за подаване на същата, съдът намира, че са налице основания за прекратяване на настоящото производство, тъй като видно от приложената по настоящото дело административно наказателна преписка наказателното постановление е връчено на жалбоподателката на 05.12.2013г., седмодневния срок за неговото обжалване започва да тече от следващия ден, от 06.12.2013г. и изтича на 12.12.2013г., денят е четвъртък, съгласно календара за 2013г. Видно от приложения плик към жалбата на жалбоподателката, същият носи входящо клеймо от датата 13.12.2013г., което означава, че жалбата на жалбоподателката е подадена с един ден след срока предвиден в чл.59 от ЗАНН, което я прави процесуално недопустима. Предвид на горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производството по НАХД №696/2013г. по описа на РС гр. Нови пазар поради недопустимост на жалбата.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Шумен в 15 дневен срок считано от днес.

 

            Заседанието завърши в 13.45 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                           СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: