О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Нови пазар, 22.01.2014 г.

 

            Районен съд – гр. Нови пазар в закрито заседание на двадесет и втори януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Маркова ЧНД №16 по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

            Подадена е жалба на основание чл.244, ал.5 от НПК.

            В нея жалбоподателят Б. Т.А. твърди, че не е съгласен с постановление от 07.01.2014 г. на Новопазарската районна прокуратура, с което е спряно досъдебното наказателно производство №***/*** г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Н. на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК. Жалбоподателят счита, че постановлението е неясно аргументирано. Той твърди, че извършителя на деянието е установен, поради което не следва производството да се спира, а следва да се продължат действията по наказателното производство. Поради обстоятелствата, подробно изложени в жалбата, жалбоподателят моли, постановлението на прокуратурата за спиране на досъдебното производство да бъде отменено, като делото бъде върнато на НпРП за продължаване на действията по разследването.

            След като съобрази твърденията на жалбоподателя, изложени в жалбата му и като се запозна с всички събрани по делото доказателства, съдът счита следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок. Но съдът счита същата за недопустима по следните съображения: Досъдебно наказателно производство №***/*** г. по описа на РУ “Полиция” – гр. Н. е образувано срещу виновното лице за това, че на *** г. в гр. Н., обл. Ш. противозаконно присвоил микробус “***” с рег. №***, собственост на Б.Т.А. от гр. Н., като при това извършителят владеел и пазел въпросната чужда движима вещ – престъпление по чл.206, ал.1 от НК. С обжалваното постановление е спряно досъдебното производство, тъй като прокурорът е приел, че въпреки извършените следствени действия, не са събрани доказателства, които да дават основание някое конкретно лице да бъде привлечен в качеството на обвиняем.

Съгласно чл.244, ал.5 от НПК постановлението на прокурора може да се обжалва от обвиняемия /в случая няма привлечено обвиняемо лице/, от пострадалия или неговите наследници. Съдът счита, че жалбоподателят няма качеството на пострадал в конкретния случай и не е сред лицата, които имат право на жалба по чл.244, ал.5 от НПК. Видно е от материалите по делото, че жалбоподателят не е собственик на микробус “***” с рег. №***. Собственик на този автомобил е В.А.А., а жалбоподателят е бил упълномощен от собственика да управлява и ползва, продава, заменя, дарява, както и всякакви други фактически и правни действия с автомобила. Следователно жалбоподателят би могъл да се счита за държател или владелец на колата, но не е неин собственик, поради което не може да има качеството на пострадал в наказателното производство. Съгласно разпоредбата на чл.74, ал.1 от НПК пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението, поради което и това лице би могло впоследствие да се конституира като граждански ищец. Очевидно е в случая, че жалбоподателят не е лицето претърпяло вреди от евентуалното престъпление. В случая щетата е настъпила за собственика на автомобила. Вярно е, че за да е осъществен състав на престъпление против собствеността, каквото е обсебването, е достатъчно присвоената вещ да е чужда за извършителя, като тя би могла да бъде отнета от собственика или владелеца, дори от държателя, но това не прави владелеца или държателя пострадал от престъплението, именно защото не е ощетено неговото имущество, а това на собственика. Вярно е също така, че в НПК съществува фигурата на “правоимащ”, но тя не винаги може да се отъждестви с пострадалия.

С разпореждане от 10.01.2014 г. съдът е указал на жалбоподателя по настоящото дело, че той не може да представлява пред съда лицето В.А. /тъй като жалбата е подадена от жалбоподателя в качеството му на пълномощник на А./, защото не е сред лицата, които могат да представляват пострадалия – по арг. от разп. на чл.100, ал.3 във вр. с чл.91, ал.1 и 2 от НПК. Поради това съдът е изискал жалбата да се потвърди от надлежен представител, или от пострадалия А., като е определил и срок за това. В указания срок жалбоподателят е депозирал нова жалба, в която сочи, че самият той се счита за ощетено лице и пострадал от престъплението, но въпреки това жалбата отново е подадена от него в качеството му на пълномощник на А..

По горните съображения и считайки, че жалбоподателят няма качество на пострадал по досъдебното производство, а и отчитайки, че на същия са били дадени указания в тази връзка и конкретно относно представителството пред съда, то съдът намира, че подадената жалба срещу постановлението за спиране на досъдебното производство е недопустима и настоящото производство следва да се прекрати.

            Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по частно наказателно дело №16 по описа за 2014 г. на Районен съд – гр. Нови пазар.

            Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: