О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 21

 

гр. НОВИ ПАЗАР, 20.01.2014г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в закритото си съдебно заседание от 20.01.2014г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова ч.н.д. № 30/2014 г. по описа на НПРС и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от НПК.

С постановление на НПРП от 03.01.2014г. е спряно наказателното производство по ДП № 292/2013г. по описа на РУ „П” – гр. Н. на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК – тъй като извършителя на деянието останал неразкрит. 

Срещу така постановеното постановление на НПРП е постъпила жалба от М.Х.М. ***. В жалбата се изтъкват основания за незаконосъобразност на постановлението на НПРП за спиране на досъдебното производство, като се излагат аргументи, че в действителност деецът е известен, макар да не се установява с категоричност размера на откраднатото.

            Съдът в рамките на контролните си правомощия по чл. 244, ал. 5 от НПК по проверка на обосноваността и законосъобразността на постановлението за спиране на наказателното производство, след като се запозна с материалите по делото и мотивите, отразени в постановлението установи следното :

            Жалбата е допустима, подадена е в рамките на  срока по чл. 244, ал. 5 от НПК от лице притежаващо правен интерес.

            Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Видно от материалите по дознанието № 292/2013г. при РУ „П” гр. Н., същото е образувано срещу виновното лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. По делото са събрани безспорни данни, че на г. пострадалия М.Х.М. заварил в притежаваната от него кайсиева градина лицето Н.Л. Р. с ЕГН ********** от с. В., който събирал кайсии. Подгонил го и стигнал до дома на лицето. Там видял набрани около 400 кг кайсии. Според показанията на пострадалия и на придружавалите го тогава лица – св. В. Е. Ж. и Д. Ж. К., извършителят признал, че са от градината на М.. В показанията си пред разследващият орган Р. отрекъл това да са били кайсии, като признава, че събирал такива от овощната градина на М., но не повече от една кофа, за която в сведенията в хода на предварителната проверка твърди, че ще ги плати на пострадалия, а после в разпита в хода на досъдебното производство твърди, че ги бил върнал веднага на М..

            От всичко изложено дотук се установява безспорно, че Р. е влизал в имота на М. и е събирал кайсии без негово позволение. С оглед на това изводът на НПРП, че деецът не е установен, се явява необоснован. В действителност това, което не е установено с категоричност на този етап е размера на нанесената на М. щета. Това, обаче, не е сред посочените в чл. 244, ал. 1 от НПК основания за спиране на досъдебното производство.

В този смисъл съдът намира постановлението на НПРП необосновано и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено

            Водим от гореизложеното и на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ постановление на НПРП от 03.01.2014г. е спряно наказателното производство по ДП № 292/2013г. по описа на РУ „П” – гр. Н., водено срещу виновното лице за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК. 

Определението е окончателно.

            Препис от определението да се изпрати на Районна прокуратура – Нови пазар и пострадалия.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                                  ПЕТИНА НИКОЛОВА